รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารทั้งหมด

พบวารสารทั้งหมด 748 รายการ

issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล หมายเหตุ
0858-0855  ABAC Journal  ABAC Journal  Assumption University  ACI   
2351-0617  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand     
2468-1458  Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, Zoological Record, AGRIS, AgBiotechNet, ACI  ชื่อเดิม(1)คือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชื่อเดิม(2)คือ Kasetsart Journal (Natural Science) issn เดิม(2)คือ 0075-5192 
2286-9867  APHEIT International Journal  APHEIT International Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
2287-0741  Applied Environmental Research  Applied Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-6939
ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research 
2229-127X  ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A  AUN/SEED-Net Secretariat  ACI   
2286-7694  ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2286-8150  ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C  JICA Project AUN/SEED-Net  ACI   
2465-437X  Asean Journal of Education  Asean Journal of Education  Suan Dusit University     
2351-0307  ASEAN Journal of Management and Innovation  ASEAN Journal of Management and Innovation  Research Center, Stamford International University  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-1838 ชื่อวารสาร (เดิม) : Stamford Journal 
0217-5460  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Committee on Science and Technology    หยุดตีพิมพ์ 
2539-6293  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  (1) ISSN(เดิม) : 0859-3957, E-ISSN(เดิม) : 2465-3986, ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
(2) ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป 
1905-7415  Asian Biomedicine  Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  WoS, SCOPUS, ACI   
1513-4121  Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment    หยุดตีพิมพ์ 
1905-856x  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School of English    Vol. 1 (2007) 
0125-877X  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Allergy and Immunology Society of Thailand  WoS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, AgBiotechNet, ACI   
1686-0039  AU Journal of Management  AU Journal of Management  Assumption university  ACI   
1513-0886  AU Journal of Technology  AU Journal of Technology  Assumption University     
1906-3296  AU-GSB e-Journal  AU-GSB e-Journal  Assumption University, Graduate School of Business     
1685-4322  BU Academic Review  BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
0125-6726  Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  Scopus,ISI Journal Citation Reports, SCImago Journal and Country Rank, CABI, ACI   
0858-7531  Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology  Rangsit University   
1905-6931  CATALYST  CATALYST  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  Center for Adventist Research, EBSCO, ACI   
0125-2526  Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  WoS, SCOPUS, Biological Abstracts, AGRIS, Zentralblatt MATH, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University) 
1905-906X  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University     
1685-1994  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University  SCOPUS, ACI   
0858-7574  Chulalongkorn Educational Review  Chulalongkorn Educational Review  Faculty of Education, Chulalongkorn University     
2586-9396  Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  ACI  ISSN และ ชื่อวารสาร (เดิม) : 1905-2367, KMITL Science and Technology Journal เปลี่ยนเลข ISSN เป็น E-ISSN และชื่อวารสาร ตั้งแต่ Vol.17 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
2286-9131  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Association  ACI  เปลี่ยน ISSN ใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2014 ISSN (เดิม) : 1905-050X 
1685-9545  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  SCOPUS, ACI   
1905-9663  Educational Journal of Thailand  Educational Journal of Thailand  Faculty of Education, Burapha University     
2539-6161  Engineering and Applied Science Research  Engineering and Applied Science Research  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ISSN (เดิม) : 0125-8273 ชื่อวารสาร (เดิม) : วิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ Vol.44 No.1 2017 และยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 
0125-8281  Engineering Journal  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, ACI   
0859-9238  Engineering Transactions  Engineering Transactions  Mahanakorn University of Technology     
1686-5456  Environment and Natural Resources Journal  Environment and Natural Resources Journal  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University  ACI   
1906-1714  EnvironmentAsia  EnvironmentAsia  The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)  SCOPUS, ACI   
2586-2349  Eye South East Asia  Eye South East Asia  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ISSN (เดิม) : 1905-2960 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology) 
2286-8615  Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2465-5198  Genomics and Genetics  Genomics and Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ACI  ISSN (เดิม) : 0857-8664 ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics 
1905-9094  GMSARN International Journal  GMSARN International Journal  ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  ACI   
1906-9308  HRD Journal  HRD Journal  International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University     
1905-5986  HRi : Journal of Human Resource intelligence  HRi : Journal of Human Resource intelligence  สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เดิมชื่อ วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ( Thai Human Resource Research Journal) ในช่วงปีพ.ศ. 2549-2554 
2586-8594  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Humanities, Arts and Social Sciences Studies  Silpakorn University  ACI  E-ISSN(เดิม):2586-8519 ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Artsชื่อเดิมคือ Silpakorn University International Journal - Vol. 1(2006) - Vol. 9-10(2009-2010) (issn เดิม 1513-4717) 
1686-9141  International Journal of Agricultural Technology  International Journal of Agricultural Technology  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)  ACI   
1906-8700  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association     
1906-4063  International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  ACI   
1906-8654  International Journal of Asian Tourism Management  International Journal of Asian Tourism Management  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association   
1906-4675  International Journal of Behavioral Science  International Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ebsco, ACI  เดิมชื่อ The Journal of Behavioral Science ตั้ง vol. 1(2006) - Vol. 5(2010) เปลี่ยนชื่อใหม่เริ่มตั้งแต่ Vol. 6, no. 1 (Sept. 2011) ชื่อว่า International Journal of Behavioral Science (IJBS) 
2286-7481  International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข     
0857-6033  International Journal of East Asian Studies  International Journal of East Asian Studies  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI  เดิมชื่อ The International Journal of East Asian Studies ลงหนังสือวันที่ 20 ต.ค. 59เดิมชื่อ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา (Journal of East Asian Studies) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ย.2552-ก.พ.2553) 
2408-1914  International Journal of Management, Business, and Economics  International Journal of Management, Business, and Economics  Sripatum University, Bangkok     
0858-7027  International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management  Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  ACI   
1906-2257  Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2539-6056  Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences) ชื่อย่อเดิมคือ BCAM โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 2560 (ISSN 0125-5347) 
1865-8646  Journal of English Studies  Journal of English Studies  Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  ACI   
0125-796X  Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  ACI, CABI, Zoological Record, EBSCOhost  ชื่อเดิม: Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 
2629-9992  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ISSN (เดิม) : 1906-3334 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SDU Research Journal Science and Technology) 
