รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบวารสารทั้งหมด 326 รายการ

issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล หมายเหตุ
2468-1458  Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, Zoological Record, AGRIS, AgBiotechNet, ACI  ชื่อเดิม(1)คือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อเดิม(2)คือ Kasetsart Journal (Natural Science) issn เดิม(2)คือ 0075-5192 
2287-0741  Applied Environmental Research  Applied Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-6939
ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research 
2229-127X  ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A  AUN/SEED-Net Secretariat  ACI   
2286-7694  ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2286-8150  ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
0217-5460  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Committee on Science and Technology    หยุดตีพิมพ์ 
2539-6293  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  (1) ISSN(เดิม) : 0859-3957, E-ISSN(เดิม) : 2465-3986, ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
(2) ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป 
1905-7415  Asian Biomedicine  Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  WoS, SCOPUS, ACI   
1513-4121  Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment    หยุดตีพิมพ์ 
0125-877X  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Allergy and Immunology Society of Thailand  WoS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, AgBiotechNet, ACI   
1513-0886  AU Journal of Technology  AU Journal of Technology  Assumption University     
0125-6726  Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  Scopus,ISI Journal Citation Reports, SCImago Journal and Country Rank, CABI, ACI   
0858-7531  Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology  Rangsit University   
0125-2526  Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  WoS, SCOPUS, Biological Abstracts, AGRIS, Zentralblatt MATH, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) 
1685-1994  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University  SCOPUS, ACI   
2586-9396  Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal เปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN และชื่อวารสาร ตั้งแต่ Vol.17 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
2286-9131  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Association  ACI  เปลี่ยน ISSN ใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2014 ISSN (เดิม) : 1905-050X 
1685-9545  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  SCOPUS, ACI   
2539-6161  Engineering and Applied Science Research  Engineering and Applied Science Research  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-8273 ชื่อวารสาร (เดิม) : วิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ Vol.44 No.1 2017 และยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
0125-8281  Engineering Journal  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, ACI   
0859-9238  Engineering Transactions  Engineering Transactions  Mahanakorn University of Technology     
1686-5456  Environment and Natural Resources Journal  Environment and Natural Resources Journal  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University  ACI   
1906-1714  EnvironmentAsia  EnvironmentAsia  The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)  SCOPUS, ACI   
2586-2349  Eye South East Asia  Eye South East Asia  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ISSN (เดิม) : 1905-2960 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology) 
2286-8615  Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2465-5198  Genomics and Genetics  Genomics and Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ACI  ISSN (เดิม) : 0857-8664 ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics 
1905-9094  GMSARN International Journal  GMSARN International Journal  ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  ACI   
1686-9141  International Journal of Agricultural Technology  International Journal of Agricultural Technology  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)  ACI   
1906-4063  International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  ACI   
2286-7481  International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข     
0858-7027  International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management  Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  ACI   
1906-2257  Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2539-6056  Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences) ชื่อย่อเดิมคือ BCAM โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 2560 (ISSN 0125-5347) 
0125-796X  Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  ชื่อเดิม: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 
2629-9992  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-3334 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SDU Research Journal Science and Technology) 
0857-4421  Journal of Health Research  Journal of Health Research  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  SciFinder, ACI   
2586-9981  Journal of Health Science and Medical Research  Journal of Health Science and Medical Research  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  E-ISSN 2465-468X ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 59 ISSN (เดิม) : 0125-8435 ชื่อ (เดิม) : สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
2286-7201  Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร     
0857-5754  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Physiological Sciences 
2586-8764  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เดิมชื่อ International Journal of Renewable Energy, ISSN เดิม 1905-7172 
2229-2152  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  ACI   
1685-6600  Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities  Burapha University     
1906-4918  Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi     
2465-4531  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering ISSN (เดิม) 1906-151X 
1685-2044  KMITL Science Journal  KMITL Science Journal  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang    หยุดตีพิมพ์ 
1905-7873  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo University  WoS, SCOPUS, ACI   
1686-5561  NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 
2286-8933  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1906-8107  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Thailand Nursing and Midwifery Council  ACI   
2586-8195  Pharmaceutical Sciences Asia  Pharmaceutical Sciences Asia  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  SciFinder, ACI  ISSN (เดิม) 0125-1570 ชื่อ (เดิม) Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ เม.ย. 60 เป็นต้นไป 
0858-1088  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center     
1905-3193  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ชื่อเดิมคือ Rajabhat Journal of Sciences and Humanities 
2229-063X  Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต  ACI   
0859-4074  Science and Technology Asia  Science and Technology Asia  Thammasat University  Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ACI  ชื่อเดิม Thammasat International Journal of Science and Technology 
1513-1874  ScienceAsia  ScienceAsia  Science Society of Thailand  WoS, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, ACI  ชื่อเดิมคือ Journal of The Science Society of Thailand 
