1. "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.00" จาก ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 137 มกราคม หน้า 29-33