รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

พบวารสารทั้งหมด 422 รายการ

issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล หมายเหตุ
0858-0855  ABAC Journal  ABAC Journal  Assumption University  ACI   
2351-0617  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand     
2286-9867  APHEIT International Journal  APHEIT International Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
2465-437X  Asean Journal of Education  Asean Journal of Education  Suan Dusit University     
2351-0307  ASEAN Journal of Management and Innovation  ASEAN Journal of Management and Innovation  Research Center, Stamford International University  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-1838 ชื่อวารสาร (เดิม) : Stamford Journal 
1905-856x  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School of English    Vol. 1 (2007) 
1686-0039  AU Journal of Management  AU Journal of Management  Assumption university  ACI   
1906-3296  AU-GSB e-Journal  AU-GSB e-Journal  Assumption University, Graduate School of Business     
1685-4322  BU Academic Review  BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
1905-6931  CATALYST  CATALYST  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  Center for Adventist Research, EBSCO, ACI   
1905-906X  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University     
0858-7574  Chulalongkorn Educational Review  Chulalongkorn Educational Review  Faculty of Education, Chulalongkorn University     
1905-9663  Educational Journal of Thailand  Educational Journal of Thailand  Faculty of Education, Burapha University     
1906-9308  HRD Journal  HRD Journal  International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University     
1905-5986  HRi : Journal of Human Resource intelligence  HRi : Journal of Human Resource intelligence  สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เดิมชื่อ วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ( Thai Human Resource Research Journal) ในช่วงปีพ.ศ. 2549-2554 
2586-8594  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Silpakorn University  ACI  E-ISSN(เดิม):2586-8519 ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Artsชื่อเดิมคือ Silpakorn University International Journal - Vol. 1(2006) - Vol. 9-10(2009-2010) (issn เดิม 1513-4717) 
1906-8700  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association     
1906-8654  International Journal of Asian Tourism Management  International Journal of Asian Tourism Management  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association   
1906-4675  International Journal of Behavioral Science  International Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ebsco, ACI  เดิมชื่อ The Journal of Behavioral Science ตั้ง vol. 1(2006) - Vol. 5(2010) เปลี่ยนชื่อใหม่เริ่มตั้งแต่ Vol. 6, no. 1 (Sept. 2011) ชื่อว่า International Journal of Behavioral Science (IJBS) 
0857-6033  International Journal of East Asian Studies  International Journal of East Asian Studies  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  เดิมชื่อ The International Journal of East Asian Studies ลงหนังสือวันที่ 20 ต.ค. 59เดิมชื่อ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา (Journal of East Asian Studies) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ย.2552-ก.พ.2553) 
2408-1914  International Journal of Management, Business, and Economics  International Journal of Management, Business, and Economics  Sripatum University, Bangkok     
1865-8646  Journal of English Studies  Journal of English Studies  Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  ACI   
1689-7165  Journal of Global Business Review  Journal of Global Business Review  Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)     
1906-6244  Journal of International Buddhist Studies  Journal of International Buddhist Studies  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2228-8899  Journal of People and Society in Local Culture  Journal of People and Society in Local Culture  Surindra Rajabhat University     
2286-9247  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University     
0857-717X  Journal of Population and Social Studies  Journal of Population and Social Studies  Thai Association of Population and Social Researchers  PopLine, ACI   
1905-9566  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Assumption university of Thailand     
1686-9184  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University     
1906-8190  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University     
2228-8279  Journal of Urban Culture Research  Journal of Urban Culture Research  Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  ACI   
2452-3151  Kasetsart Journal of Social Sciences  Kasetsart Journal of Social Sciences  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS, Scopus, ACI  เดิมชื่อวารสารภาษาไทยคือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ issn เดิม คือ 0125-8370 
1905-7326  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  Language Institute, Thammasat University  ACI  ในปี ค.ศ. 2013 (2556) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรวมวารสาร 2 ชื่อ คือ 1. วารสารชื่อ Language Institute Journal (ISSN : 1905-7326) 2. วารสารชื่อ Foreign Language Learning and Teaching Journal - FLLT journal (ISSN : 2229-1989)เป็นวารสารชื่อใหม่ คือ LEARN เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันในการจัดทำวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนภาษาเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 
0859-9920  MANUSYA, Journal of Humanities  MANUSYA, Journal of Humanities  Chulalongkorn University  ACI   
2286-6477  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
0147-5207  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล     
1905-7210  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  ACI   
1906-3865  NIDA Case Research Journal  NIDA Case Research Journal  Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)  ACI   
1513-6442  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University     
2408-1809  Rangsit Journal of Educational Studies  Rangsit Journal of Educational Studies  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
1513-5934  rEFLections  rEFLections  สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
1906-4241  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ยกเลิกชื่อภาษาไทย เดิมคือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
1905-8446  RMUTT Global Business and Economics Review  RMUTT Global Business and Economics Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
0859-2659  Sasin Journal of Management  Sasin Journal of Management  Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University     
1906-6406  Scholar: Human Sciences  Scholar: Human Sciences  Graduate school of education, Assumption university  ACI  E-ISSN : 2586-9388 ชื่อเดิม : Scholar เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ Vol.9 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
2286-8984  Southeast Asian Journal of Economics  Southeast Asian Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulongkorn University  ACI  เดิมชื่อ Chulalongkorn Journal of Economics (CJE) (ISSN 0857-8397) ในปี ค.ศ. 1980-2012 
2408-1000  Thammasat Business Law Journal  Thammasat Business Law Journal  โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
0859-5747  Thammasat Review  Thammasat Review  Academic Affair Division, Thammasat University  ACI   
1686-7831  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  Faculty of Arts, Mahidol University     
0859-3604  The Journal of Risk Management and Insurance  The Journal of Risk Management and Insurance  Assumption university  ACI   
0857-7099  The Journal of the Siam Society  The Journal of the Siam Society  Council of the Siam Society     
1905-7725  The New English Teacher  The New English Teacher  Assumption University, Graduate School of English  ACI   
1513-1025  Thoughts  Thoughts  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University  ACI   
1906-5582  UTCC International Journal of Business and Economics  UTCC International Journal of Business and Economics  University of the Thai Chamber of Commerce  ACI   
