เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. ที่มา: การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 (อ้างอิง: กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)
  เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2552 (อ้างอิง: กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)
  เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว ที่มา: ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ 3/2545
  "ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556"
  ..............................................................................................................................................
  รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ระดับนานาชาติของ สกอ. ที่มา: การประชุมมติคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (อ้างอิง: กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)
  รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติของ สกอ. ที่มา: การประชุมมติคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (อ้างอิง: กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)
  รายชื่อวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2548-2551 ของ สกอ. (อ้างอิง: กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สกอ.)