1689-7165  Journal of Global Business Review  Journal of Global Business Review  Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)     
0857-4421  Journal of Health Research  Journal of Health Research  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  SciFinder, ACI   
2586-9981  Journal of Health Science and Medical Research  Journal of Health Science and Medical Research  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI  E-ISSN 2465-468X ตั้งแต่ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 59 ISSN (เดิม) : 0125-8435 ชื่อ (เดิม) : สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 
1906-6244  Journal of International Buddhist Studies  Journal of International Buddhist Studies  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2286-7201  Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร     
2228-8899  Journal of People and Society in Local Culture  Journal of People and Society in Local Culture  Surindra Rajabhat University     
2286-9247  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University     
0857-5754  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Physiological Sciences 
0857-717X  Journal of Population and Social Studies  Journal of Population and Social Studies  Thai Association of Population and Social Researchers  PopLine, ACI   
2586-8764  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  ACI  เดิมชื่อ International Journal of Renewable Energy, ISSN เดิม 1905-7172 
2229-2152  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  ACI   
1685-6600  Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities  Burapha University     
1905-9566  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Assumption university of Thailand     
1906-4918  Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi     
1686-9184  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University     
1906-8190  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University     
2228-8279  Journal of Urban Culture Research  Journal of Urban Culture Research  Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  ACI   
2452-3151  Kasetsart Journal of Social Sciences  Kasetsart Journal of Social Sciences  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS, Scopus, ACI  เดิมชื่อวารสารภาษาไทยคือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ issn เดิม คือ 0125-8370 
2465-4531  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering ISSN (เดิม) 1906-151X 
1685-2044  KMITL Science Journal  KMITL Science Journal  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang    หยุดตีพิมพ์ 
1905-7326  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  Language Institute, Thammasat University  ACI  ในปี ค.ศ. 2013 (2556) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรวมวารสาร 2 ชื่อ คือ 1. วารสารชื่อ Language Institute Journal (ISSN : 1905-7326) 2. วารสารชื่อ Foreign Language Learning and Teaching Journal - FLLT journal (ISSN : 2229-1989)เป็นวารสารชื่อใหม่ คือ LEARN เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันในการจัดทำวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนภาษาเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 
1905-7873  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo University  WoS, SCOPUS, ACI   
0859-9920  MANUSYA, Journal of Humanities  MANUSYA, Journal of Humanities  Chulalongkorn University  ACI   
2286-6477  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
0147-5207  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล     
1905-7210  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  ACI   
1906-3865  NIDA Case Research Journal  NIDA Case Research Journal  Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)  ACI   
1686-5561  NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 
2286-8933  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1906-8107  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Thailand Nursing and Midwifery Council  ACI   
2586-8195  Pharmaceutical Sciences Asia  Pharmaceutical Sciences Asia  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  SciFinder, ACI  ISSN (เดิม) 0125-1570 ชื่อ (เดิม) Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences, วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ เม.ย. 60 เป็นต้นไป 
0858-1088  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center     
1513-6442  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University     
1905-3193  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ชื่อเดิมคือ Rajabhat Journal of Sciences and Humanities 
2229-063X  Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต  ACI   
2408-1809  Rangsit Journal of Educational Studies  Rangsit Journal of Educational Studies  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
1513-5934  rEFLections  rEFLections  สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
1906-4241  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ยกเลิกชื่อภาษาไทย เดิมคือ วารสารเรียนไทย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 
1905-8446  RMUTT Global Business and Economics Review  RMUTT Global Business and Economics Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
0859-2659  Sasin Journal of Management  Sasin Journal of Management  Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University     
1906-6406  Scholar: Human Sciences  Scholar: Human Sciences  Graduate school of education, Assumption university  ACI  E-ISSN : 2586-9388 ชื่อเดิม : Scholar เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ Vol.9 No.2 July-December 2017 เป็นต้นไป 
0859-4074  Science and Technology Asia  Science and Technology Asia  Thammasat University  Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ACI  ชื่อเดิม Thammasat International Journal of Science and Technology 
1905-9159  Science, Engineering and Health Studies  Science, Engineering and Health Studies  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  CAPLUS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, AGRIS (FAO), DOAJ, NSDL, ACI  E-ISSN (เดิม):2586-842X ชื่อ(เดิม):Silpakorn University Science and Technology Journal 
1513-1874  ScienceAsia  ScienceAsia  Science Society of Thailand  WoS, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, ACI  ชื่อเดิมคือ Journal of The Science Society of Thailand 
2629-995X  Siriraj Medical Journal  Siriraj Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  SCOPUS (1973-74), PubMed (1962-80), ACI  ISSN (เดิม) 0125-152X ชื่อเดิมคือ : สารศิริราช (ตามหนังสือที่ ศธ. 0517.071/สศ.01 1 ก.พ. 59) ชื่อเดิมคือ Siriraj Hospital Gazette 
SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    หยุดการตีพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.10 No.1 ม.ค.-เม.ย. 61 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ยกเลิก issn 1906-5965 ตั้งแต่ มกราคม 2561 
0125-3395  Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  SCOPUS, SciFinder CAPlus, AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2286-8984  Southeast Asian Journal of Economics  Southeast Asian Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulongkorn University  ACI  เดิมชื่อ Chulalongkorn Journal of Economics (CJE) (ISSN 0857-8397) ในปี ค.ศ. 1980-2012 
0858-849X  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranarree University of Technology  AGRIS, ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
0495-3843  Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  AgBiotechNet, ACI, Scopus   
0049-3589  Thai Journal of Agricultural Science  Thai Journal of Agricultural Science  The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King  AGRIS, AgBiotechNet, ACI   
0859-2446  Thai Journal of Gastroenterology  Thai Journal of Gastroenterology  Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand     
0857-6084  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  ACI   
2286-7333  Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1685-9057  Thailand Statistician  Thailand Statistician  Thai Statistical Association  ACI  ISSN (เดิม) : 1985-9057 ISSN (Online) : 2351-0676 
2408-1000  Thammasat Business Law Journal  Thammasat Business Law Journal  โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
0859-5747  Thammasat Review  Thammasat Review  Academic Affair Division, Thammasat University  ACI   
2287-9674  The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal  Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ACI   
0125-7501  The Clinical Academia  The Clinical Academia  โรงพยาบาลขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ ขอนแก่นเวชสาร (Khon Kaen Medical Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ 29/10/58 