1906-3431  Veridian E-Journal, Silpakorn University  Veridian E-Journal, Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    Vol. 1 (2008), ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กำหนดออกเป็น 3 ฉบับต่อปี 
1513-4458  กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ACI   
1905-1352  กระแสอาคเนย์  Southeast current  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
1906-117x  ครุศาสตร์สาร  ครุศาสตร์สาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
1905-954X  จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review  ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-3720  จุลนิติ  จุลนิติ  กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
1906-1692  จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-6564  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-6483  จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-4395  ดำรงวิชาการ  Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
0125-0558  ดุลพาห  ดุลพาห  สำนักงานศาลยุติธรรม     
0858-6160  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0857-2992  บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  เนติบัณฑิตยสภา     
0125-8427  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457 เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 
1906-2540  พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  School of Development Economics, National Institute of Development Administration    จากเดิมชื่อ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) เริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) เป็นต้นไป 
0857-1406  ภาษาและภาษาศาสตร์  Journal of Language and Linguistics  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-5061  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2350-9392  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1513-461X  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-0101  รมยสาร  Rommayasan  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
0125-135X  รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0957  รัฐสภาสาร  รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     
0859-8185  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
1513-9956  วรรณวิทัศน์  วรรณวิทัศน์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2287-0121  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
2408-122X  วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
1513-0975  วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย     
0859-0001  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
0125-3093  วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-1560  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.พ. 2551) 
1906-2664  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1513-8089  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
1513-1777  วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
2408-249X  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-9776  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-250X  วารสารกรมบัญชีกลาง  วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง     
1906-3253  วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม     
1686-2147  วารสารการงบประมาณ  Budget Journal  สำนักงบประมาณ     
2286-718X  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
2286-8399  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา     
0854-9849  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
1686-7319  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
1906-5485  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
1905-6303  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  ACI   
2286-8003  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-103X  วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-9328  วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Journal of Political Science and Law Kalasin University) เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ 23 ก.ย. 58 
1906-4950  วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ชื่อเดิม : วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1906-7933  วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1906-2230  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2392-5671  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2286-9824  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)   
1906-7321  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3630  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal  โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
0858-5520  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1906-456X  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
1905-7121  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  EISSN: 2539-5521 เดิมชื่อ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) 
1905-2693  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1906-2591  วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1906-506x  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of politics, administration and law  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 
2228-8562  วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2351-0943  วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
1685-2699  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
0859-8835  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2392-5507  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
0125-8095  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เดิมชื่อวารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( Journal of isan Studies Cultural Diversity) แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554 
0857-1384  วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     
1686-9443  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0858-0006  วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-565X  วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย     
0858-8627  วารสารจิตวิทยา  วารสารจิตวิทยา  สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย     
2286-6663  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
1905-9582  วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    เป็นวารสาร 3 ภาษา คือ ไทย/จีน/อังกฤษ 
1905-1972  วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5462  วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    เปลี่ยนกำหนดออก ตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-พ.ค. 2560 เป็นต้นไป 
2286-9581  วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
0125-6416  วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-2707  วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต     
2229-1148  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-8303  วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์วารสาร พิมพ์ถึงปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 
0125-3670  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-713X  วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
0125-4960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ปี 2557 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นปีละ 2 ฉบับ (เดิมปีละ 4 ฉบับ) 
1960-8735  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2350-9767  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1513-4164  วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  School of Language and Communication at NIDA    ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (ธ.ค. 2552) ฉบับปฐมฤกษ์ภาษาไทย 
0857-3867  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-425X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
2228-9526  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption university law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     
1685-9723  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU journal of law and Social Sciences  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0859-085X  วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1685-5477  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
1513-2226  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
0125-2836  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เดิมชื่อ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ (2521)- ปีที่ 12, 2540 
