ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2015
 
  6.
ชาตรี วงษ์แก้ว, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, สุตพิชญ์ชา ธงดาชัย, ปรียานุช รัชตะหิรัญ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2558) การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒ "...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations), 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 194-199.  [Full Text] 
 
  .....................................................................................................................................................................
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2012
 
  5.
Sombatsompop N, Markpin T, Premkamolnetr N, Ittiritmeechai S, Wongkaew C, Yochai W & Ratchatahirun P (2012) Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development International Conference on Journal Citation Systems in Asia Pacific Countries, 22 May 2012, Pan Pacific KLIA Malaysia.
 
  .....................................................................................................................................................................
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2009
 
  4.
ปรียานุช รัชตะหิรัญิ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, จันจิรา อินทร์จันทร์, ดนุพล สมบัติสมภพ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2009) ผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในสาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ - 1st KMUTT Graduate Poster Forum, 22 เมษายน 2552, สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ  [Full Text] 
 
  .....................................................................................................................................................................
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007
 
  3.
Markpin T, Buranathiti T, Ratchatahirun P, Mateenukul T, Yochai W & Sombatsompop N (2007) Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database - The First Conference on Energy, Enviromental & Materials, 31st  August, The Twin Tower Hotel, Bangkok, Thailand, p44. [Full Text] 
 
  .....................................................................................................................................................................
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005
 
  2.
Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Markpin T, Yochai W & Saechiew (2005) Scientific and Technological Publications of Thai Researchers in the Science Citation Index (SCI) During 1995-2003" - The Forth Symposium on Science & Technology, Thammasart University, 16th March, BKK Thailand. [Full Text] 
 
  .....................................................................................................................................................................
 
ผลงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2002
 
  1.
Sombatsompop N, Ratchatahirun P, Surathanasakul V, Premkamolnetr N & Markpin T (2002) Journal Citation Indexes of 68 Thai Academic Journals Published During 1996-2000 - The 28th Congress on Science and Technology of Thailand, The Science Society of Thailand, 24-26th  October, Bangkok, Thailand, p718. [Full Text]