1686-7831  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  Faculty of Arts, Mahidol University     
0859-3604  The Journal of Risk Management and Insurance  The Journal of Risk Management and Insurance  Assumption university  ACI   
0857-7099  The Journal of the Siam Society  The Journal of the Siam Society  Council of the Siam Society     
0080-9472  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Siam Society  Biological Abstracts, Zoological Record   
1905-7725  The New English Teacher  The New English Teacher  Assumption University, Graduate School of English  ACI   
0125-1562  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet, ACI   
0125-4685  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS,EMBASE,CAS(SciFinder),EBSCO Host,DOAJ,Index Copernicus, ACI   
1513-1025  Thoughts  Thoughts  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University  ACI   
1513-9700  Tropical Natural History  Tropical Natural History  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Zoological Record, ACI  เดิมชื่อ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) 
1906-5582  UTCC International Journal of Business and Economics  UTCC International Journal of Business and Economics  University of the Thai Chamber of Commerce  ACI   
2408-1248  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
1906-3431  Veridian E-Journal, Silpakorn University  Veridian E-Journal, Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    Vol. 1 (2008), ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กำหนดออกเป็น 3 ฉบับต่อปี 
2629-9968  Veterinary Integrative Sciences  Veterinary Integrative Sciences  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 และ เดิม : ISSN 1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (Chiang Mai Veterinary Journal) 
1686-3933  Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology  Institute of Research and Devolpment, Walailak University  SCOPUS, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, JournalSeek, ACI   
1513-4458  กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ACI   
1905-1352  กระแสอาคเนย์  Southeast current  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
2539-5866  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
1906-117x  ครุศาสตร์สาร  ครุศาสตร์สาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-2208  จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, ACI   
0857-5118  จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย     
1905-954X  จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review  ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-3720  จุลนิติ  จุลนิติ  กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
1906-1692  จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-6564  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-6483  จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6483  จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-4395  ดำรงวิชาการ  Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร     
0125-0558  ดุลพาห  ดุลพาห  สำนักงานศาลยุติธรรม     
1513-5241  ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0858-6160  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0857-2992  บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  เนติบัณฑิตยสภา     
0125-8427  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารสารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457 เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 
2350-9996  บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-5118  พยาบาลสาร  Nursing Journal  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1906-2540  พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  School of Development Economics, National Institute of Development Administration    จากเดิมชื่อ วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) เริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) เป็นต้นไป 
0125-7560  พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ACI   
0857-1406  ภาษาและภาษาศาสตร์  Journal of Language and Linguistics  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-5061  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2350-9392  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1513-461X  มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-0101  รมยสาร  Rommayasan  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
0125-135X  รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0957  รัฐสภาสาร  รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     
0859-8185  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
1906-6813  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์     
0857-8052  รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  ACI   
0125-3611  รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล     
0125-4235  ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  โรงพยาบาลลำปาง     
1513-2498  วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
0125-1252  วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ACI   
0943-0916  วนสาร  Vanararn  กรมป่าไม้  AGRIS   
1513-9956  วรรณวิทัศน์  วรรณวิทัศน์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2287-0121  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
0859-9343  วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
2408-122X  วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
1906-215X  วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    จากปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58 เป็นต้นไป 
1513-0975  วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย     
0857-2321  วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย     
0859-0001  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
0125-3093  วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-1560  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.พ. 2551) 
1906-2664  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1513-8089  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
1513-1777  วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
2408-249X  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-9776  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-1643  วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  กรมการแพทย์     
0125-250X  วารสารกรมบัญชีกลาง  วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง     
0125-684X  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
1906-3253  วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม     
0125-7242  วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์     
0125-4634  วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  ACI   
1686-2147  วารสารการงบประมาณ  Budget Journal  สำนักงบประมาณ     
2286-718X  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
2286-8399  วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา     
0854-9849  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
1686-7319  วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
1906-5485  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
1905-6303  วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  ACI   
2286-8003  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-103X  วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-9328  วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 เป็นต้นไป เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Journal of Political Science and Law Kalasin University) เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ 23 ก.ย. 58 
1906-4950  วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ชื่อเดิม : วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1906-7933  วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2408-1280  วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)     
1906-2230  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0859-3949  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา     
0857-4553  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย     
2351-0358  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ISSN (เดิม) : 0125-8842
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1906-1773  วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล 
1906-0025  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ชื่อเดิมคือ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Nursing Science Naresuan University) 
2392-5671  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
2286-9824  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)   
1906-7321  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3630  วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal  โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