1685-2257  วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว     
1686-6916  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1513-007X  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0125-233X  วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ACI   
1905-6826  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3746  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ( MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University) ในช่วง ปี พ.ศ. 2550-ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 
2228-9658  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0859-9750  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็น MUT Journal of Business Administration 
2286-6809  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2229-2756  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1905-5811  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-9839  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-9647  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
1686-0632  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-3849  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
1906-2850  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-1603  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2286-9301  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
0857-2143  วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-1902  วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-0829  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-579X  วารสารปรัชญาและศาสนา  วารสารปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-7658  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ACI   
0867-0884  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  มหาวิทยาลัยทักษิณ     
1685-3865  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    เดิมชื่อ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (2546-2550) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งปี พ.ศ. 2551- 
1686-1442  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-9453  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เปลี่ยนกำหนดออกตั้งแต่ปี 59 
0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Development Administration 
1905-7881  วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต     
0859-2667  วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ACI   
0858-527X  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
1686-7467  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
0858-8325  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-2488  วารสารภาษา  PASAA  Chulalongkorn University Language Institute  ERIC, ACI   
2586-808X  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ข้อมูลวารสารเดิม ISSN : 1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences)
ชื่อย่อวารสาร : GSHSKKU เริ่มเปลี่ยนข้อมูลใหม่ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 60 เป็นต้นไป 
0857-7285  วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-037X  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6424  วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-3485  วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
2286-7457  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities journal (Graduate school), Ramkhamhaeng university  บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1686-445X  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0125-2690  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-1671  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     
2408-1256  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
0859-5992  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1513-4563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2408-2473  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์     
1906-1048  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
2286-7139  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
2229-0141  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
2228-8244  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
0858-7396  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    หยุดตีพิมพ์ 
0859-869X  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2408-1078  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2228-9356  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  มหาวิทยาลัยนครพนม     
2350-9902  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
0857-4677  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  มหาวิทยาลัยพายัพ     
1905-4165  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี     
1906-0181  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ชื่อเดิมวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) [Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)] 
1905-2383  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
1905-6036  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
2286-8658  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat university journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
0857-5428  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ชื่อ(เดิม):วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
0858-7795  วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-7609  วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา     
0859-1814  วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     
1905-2243  วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  สถาบันรัชต์ภาคย์     
0857-0442  วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     
0859-418X  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
2286-7244  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0125-7897  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปี 2553 
0859-9424  วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
1905-1344  วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
2392-5779  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
2287-092X  วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
2286-8518  วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-300X  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0858-2068  วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
2287-0903  วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
2286-7910  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1685-2532  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Journal of Management Sciences Khon Kaen University) เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14มี.ค.2554) 
1905-2847  วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  SDU Research Journal Social Science and Humanities  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ชื่อเดิมคือ : วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal), ระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 
1905-5536  วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2465-3578  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น     
2408-0942  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
2286-7171  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI   
1513-8410  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1906-1730  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-0793  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
0857-9180  วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2408-1752  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    issn เดิม 1906-3628 
2286-9719  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani journal of research and evaluation  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-1641  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2229-2802  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ACI   
1905-1867  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
