รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2558
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558     (5 ต.ค. 58)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558     (28 เม.ย. 58)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558     (3 ก.พ. 58)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2557
   สรุป Korean Citation Index (KCI) visited the ACI Secretariat Office     (10 พ.ย. 57)
   สรุปการศึกษาดูงาน Korea Citation Index (KCI)     (18 ต.ค. 57)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2555
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555     (9 ม.ค. 55)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2554
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554     (1 มี.ค. 54)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554     (31 ม.ค. 54)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2553
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2553     (1 ก.ย. 53)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553     (15 มิ.ย. 53)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553     (26 เม.ย. 53)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2552
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2552     (5 ส.ค. 52)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2552     (3 ก.ค. 52)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552     (5 มิ.ย. 52)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552     (4 ก.พ. 52)
รายงานการประชุม TCI ประจำปี พ.ศ. 2551
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551     (2 ต.ค. 51)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551     (5 มิ.ย. 51)
   รายงานการประชุม TCI ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2551     (2 พ.ค. 51)