2287-0075  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม คือ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development Quarterly) 
0858-5520  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1906-3016  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1906-456X  วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี   
1905-7121  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  EISSN: 2539-5521 เดิมชื่อ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) 
0858-0405  วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  สถาบันพระบรมราชชนก    หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
1905-2693  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
0859-5453  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
1906-2591  วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1686-5103  วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-506x  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of politics, administration and law  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 
2228-8562  วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1685-991X  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ACI   
0859-3299  วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  ชื่อเดิมคือ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0857-2895  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์     
0858-6632  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  โรงพยาบาลอุดรธานี     
1513-9980  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
0125-3794  วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  AGRIS  หยุดตีพิมพ์ปี 2547-2550 
0858-0944  วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย     
2350-9775  วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
0858-4338  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1513-3613  วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2351-0943  วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
1685-2699  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
0859-8835  วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2392-5507  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1685-3954  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-6481  วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  กรมควบคุมโรค   
1905-8160  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0125-8095  วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เดิมชื่อวารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( Journal of isan Studies Cultural Diversity) แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554 
0857-1384  วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     
1686-9443  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0858-0006  วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-565X  วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย     
0858-8627  วารสารจิตวิทยา  วารสารจิตวิทยา  สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย     
2286-6663  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
0125-1422  วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology 
1905-9582  วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    เป็นวารสาร 3 ภาษา คือ ไทย/จีน/อังกฤษ 
1905-1972  วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5462  วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    เปลี่ยนกำหนดออก ตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ม.ค.-พ.ค. 2560 เป็นต้นไป 
2286-9581  วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
0125-6416  วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-2707  วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต     
2229-1148  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-8303  วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์วารสาร พิมพ์ถึงปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 
0857-880X  วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     
0215-2534  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0125-3670  วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-713X  วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
0125-4960  วารสารนักบริหาร  Executive Journal  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ปี 2557 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นปีละ 2 ฉบับ (เดิมปีละ 4 ฉบับ) 
1960-8735  วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2350-9767  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2229-0338  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
1513-4164  วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  School of Language and Communication at NIDA    ปีที่ 14 ฉบับที่ 15 (ธ.ค. 2552) ฉบับปฐมฤกษ์ภาษาไทย 
0857-3867  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-425X  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
2228-9526  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption university law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     
1685-9723  วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU journal of law and Social Sciences  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0859-085X  วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1685-5477  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
1513-2226  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
1906-2141  วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ACI   
0125-2836  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เดิมชื่อ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ (2521)- ปีที่ 12, 2540 
1685-2257  วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว     
1686-6916  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1513-007X  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0125-233X  วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ACI   
1905-6826  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1905-3746  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI  เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ( MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University) ในช่วง ปี พ.ศ. 2550-ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 
2228-9658  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0859-9750  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็น MUT Journal of Business Administration 
2286-6809  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2229-2756  วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1905-5811  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1906-9839  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
1905-9949  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
1905-9647  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
1686-0632  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1906-3849  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
1905-8837  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    หยุดตีพิมพ์ 
1906-2850  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-1603  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
2286-9301  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
0857-2143  วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-1902  วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-0829  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-6729  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
2228-9801  วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   
1905-579X  วารสารปรัชญาและศาสนา  วารสารปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-7658  วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ACI   
0867-0884  วารสารปาริชาต  Parichart Journal  มหาวิทยาลัยทักษิณ     
1685-3865  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    เดิมชื่อ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (2546-2550) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งปี พ.ศ. 2551- 
0125-0078  วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  SCOPUS (1975-82)   
0857-3743  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ACI  เดิมชื่อ วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health) 
1906-652X  วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ     
1513-5217  วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  สมาคมพยาบาลทหารบก  ACI   
0125-8885  วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
0858-1231  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1513-5454  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     
0125-7021  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  ชื่อเดิมคือ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Faculty of Nursing, KKU.) 