1905-2529  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ได้มีการแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภทและทำการเปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่ดังนี้ - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0374 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0366 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2351-0374  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ISSN (เดิม) : 1905-2529 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2408-2651  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of research and development in special education  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2229-2365  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1685-361X  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปี 2548 เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ( Journal of Architectural/Planning Research and Studies) ISSN : 1905-2022 
1905-2022  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies  Faculty of Architecture and Planning Thammasat University  ACI  ISSN (เดิม) : 1685-361X
ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม (Journal of Architectural Research and Studies) ในปี 2545-2547 
1906-0572  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of fine arts, Chiang Mai university  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2392-5477  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2392-5957  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0857-2100  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2286-6590  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
2286-8860  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic journal of north Bangkok university  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ     
2286-7589  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
1906-7062  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2228-8473  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
1906-0327  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     
0125-2437  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ACI   
1906-5078  วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 
2350-9600  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
2351-0579  วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  -  โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
2286-9018  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย    หยุดตีพิมพ์ เดิม ISSN 9749470214 
2229-1105  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
2286-6965  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1905-1212  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
2286-7856  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)     
1513-5845  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas journal  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
1906-6988  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The journal of social communication innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม     
2228-9135  วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2287-0717  วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
1686-0650  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
2229-2306  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
0858-4540  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1686-7440  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปีที่ 8 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) เปลี่ยนชื่อใหม่ 
1905-9469  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  มหาวิทยาลัยธนบุรี     
1906-4284  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
1905-9590  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น    เดิมกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ 
1905-162x  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
2229-0435  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic journal of Phetchaburi Rajabhat university  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2286-6183  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanity  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     
2287-0482  วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of the way human society  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
1686-5715  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี     
1513-7996  วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal  สำนักงานศาลปกครอง     
1906-5949  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1513-2445  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0858-9216  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
1906-5906  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
2229-2683  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
2392-5655  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา     
2408-2279  วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก     
2351-0455  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
2286-9832  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ISSN (เดิม) : 1905-677x
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal 
1686-8293  วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI   
0857-9296  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี   
0125-8362  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
2351-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
2392-5523  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
1906-2397  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1906-8824  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
2408-2619  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ชื่อวารสารเดิมคือ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University) 
1906-070x  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  วิทยาลัยดุสิตธานี     
1906-1056  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)  วิทยาลัยนครราชสีมา     
1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2392-5787  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     
1685-2354  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิม วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 
1686-6959  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล     
2350-9953  วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง     
0857-2933  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
2228-8864  วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     
2229-0931  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  Thai Journals Online (ThaiJO)   
0857-5290  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-7287  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
1905-3754  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  สำนักงานศาลยุติธรรม     
1513-1246  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ     
0125-8192  วารสารศาสตร์  วารสารศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ตั้งแต่ปีที่ 5 (2555) มีกำหนดออกเป็นปีละ 3 ฉบับ 
1905-8144  วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-8800  วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1906-6023  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
0859-9866  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2351-0285  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1513-9131  วารสารศิลปศาสตร์  Journal of Liberal Arts  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-7208  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
1686-5596  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2286-8755  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
1906-8352  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม     
2392-5884  วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2286-9565  วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0125-3212  วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1905-9574  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-4653  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0857-1511  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU. Journal of Education 
1513-9514  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
0859-5127  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
1905-9922  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  DOAJ, Research BIb, Directory of Research Journals indexing, Scientific Index Services และ Asian Education Index   
1686-3089  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
0857-1791  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
0125-6203  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2553 