1905-9159  Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  CAPLUS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, AGRIS (FAO), DOAJ, NSDL, ACI   
2629-995X  Siriraj Medical Journal  Siriraj Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  SCOPUS (1973-74), PubMed (1962-80), ACI  ISSN (เดิม) 0125-152X ชื่อเดิมคือ : สารศิริราช (ตามหนังสือที่ ศธ. 0517.071/สศ.01 1 ก.พ. 59) ชื่อเดิมคือ Siriraj Hospital Gazette 
1906-5965  SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) 
0125-3395  Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0858-849X  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranarree University of Technology  AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
0495-3843  Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  AgBiotechNet, ACI, Scopus   
0049-3589  Thai Journal of Agricultural Science  Thai Journal of Agricultural Science  The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King  AGRIS, AgBiotechNet, ACI   
0859-2446  Thai Journal of Gastroenterology  Thai Journal of Gastroenterology  Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand     
0857-6084  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  ACI   
2286-7333  Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1685-9057  Thailand Statistician  Thailand Statistician  Thai Statistical Association  ACI  ISSN (เดิม) : 1985-9057 ISSN (Online) : 2351-0676 
2287-9674  The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal  Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ACI   
0125-7501  The Clinical Academia  The Clinical Academia  โรงพยาบาลขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ ขอนแก่นเวชสาร (Khon Kaen Medical Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ 29/10/58 
0080-9472  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Siam Society  Biological Abstracts, Zoological Record   
0125-1562  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet, ACI   
0125-4685  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS,EMBASE,CAS(SciFinder),EBSCO Host,DOAJ,Index Copernicus, ACI   
1513-9700  Tropical Natural History  Tropical Natural History  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Zoological Record, ACI  เดิมชื่อ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) 
2408-1248  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2629-9968  Veterinary Integrative Sciences  Veterinary Integrative Sciences  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 และ เดิม : ISSN 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (Chiang Mai Veterinary Journal) 
1686-3933  Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology  Institute of Research and Devolpment, Walailak University  SCOPUS, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, JournalSeek, ACI   
2539-5866  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
0125-2208  จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, ACI   
0857-5118  จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย     
0125-6483  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1513-5241  ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2350-9996  บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-5118  พยาบาลสาร  Nursing Journal  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-7560  พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ACI   
1906-6813  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์     
0857-8052  รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  ACI   
0125-3611  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล     
0125-4235  ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  โรงพยาบาลลำปาง     
1513-2498  วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
0125-1252  วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ACI   
0943-0916  วนสาร  Vanararn  กรมป่าไม้  AGRIS   
0859-9343  วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1906-215X  วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จากปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58 เป็นต้นไป 
0857-2321  วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     
0125-1643  วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  กรมการแพทย์     
0125-684X  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
0125-7242  วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์     
0125-4634  วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  ACI   
2408-1280  วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)     
0859-3949  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา     
0857-4553  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย     
2351-0358  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ISSN (เดิม) : 0125-8842
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1906-1773  วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล 
1906-0025  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ชื่อเดิมคือ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Nursing Science Naresuan University) 
2287-0075  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม คือ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development Quarterly) 
1906-3016  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
0858-0405  วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  สถาบันพระบรมราชชนก    หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
1686-5103  วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1685-991X  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ACI   
0859-3299  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  ชื่อเดิมคือ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0857-2895  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์     
0858-6632  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  โรงพยาบาลอุดรธานี     
1513-9980  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-3794  วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  AGRIS  หยุดตีพิมพ์ปี 2547-2550 
0858-0944  วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย     
2350-9775  วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
0858-4338  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1513-3613  วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1685-3954  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-6481  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  กรมควบคุมโรค   
1905-8160  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology 
0857-880X  วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     
0215-2534  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
2229-0338  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
1906-2141  วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ACI   
1905-9949  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
1905-8837  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    หยุดตีพิมพ์ 
1905-6729  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
2228-9801  วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   
0125-0078  วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  SCOPUS (1975-82)   
0857-3743  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ACI  เดิมชื่อ วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health) 
1906-652X  วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ     
1513-5217  วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  สมาคมพยาบาลทหารบก  ACI   