0125-8958  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
1906-7925  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย     
0857-5371  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ     
0857-605X  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  ACI   
0858-8430  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    หยุดตีพิมพ์ 
1906-7038  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์     
1513-4695  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย     
1686-1442  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-9453  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    เปลี่ยนกำหนดออกตั้งแต่ปี 59 
0859-0818  วารสารพลังงาน  Journal of Energy  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
0125-3689  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI  ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Development Administration 
1905-7881  วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต     
0859-2667  วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ACI   
0857-5452  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
0858-527X  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
1686-7467  วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
0857-264X  วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย     
2351-0846  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
0858-8325  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-2488  วารสารภาษา  PASAA  Chulalongkorn University Language Institute  ERIC, ACI   
2586-808X  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ข้อมูลวารสารเดิม ISSN : 1906-0769 วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences)
ชื่อย่อวารสาร : GSHSKKU เริ่มเปลี่ยนข้อมูลใหม่ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 60 เป็นต้นไป 
0857-7285  วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0857-037X  วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6424  วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-3485  วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
2286-7457  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities journal (Graduate school), Ramkhamhaeng university  บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1686-445X  วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0125-2690  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2408-1671  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     
2408-1256  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
0859-5992  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1513-4563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2408-2473  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์     
1906-1048  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
2286-7139  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
2229-0141  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
2228-8244  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
0858-7396  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    หยุดตีพิมพ์ 
0859-869X  วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2408-1078  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1685-1412  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  มหาวิทยาลัยคริสเตียน     
0859-9807  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ     
2228-9356  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  มหาวิทยาลัยนครพนม     
1906-5681  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
2350-9902  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     
0858-7418  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร    เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 
0859-2535  วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  มหาวิทยาลัยบูรพา     
0857-4677  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  มหาวิทยาลัยพายัพ     
0125-7498  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1905-4165  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี     
1906-0181  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ชื่อเดิมวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) [Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)] 
1905-2383  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
1905-6036  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
2286-8658  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat university journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1686-9311  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-5428  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn University Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ชื่อ(เดิม):วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
0859-2586  วารสารมหิดล  Mahidol Journal  มหาวิทยาลัยมหิดล    หยุดตีพิมพ์ 
0858-7795  วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0858-6071  วารสารยูโร  Thai Journal Urology  สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
0125-7609  วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา     
0858-2688  วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ 
0859-1814  วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     
0857-1422  วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย     
1905-2243  วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  สถาบันรัชต์ภาคย์     
0857-0442  วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     
0859-418X  วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ACI   
2286-7244  วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0125-7897  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ ปี 2553 
0859-9424  วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
0125-2968  วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย    ISSN (เดิม) : 0125-2968 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารราชบัณฑิตยสถาน (The Journal of the Royal Institute of Thailand) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 40(4) 2558 
1905-1344  วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
2392-5779  วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
2287-092X  วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
1905-9183  วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)   
0125-7552  วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย     
2286-8518  วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0125-300X  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
0858-2068  วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
2287-0903  วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     
0857-1724  วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1906-201X  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2286-7910  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1685-2532  วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Journal of Management Sciences Khon Kaen University) เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14มี.ค.2554) 
1906-0874  วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
1905-2847  วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  SDU Research Journal Social Science and Humanities  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ACI  ชื่อเดิมคือ : วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal), ระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 
1906-1889  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
1686-8420  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1906-6627  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
0859-7685  วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  สำนักงานสภาการพยาบาล  CINAHL  เปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
1905-5536  วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-0319  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
1686-3437  วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1686-9974  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    หยุดตีพิมพ์ 
2465-3578  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น     
0858-9437  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  ACI   
2408-0942  วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
2465-4051  วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ชื่อเดิม วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย, ISSN เดิม 1513-8607 
2286-7171  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI   
1905-4963  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ACI  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
1513-8410  วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
1906-1730  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-1722  วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
1906-327X  วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     
1685-2923  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-6335  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SciFinder   
1906-0793  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
2465-3837  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  ACI  ISSN (เดิม) : 1905-6583
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Western Rajabhat Universities
กำหนดออก(เดิม) 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี 
0857-9180  วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1906-1137  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-7393  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ACI   
2408-1752  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    issn เดิม 1906-3628 
2286-9719  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani journal of research and evaluation  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0125-278X  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ACI   