0859-1113  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
1906-9928  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1685-9855  วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipoks Institute Journal  สถาบันพระปกเกล้า     
1906-2044  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-8376  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2465-3705  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
1906-7836  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
2351-0048  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
0857-0604  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย    เป็นวารสาร 2 ภาษา คือ ไทย/ฝรั่งเศส 
0859-2330  วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ     
1905-4084  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย    เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 1 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ 26/10/58 
xxxx-xxxx  วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์ 
1685-2494  วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปีที่ 1, ฉ. 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2545-ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2546)หยุดพิมพ์ปี 2547-ก.ย. 2554 ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค. 2554-มี.ค. 2555)- 
1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
1686-6541  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
0125-7356  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0590  วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1686-9192  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-8241  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    2 ฉบับ/ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
0859-2055  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2286-6922  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
2228-8287  วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
1906-2508  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
0125-2860  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0857-3166  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2287-0962  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1513-7015  วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
2228-8457  วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  เดิมชื่อ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. issn: 0125-8427 
1906-893X  วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1686-3690  วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2286-7740  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ    พิมพ์ถึงปี พ.ศ. 2551 เดิม ISSN 1513-9213 ปี 2555 เปลี่ยน ISSN ใหม่เป็น 2286-7740 ชื่อเหมือนเดิม 
0858-2602  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-0744  วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล     
0125-2674  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย   
0857-2690  วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
0857-6955  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ACI   
0857-0086  วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ    ตั้งแต่ปี 2549 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน (เดิมออกปีละ 4 ฉบับ) 
1686-1868  วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     
0125-4820  วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม คือ Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
0857-2038  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
1906-7682  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1513-3109  วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา    หยุดพิมพ์ปี พ.ศ. 2550-2558 
2287-0326  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
2232-0814  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Malaysia Citation Centre   
1906-0254  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5667  วารสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Journal  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ACI   
2229-1997  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  jsn Journal  สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200     
0859-9432  วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    เดิมกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กำหนดออกเป็นปีละ 1 ฉบับ 
1905-6486  วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology (JCT)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดตีพิมพ์ พิมพ์ถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) 
1906-0807  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้     
1905-9329  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
1686-5375  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-426X  วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)     
0125-0892  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
0857-8397  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulalongkorn University    Since April 2013, The Chulalongkorn Journal of Economics has been retitiled Southeast Asian Journal of Economics 
0859-8479  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-3008  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI   
2586-9124  วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ACI  1.ISSN(เดิม) : 0858-9291 ตั้งแต่ 4 ต.ค. 60 2.ชื่อ(เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
1905-0461  วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-8522  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) เดิมชื่อ เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ISSN1905-0461 เริ่มทำปี 2548 ออกมาเป็นจำนวน 5 ฉบับ (ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) เพื่อเป็นวารสารระดับชาติ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1686-378X  วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    เดิมชื่อ : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (Journal of East Asian Studies Center) 
1686-0667  วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1686-7459  วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1685-6740  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิมคือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(Journal of Educational Research and Measurement Burapha University) 
2229-2268  ศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1686-5189  ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-3654  ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine  บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)     
1905-2863  ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
0125-0531  ศิลปากร  Silpakorn Journal  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร     
1513-1076  สยามวิชาการ  Siam Academic Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม     
2408-0845  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    ISSN (เดิม) : 1513-7813
ชื่อเดิมคือ สักทอง : วารสารการวิจัย (The Golden Teak: Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 18, 1(ม.ค.-มิ.ย. 2555) 
0125-4138  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-1538  สารคดี  Sarakadee Magazine  บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด     
2228-804x  สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
1685-4489  สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ 1.สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 2.วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0857-1457  หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA Architecture, Design and Built Environment  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
1686-1841  หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA history of architecture Thai architecture  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ACI   
1905-3959  อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ    ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University) โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 60 เป็นต้นไป 
0859-015X  อินฟอร์เมชั่น  Information  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1686-5731  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0125-3638  เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-555X  โดมทัศน์  โดมทัศน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

กลับสู่เมนู