ข้อมูลการอ้างอิง
ข้อมูลการอ้างอิง

ข้อมูลวารสาร

ISSN ชื่อวารสารไทย ชื่อวารสารอังกฤษ
พ.ศ./ค.ศ. ปีที่ ฉบับที่  
ชื่อบทความ(ไทย)
ชื่อบทความ(อังกฤษ)
เลขหน้า

รายการอ้างอิง

บทความอ้างอิง ประเภท วารสาร พ.ศ./ค.ศ. ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า  
 จาก IT มาเป็น ICTวารสารไทย วารสารวิทยบริการ  2543  13 25-42    
     ผู้แต่ง ชัยพจน์ รักงาม
 -วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  2545  -    
     ผู้แต่ง ณัฐชากานต์ เซี่ยงหว่อง
 -วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ การประเมินผลโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษา 12  2545  -    
     ผู้แต่ง ธานี กิมทรง
 -หนังสือ คอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล  2540  -    
     ผู้แต่ง นิพัทธุ์ อินทอง
   อาจารี นาโค  
 -หนังสือ การประเมินโครงการ  2527  -    
     ผู้แต่ง นิศา ชูโต
 -หนังสือ การวิจัยเชิงคุณภาพ  2545  -    
     ผู้แต่ง นิศา ชูโต
 -หนังสือ ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  2540  -    
     ผู้แต่ง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
 -หนังสือ การเขียนโครงการ  2535  -    
     ผู้แต่ง บุบผา สุดสวัสดิ์
 -หนังสือ การบริหารโครงการ  2535  -    
     ผู้แต่ง ประชุม รอดประเสริฐ
 -หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา  2538  -    
     ผู้แต่ง ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 -หนังสือ Management information system  2541  -    
     ผู้แต่ง ภัทรวัต ปิติวรรณ
   อนันต์ โชติช่วงนภา  
 -หนังสือ การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน  2540  -    
     ผู้แต่ง รัตนะ บัวสนธ์
 -หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2542  -    
     ผู้แต่ง วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา
   เดชอนันต์ บุญผัน  
   กฤษณา บุตรปาละ  
   ขวัญใจ ดีจริง  
   เสรี หลายเจริญ  
 -หนังสือ Microsoft access สำหรับวินโดวส์ Step by step  2540  -    
     ผู้แต่ง วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
   ไพรัช โมระสิทธิสวัสดิ์  
 -หนังสือ คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  2538  -    
     ผู้แต่ง วันพร ปั้นเก่า
   ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์  
 หลักการติดตามและประเมินโครงการหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ  2541  - 1-9    
     ผู้แต่ง ศิริชัย กาญจนวาสี
 -สัมมนา/ประชุมวิชาการ คู่มือการเขียนโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  2534  -    
     ผู้แต่ง สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์
 -หนังสือ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  2540  -    
     ผู้แต่ง สมจิตร อาจอินทร์
   งามนิจ อาจอินทร์  
 -หนังสือ เทคนิคการฝึกอบอมและการประชุม  2539  -    
     ผู้แต่ง สมคิด บางโม
 -หนังสือ เทคนิคการประเมินโครงการ Publisher  2541  -    
     ผู้แต่ง สมคิด พรมจุ้ย
 -หนังสือ เทคนิคการประเมินโครงการ  2546  -    
     ผู้แต่ง สมคิด พรมจุ้ย
 -หนังสือ การประเมินผลโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  2540  -    
     ผู้แต่ง สมยศ โชติเกษมศรี
 -หนังสือ รวมบทความทางการประเมินโครงการ  2535  -    
     ผู้แต่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 -หนังสือ เทคนิคการประเมินโครงการ.  2530  -    
     ผู้แต่ง สุขุม มูลเมือง
 -หนังสือ การบริหารและประเมินผลโครงการ  2530  -    
     ผู้แต่ง สุเมธ เดียวอิศเรศ

finished search