ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
  โทร. 0-2470-8645   e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
   
  ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (นักวิจัย ประจำสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.)
  โทร. 0-2470-8614   e-mail: nongyao.pre@kmutt.ac.th
   
  นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
  นักบริการการศึกษา (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
  โทร. 0-2470-8614   e-mail: preeyanuch.rat@kmutt.ac.th
   
  ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
  นักวิจัย (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th
   
  นายชาตรี วงษ์แก้ว
  นักวิจัย (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: chatree.won@kmutt.ac.th
   
  นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
  ผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: wutthisit.yoc@kmutt.ac.th
   
  นายสันติิ์ อิทธิฤทธิ์มีชัย
  นักคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: santi.itt@kmutt.ac.th
   
  นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย
  นักคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: sutpitcha@gmail.com
   
  นายอนุสรณ์ พานิชนก
  นักบริหารโครงการประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  โทร. 0-2470-8647   e-mail: anusorn.pan@gmail.com