1906-1641  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2229-2802  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ACI   
1905-1867  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
1905-2529  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ได้มีการแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภทและทำการเปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่ดังนี้ - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0374 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN (ใหม่) (Print) : 2351-0366 ชื่อวารสาร (ใหม่) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2351-0374  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ISSN (เดิม) : 1905-2529 ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2351-0366  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     
2408-2651  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of research and development in special education  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-2605  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์     
2229-2365  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8850  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
1685-361X  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปี 2548 เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ( Journal of Architectural/Planning Research and Studies) ISSN : 1905-2022 
1905-2022  วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies  Faculty of Architecture and Planning Thammasat University  ACI  ISSN (เดิม) : 1685-361X
ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม (Journal of Architectural Research and Studies) ในปี 2545-2547 
1906-0572  วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of fine arts, Chiang Mai university  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0125-2380  วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
2392-5477  วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
2392-5957  วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
0857-2100  วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2286-9638  วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ISSN เดิม 2280-9638 
2286-6590  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
2286-8860  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic journal of north Bangkok university  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ     
2286-7589  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
1906-7062  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
2228-8473  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
1906-0327  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     
1686-4409  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
0125-2437  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ACI   
1906-5078  วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 
1906-392X  วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2228-8120  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-291X  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
2286-9514  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
2350-9600  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
2351-0579  วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  -  โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
2286-9018  วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย    หยุดตีพิมพ์ เดิม ISSN 9749470214 
2229-1105  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
2286-6965  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
1905-1212  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
0125-5134  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1906-5337  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
1905-3819  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
2286-7856  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)     
1513-5845  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas journal  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
1906-6988  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The journal of social communication innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม     
2228-9135  วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-7186  วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  RTAFA Journal of Science and Technology  โรงเรียนนายเรืออากาศ     
2287-0717  วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
1686-0650  วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
2229-2306  วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
2229-1636  วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
0857-684X  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
0858-4540  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1686-7440  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ปีที่ 8 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) เปลี่ยนชื่อใหม่ 
1905-9469  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  มหาวิทยาลัยธนบุรี     
1906-4284  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  มหาวิทยาลัยปทุมธานี     
1905-9590  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น    เดิมกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ 
1905-162x  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
2229-0435  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic journal of Phetchaburi Rajabhat university  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
2286-6175  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ACI   
2286-6183  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanity  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย     
2287-0482  วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of the way human society  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
2408-252X  วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
1686-5715  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี     
1513-7996  วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal  สำนักงานศาลปกครอง     
1906-5949  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
1513-2445  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2350-9260  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย     
0858-9216  วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     
0858-4923  วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
0859-1083  วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา    ชื่อเดิม คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ( The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal) เปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มกราคม 2559 
1906-5906  วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
1905-9450  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0125-8389  วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  กรมวิชาการเกษตร  AGRIS   
2229-2683  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
2392-5655  วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา     
2408-2279  วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก     
1686-9869  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ACI   
2351-0811  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0857-5975  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข     
2351-0455  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
1906-0432  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ACI   
2286-9832  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ISSN (เดิม) : 1905-677x
ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal 
1686-8293  วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI   
0857-9296  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี   
0125-8362  วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
2351-0390  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
2392-5523  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
1906-2397  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
1906-8824  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
2408-2619  วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ชื่อวารสารเดิมคือ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University) 
1906-070x  วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  วิทยาลัยดุสิตธานี     
1906-1056  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)  วิทยาลัยนครราชสีมา     
1906-3180  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2392-5787  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     
0857-7927  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     
0859-4562  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     
0859-6808  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     
0858-110X  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     
1685-2354  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิม วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 
1686-6959  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล     
2350-9953  วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง     
1686-4522  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
0125-7730  วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  AGRIS   
0125-2364  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 วารสารได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่ม และเน้นการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์ 
0857-1600  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-7430  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0859-6633  วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา     
2351-0781  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ACI  วารสารได้ยกเลิกการจัดทำวารสารในรูปแบบกระดาษ โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
1513-7805  วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
