สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร

เกณฑ์หลัก
          1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีข้อมูลประกอบ ดังนี้

                    1.1 สำเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความในปี 2556 ทั้งหมด
                    1.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ
          2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด (ทุกฉบับของปี พ.ศ. 2556 ต้องออกตีพิมพ์ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

เกณฑ์รอง
          1. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือวารสารตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปีปัจจุบัน)
          2. วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
          3. วารสารมีการกำหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
          4. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
          5. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
          6. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่
                    - ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์
                    - บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                    - เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน
          7. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสาร หรือ มีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ (ที่ไม่ใช่การส่ง e-mail) และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร   
การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI
วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 2 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อขึ้นไป และ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันสูงกว่า 80% ของคะแนนเต็ม (18 คะแนน) ขึ้นไป
วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันระหว่าง 40%-79% ของคะแนนเต็ม (18 คะแนน)
วารสารกลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันน้อยกว่า 40% จากคะแนนเต็ม (18 คะแนน)