0125-8885  วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0858-1231  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1513-5454  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
0125-7021  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Faculty of Nursing, KKU.) 
0125-8958  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
1906-7925  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย     
0857-5371  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ     
0857-605X  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  ACI   
0858-8430  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    หยุดตีพิมพ์ 
1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์     
1513-4695  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย     
0859-0818  วารสารพลังงาน  Journal of Energy  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0857-5452  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
0857-264X  วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย     
2351-0846  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
1685-1412  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  มหาวิทยาลัยคริสเตียน     
0859-9807  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ     
1906-5681  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
0858-7418  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร    เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 
0859-2535  วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-7498  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1686-9311  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0859-2586  วารสารมหิดล  Mahidol Journal  มหาวิทยาลัยมหิดล    หยุดตีพิมพ์ 
0858-6071  วารสารยูโร  Thai Journal Urology  สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
0858-2688  วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ 
0857-1422  วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย     
0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย    ISSN (เดิม) : 0125-2968 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารราชบัณฑิตยสถาน (The Journal of the Royal Institute of Thailand) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 40(4) 2558 
1905-9183  วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)   
0125-7552  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย     
0857-1724  วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1906-201X  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-0874  วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
1906-1889  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
1686-8420  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1906-6627  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
0859-7685  วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  สำนักงานสภาการพยาบาล  CINAHL  เปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
1906-0319  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1686-3437  วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-9974  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    หยุดตีพิมพ์ 
0858-9437  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
2465-4051  วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ชื่อเดิม วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย, ISSN เดิม 1513-8607 
1905-4963  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
1906-1722  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-327X  วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     
1685-2923  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6335  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SciFinder   
2465-3837  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-6583
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Western Rajabhat Universities
กำหนดออก(เดิม) 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี 
1906-1137  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-7393  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ACI   
0125-278X  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ACI   
2351-0366  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     
1906-2605  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์     
0125-8850  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
0125-2380  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2286-9638  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ISSN เดิม 2280-9638 
1686-4409  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
1906-392X  วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2228-8120  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-291X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
2286-9514  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
0125-5134  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1906-5337  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1905-3819  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1906-7186  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  RTAFA Journal of Science and Technology  โรงเรียนนายเรืออากาศ     
2229-1636  วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
0857-684X  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2286-6175  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ACI   
2408-252X  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
2350-9260  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย     
0858-4923  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
0859-1083  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา    ชื่อเดิม คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ( The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มกราคม 2559 
1905-9450  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8389  วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  กรมวิชาการเกษตร  AGRIS   
1686-9869  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2351-0811  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0857-5975  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข     
1906-0432  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ACI   
0857-7927  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     
0859-4562  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     
0859-6808  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     
0858-110X  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     
1686-4522  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
0125-7730  วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS   
0125-2364  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์ 
0857-1600  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-7430  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0859-6633  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา     
2351-0781  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ACI  วารสารได้ยกเลิกการจัดทำวารสารในรูปแบบกระดาษ โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
1513-7805  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
0857-9512  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0125-0369  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     
0858-4435  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     
2229-1547  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
1686-9664  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2287-0083  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
1685-7941  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เดิมชื่อ วารสารวิชาการ ม.อบ. (Journal of Ubon Rajathanee University) 