0857-9512  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0125-0369  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     
0858-4435  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     
2229-1547  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
1686-9664  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2287-0083  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
1685-7941  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เดิมชื่อ วารสารวิชาการ ม.อบ. (Journal of Ubon Rajathanee University) 
2286-6558  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน     
1513-7201  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  ACI   
1686-4530  วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     
0857-2933  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1906-3636  วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ ฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2556) 
1905-4548  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-4652  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม     
0857-2178  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-5280  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1686-2961  วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)     
1513-038X  วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     
2228-8864  วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     
2229-0931  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  Thai Journals Online (ThaiJO)   
0857-5290  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1513-7287  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
2228-8724  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
0857-4405  วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
1905-3754  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  สำนักงานศาลยุติธรรม     
1513-1246  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ     
0125-8192  วารสารศาสตร์  วารสารศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ตั้งแต่ปีที่ 5 (2555) มีกำหนดออกเป็นปีละ 3 ฉบับ 
1905-8144  วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล     
0859-8800  วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1906-6023  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
0859-9866  วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2351-0285  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
1513-9131  วารสารศิลปศาสตร์  Journal of Liberal Arts  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1906-7208  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
1686-5596  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
2286-8755  วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
1906-8352  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  Silpakorn Educational Research Journal  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม     
2392-5884  วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2286-9565  วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
0125-3212  วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     
1905-9574  วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1905-4653  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
0857-1511  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU. Journal of Education 
1513-9514  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
0859-5127  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ACI   
1905-9922  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  DOAJ, Research BIb, Directory of Research Journals indexing, Scientific Index Services และ Asian Education Index   
1686-3089  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
0857-1791  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
0125-6203  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2553 
0857-0914  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ACI   
0859-1113  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     
1906-9928  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-8586  วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา     
1685-9855  วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipoks Institute Journal  สถาบันพระปกเกล้า     
1906-2044  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2228-8376  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2465-3705  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     
1906-7836  วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
2351-0048  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
2351-0056  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)     
1513-1262  วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  สภาการพยาบาล  ACI   
0857-0604  วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย    เป็นวารสาร 2 ภาษา คือ ไทย/ฝรั่งเศส 
0125-6985  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-2330  วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ     
1905-4084  วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย    เปลี่ยนแปลงกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 1 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ 26/10/58 
0859-4880  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ     
1685-408X  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     
1513-4261  วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     
2229-0737  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย     
xxxx-xxxx  วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์    หยุดตีพิมพ์ 
1905-372X  วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย   
0857-2127  วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  โรงพยาบาลสวนปรุง  ACI  ได้จัดทำวารสารในรูปแบบ e-Journal โดยยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560 เป็นต้นไป และจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารจิตเวชวิทยาสาร (Academic Psychiatry and Psychology Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
1685-2494  วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปีที่ 1, ฉ. 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2545-ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2546)หยุดพิมพ์ปี 2547-ก.ย. 2554 ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค. 2554-มี.ค. 2555)- 
1513-8429  วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
1513-4865  วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    หยุดตีพิมพ์ 
1686-6541  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
0125-7356  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-0590  วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
1686-9192  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
1905-8241  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    2 ฉบับ/ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
0859-2055  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
2286-6922  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
2228-8287  วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
1906-2508  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
0125-2860  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0857-3166  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0858-2297  วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-5169  วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
0858-396X  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
2287-0962  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
1905-7164  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     
0125-1678  วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1905-1387  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  ACI   
1513-7015  วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
2228-8457  วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI  เดิมชื่อ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. issn: 0125-8427 
1906-893X  วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
0028-0011  วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  AGRIS   
0858-8899  วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น     
1686-3690  วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
2286-7740  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ    พิมพ์ถึงปี พ.ศ. 2551 เดิม ISSN 1513-9213 ปี 2555 เปลี่ยน ISSN ใหม่เป็น 2286-7740 ชื่อเหมือนเดิม 
0858-2602  วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0859-3868  วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม     
1906-8557  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย     
0859-497X  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  กรมสุขภาพจิต  ACI   
0125-0744  วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล     
0125-2674  วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย   
0857-2690  วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
0857-6955  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ACI   
1906-9790  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0857-0086  วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ    ตั้งแต่ปี 2549 เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 6 เดือน (เดิมออกปีละ 4 ฉบับ) 
1686-1868  วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     
0857-0965  วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย     
0125-4820  วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม คือ Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
0857-2038  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
1905-7520  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    เดิมชื่อ วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
2465-454X  วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ชื่อเดิม วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine) ISSN: 1685-3091 ( จนถึง พ.ศ.2557 ) 