2286-6558  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน     
1513-7201  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  ACI   
1686-4530  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
1906-3636  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ ฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556) 
1905-4548  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-4652  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม     
0857-2178  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-5280  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1686-2961  วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)     
1513-038X  วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2228-8724  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
0857-4405  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
0857-0914  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ACI   
1905-8586  วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา     
2351-0056  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  สภาการพยาบาล  ACI   
0125-6985  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-4880  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ     
1685-408X  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     
1513-4261  วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     
2229-0737  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย     
1905-372X  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย   
0857-2127  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  โรงพยาบาลสวนปรุง  ACI  ได้จัดทำวารสารในรูปแบบ e-Journal โดยยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560 เป็นต้นไป 
1513-4865  วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0858-2297  วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-5169  วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0858-396X  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1905-7164  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-1678  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1905-1387  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0028-0011  วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  AGRIS   
0858-8899  วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น     
0859-3868  วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม     
1906-8557  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย     
0859-497X  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  กรมสุขภาพจิต  ACI   
1906-9790  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0857-0965  วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย     
2465-454X  วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine) ISSN: 1685-3091 ( จนถึง พ.ศ.2557 ) 
1685-3091  วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Journal of Medicine ) ISSN: 2465-454X (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558) 
0125-4987  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย     
0859-1180  วารสารอาหารและยา  FDA Journal  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข     
0857-0841  วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-0108  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-8379  วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
0858-3080  วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    เปลี่ยน บรรณาธิการจาก ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี เป็น ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ 
2408-1051  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้     
0125-2682  วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0857-6653  วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1686-3070  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  มหาวิทยาลัยสยาม     
1685-8573  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ACI   
2229-1210  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1513-8607  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ เป็น วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, ISSN : 2465-4051 
1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
0125-3832  วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
1905-0852  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ACI   
0125-6971  วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  กรมแพทย์ทหารเรือ     
0125-7323  วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  ชมรมแพทย์เขต 4-5  Health Science Journals in Thailand   
0125-6955  วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ISSN (เดิม) : 0125-6955 ตั้งแต่ 25 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
0125-8680  วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย     
0125-2038  วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
0857-8575  วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
0125-6882  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  โรงพยาบาลชลบุรี     
1686-4417  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  โรงพยาบาลมหาสารคาม     
0858-6101  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  โรงพยาบาลศรีธัญญา     
0859-7251  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  โรงพยาบาลสกลนคร     
1686-8579  วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     
0857-6149  วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0858-2025  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
2287-0210  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
0858-6527  วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย     
0045-9917  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  SCOPUS (1970-91), ACI   
0859-9254  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
1905-0488  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0125-5614  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-4154  วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1905-615X  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0857-7951  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
2286-668X  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
1686-8803  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 
0125-1724  วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0857-1287  วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-6255  ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-3123  ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2408-0837  สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
1905-7571  สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
1906-649X  เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
0875-6920  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
0125-5983  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ชื่อเดิมคือ Chiang Mai Medical Bulletin 
1905-6648  เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
0125-6491  เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, WoS, AgBiotechNet, AGRIS, ACI   
1906-1552  เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-6823  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-7722  เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  กรมแพทย์ทหารบก     
0125-0485  แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
1905-3460  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  เดิมคือ ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร(Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences) 
1686-9540  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ACI   

กลับสู่เมนู