1685-3091  วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Journal of Medicine ) ISSN: 2465-454X (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558) 
0125-4987  วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย     
1906-7682  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0859-1180  วารสารอาหารและยา  FDA Journal  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข     
1513-3109  วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา    หยุดพิมพ์ปี พ.ศ. 2550-2558 
2287-0326  วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
2232-0814  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Malaysia Citation Centre   
0857-0841  วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
0857-0108  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
1685-8379  วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
1906-0254  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1513-5667  วารสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Journal  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ACI   
0858-3080  วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    เปลี่ยน บรรณาธิการจาก ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี เป็น ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ 
2229-1997  วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  jsn Journal  สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200     
2408-1051  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้     
0859-9432  วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    เดิมกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 กำหนดออกเป็นปีละ 1 ฉบับ 
0125-2682  วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0857-6653  วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1686-3070  วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  มหาวิทยาลัยสยาม     
1905-6486  วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology (JCT)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หยุดตีพิมพ์ พิมพ์ถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) 
1906-0807  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้     
1685-8573  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ACI   
1905-9329  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
2229-1210  วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1686-5375  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
1513-8607  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปลี่ยนชื่อและ ISSN ใหม่ เป็น วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, ISSN : 2465-4051 
1906-5574  วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACI   
0125-3832  วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
1905-0852  วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ACI   
0125-426X  วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)     
0125-0892  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
0857-8397  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulalongkorn University    Since April 2013, The Chulalongkorn Journal of Economics has been retitiled Southeast Asian Journal of Economics 
0859-8479  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1685-3008  วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ACI   
2586-9124  วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ACI  1.ISSN(เดิม) : 0858-9291 ตั้งแต่ 4 ต.ค. 60 2.ชื่อ(เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
1905-0461  วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
1906-8522  วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) เดิมชื่อ เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ ISSN1905-0461 เริ่มทำปี 2548 ออกมาเป็นจำนวน 5 ฉบับ (ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) เพื่อเป็นวารสารระดับชาติ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
1686-378X  วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    เดิมชื่อ : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (Journal of East Asian Studies Center) 
0125-6971  วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  กรมแพทย์ทหารเรือ     
0125-7323  วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  ชมรมแพทย์เขต 4-5  Health Science Journals in Thailand   
0125-6955  วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ISSN (เดิม) : 0125-6955 ตั้งแต่ 25 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
0125-8680  วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย     
0125-2038  วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ     
0857-8575  วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
0125-6882  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  โรงพยาบาลชลบุรี     
1686-4417  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  โรงพยาบาลมหาสารคาม     
0858-6101  วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  โรงพยาบาลศรีธัญญา     
0859-7251  วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  โรงพยาบาลสกลนคร     
1686-8579  วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     
0857-6149  วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ACI   
0858-2025  วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ACI   
2287-0210  วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
1686-0667  วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1686-7459  วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
1685-6740  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา    ชื่อเดิมคือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา(Journal of Educational Research and Measurement Burapha University) 
0858-6527  วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย     
0045-9917  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  SCOPUS (1970-91), ACI   
0859-9254  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ACI   
1905-0488  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI   
0125-5614  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-4154  วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
1905-615X  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     
0857-7951  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ACI   
2286-668X  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
1686-8803  วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    หยุดตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2556 
0125-1724  วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     
0857-1287  วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ACI   
0859-6255  ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
0857-3123  ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
2229-2268  ศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
1686-5189  ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
0125-3654  ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine  บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)     
1905-2863  ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
0125-0531  ศิลปากร  Silpakorn Journal  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร     
1513-1076  สยามวิชาการ  Siam Academic Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม     
2408-0845  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    ISSN (เดิม) : 1513-7813
ชื่อเดิมคือ สักทอง : วารสารการวิจัย (The Golden Teak: Research Journal) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 18, 1(ม.ค.-มิ.ย. 2555) 
2408-0837  สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
0125-4138  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
1905-7571  สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
0857-1538  สารคดี  Sarakadee Magazine  บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด     
2228-804x  สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
1685-4489  สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เดิมชื่อ 1.สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย 2.วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0857-1457  หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA Architecture, Design and Built Environment  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
1686-1841  หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA history of architecture Thai architecture  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ACI   
1905-3959  อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ    ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University) โดยใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 60 เป็นต้นไป 
0859-015X  อินฟอร์เมชั่น  Information  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
1906-649X  เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์     
0875-6920  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ACI   
0125-5983  เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ชื่อเดิมคือ Chiang Mai Medical Bulletin 
1905-6648  เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
0125-6491  เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  SCOPUS, WoS, AgBiotechNet, AGRIS, ACI   
1906-1552  เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล     
0857-6823  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ACI   
0125-7722  เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  กรมแพทย์ทหารบก     
1686-5731  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต     
0125-3638  เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
0125-0485  แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  AGRIS   
0125-555X  โดมทัศน์  โดมทัศน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
1905-3460  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ACI  เดิมคือ ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร(Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences) 
1686-9540  ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ACI   

กลับสู่เมนู