ข้อมูลทั่วไปของวารสาร
ข้อมูลทั่วไปของวารสาร

ISSN

ภาษาที่ใช้พิมพ์

ชื่อวารสาร(ไทย)
ภาษาไทย
ชื่อวารสาร(อังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
จำนวนฉบับต่อปี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เจ้าของ
 
บรรณาธิการ
 
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ
สาขาของวารสาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาผสม
โทรศัพท์
 
อีเมล์
 
เว็บไซต์
 
อยู่ในฐานข้อมูล
 
หมายเหตุ
 


รายการวารสารทั้งหมด

issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ ที่อยู่ จำนวนฉบับต่อปี ภาษาที่ใช้พิมพ์  
0028-0011 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0049-3589 Thai Journal of Agricultural Science  Thai Journal of Agricultural Science The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King  Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0080-9472 The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society The Siam Society  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-0078 วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12 ซอยรางน้ำ ถนนราชปรารภกรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-0369 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 5 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-0485 แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-0531 ศิลปากร  Silpakorn Journal กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถนนหน้าพระธาตุ กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-0558 ดุลพาห  ดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม  ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 3ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-0590 วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-0744 วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 5 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-0892 วารสารเศรษฐกิจและสังคม  วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-0957 รัฐสภาสาร  รัฐสภาสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  บรรณาธิการวารสารรัฐสภาสาร กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 12  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-1252 วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-135X รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำนักงานรัฐศาสตร์ ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-1422 วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-152X Siriraj Medical Journal  Siriraj Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำนักงาน ตึกอำนวยการชั้น 3 ห้อง 312 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-1562 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  Vimolpatana Indradat (Administrator)The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network, TROPMED Central Office 420/6 Ratchawithi Road Bangkok 10400, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-1643 วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services กรมการแพทย์  สำนักงานวารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-1902 วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สำนักงานวารสารโรคมะเร็ง กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 12  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-233X วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  คุณกิตติ เลิศเธียรชัยกุล โครงการวารสารบริหารธุรกิจ ห้อง 104 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2380 วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-2437 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  University of the Thai Chamber of Commerce Journal มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2488 วารสารภาษา  PASAA Chulalongkorn University Language Institute  Chulalongkorn University Language InstitutePASAA Circulation ManagerPrem Purachatra BuildingChulalongkorn UniversityPhayathai Road, Bangkok, 10330 Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-250X วารสารกรมบัญชีกลาง  วารสารกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง  กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2674 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2690 วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-2860 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-2968 วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-300X วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3093 วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3212 วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3611 รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3638 เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเอเชียศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3654 ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมมาล ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาวแขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 12  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-3670 วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3794 วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  สำนักงานตึกจักรทอง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  สำนักงานวารสารเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4138 สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4235 ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal โรงพยาบาลลำปาง  กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-426X วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานวารสารไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4820 วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4960 วารสารนักบริหาร  Executive Journal มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กทม. 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-5061 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-5118 พยาบาลสาร  Nursing Journal คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-5169 วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กองบรรณาธิการ สำนักงานวารสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-555X โดมทัศน์  โดมทัศน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หน่วยวารสารวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เลขที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-5983 เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานเชียงใหม่เวชสาร หน่วยวารสารวิชาการชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6203 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6335 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-6416 วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6424 วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6491 เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-6564 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานวารสาร/ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6726 Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-684X วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-6882 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal โรงพยาบาลชลบุรี  กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-6955 วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 128/107 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-6971 วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal กรมแพทย์ทหารเรือ  กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-6985 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์  สำนักการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7323 วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal ชมรมแพทย์เขต 4-5  งานห้องสมุด โรงพยาบาลนครปฐม 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-7356 วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะบรรณาธิการ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7498 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7501 The Clinical Academia  The Clinical Academia โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น (สำนักงานขอนแก่นเวชสาร) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7552 วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ ตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-7560 พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ห้องสมุดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา  43/1111 ถนนรามอินทรา กม.1 แขวงอนุสาวรีย์บางเขน กรุงเทพฯ 10220  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-7722 เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal กรมแพทย์ทหารบก  กองวิทยาการ กรมแพทย์หารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-7730 วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 9-1020 จตุจักร กรุงเทพฯ 10903  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-7897 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-796X Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment Faculty of Fisheries, Kasetsart University  Boon Indrambarya Building, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8095 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-8192 วารสารศาสตร์  วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-8281 Engineering Journal  Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานบริหารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8303 วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8362 วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8389 วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal กรมวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8427 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร  Songklanagarind Medical Journal คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8680 วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology The Allergy and Immunology Society of Thailand  Division of Allergy, Department of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2 Prannok Road, Bangkok 10700, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8850 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0147-5207 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้จัดการวารสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0217-5460 ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development ASEAN Committee on Science and Technology  ASEAN Committee on Science and Technology  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany) ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0854-9849 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประสาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-0086 วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนศรีบูรพา 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กองบรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-037X วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-0442 รัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สำนักงานนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-0604 วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สำนักงานวารสาร 30/9 พหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-0841 วารสารเกษตร  Journal of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการวารสารเกษตร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-0914 วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center โรงพยาบาลพระปกเกล้า  สำนักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-0965 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  คุณมาลินี จุลวัจนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-1287 วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-1384 วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 538/2 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-1406 ภาษาและภาษาศาสตร์  Journal of Language and Linguistics ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-1422 วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-1457 หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA Architecture, Design and Built Environment คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-1511 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-1538 สารคดี  Sarakadee Magazine บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด  บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 12  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-1724 วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-1791 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (คุณธรรญชนก จักรกาญจน์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 73000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-2100 วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2127 วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung โรงพยาบาลสวนปรุง  นายแพทย์จักริน ปิงมลคลชัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2178 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2321 วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-264X วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-2690 วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-2895 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-2933 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-2992 บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT เนติบัณฑิตยสภา  เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-3166 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-4154 วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-4405 วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-4421 Journal of Health Research  Journal of Health Research วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10-11 ซ.จุฬาฯ 62 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-4677 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal มหาวิทยาลัยพายัพ  กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-5118 จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-5290 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว (ฝ่ายวิจัย) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้อง 951 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-5428 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  Silpakorn University Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร  บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-5452 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  JPBS, Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok-Noi, Bangkok 10700, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-5975 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข  56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-6033 International Journal of East Asian Studies  International Journal of East Asian Studies สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-605X วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 39 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, 8th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2, Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Bangkok 10210, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-6149 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-6483 จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานจุฬาลงกรณ์วารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-684X วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-6955 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-7099 The Journal of the Siam Society  The Journal of the Siam Society Council of the Siam Society  The Siam Society under Royal Patronage, 131 Asoke Road (Sukhumvit Soi 21), Bangkok 10110 Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-717X Journal of Population and Social Studies  Journal of Population and Social Studies Thai Association of Population and Social Researchers  อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-7285 วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมปุรฉัตร ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-7927 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาราณียกร วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-8397 วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics Faculty of Economics, Chulalongkorn University  Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-8575 วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ตึกชีววิทยาชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-880X วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-9180 วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0857-9296 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0857-9776 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-0006 วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-0405 วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education สถาบันพระบรมราชชนก  ส่วยการพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-0855 ABAC Journal  ABAC Journal Assumption University  Assumption University Ram Khamhaeng Rd. Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-0944 วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-1088 Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Phuket Marine Biological Center  Phuket Marine Biological Center P.O. Box 60, Phuket 83000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-110X วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-2025 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (National Blood Centre, Thai Red Cross Society)ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-2068 วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-2602 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-2688 วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม กรุงเทพฯ10160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-396X วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-4338 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-4540 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-527X วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  69 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-5520 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-6071 วารสารยูโร  Thai Journal Urology สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภาควิชาสัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-6101 วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 52/347 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-6527 วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 88/22 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-6632 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal โรงพยาบาลอุดรธานี  33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-7396 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology Rangsit University  Rangsit University Paholyotin Rd, Patumthani 12000 Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-7574 Chulalongkorn Educational Review  Chulalongkorn Educational Review Faculty of Education, Chulalongkorn University  Office of Foreign Affairs and Outreach Projects 4th Floor, Prachoomsuk Achava-Amrung Building, Faculty of Education Chulalongkorn University, Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-7795 วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-8325 วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-8430 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร 10520  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology  Suranaree Journal of Science and Technology Suranarree University of Technology  Suranarree University of Technology 111 University AvenueNakhon Ratchasima 30000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-8627 วารสารจิตวิทยา  วารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) ห้อง 222 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25/66 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-8899 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0858-9216 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ผู้ติดต่อหลัก น.ส.วรางคณา ปุณยธร warangkana@hsri.or.th, nui.warangkana@gmail.com 0-2832-9223, 090986-2723 ผู้ติดต่อรองน.ส.บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 0-2832  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-0001 วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 64160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-015X อินฟอร์เมชั่น  Information สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-0818 วารสารพลังงาน  Journal of Energy สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรณาธิการวารสารพลังงานสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณจารุนันท์ แสงศรีจิราภัทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-1083 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ กลุ่มพัฒนาวชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-1113 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-1180 วารสารอาหารและยา  FDA Journal สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-1814 วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2055 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติชั้น 2 (ตึกสภาวิจัยแห่งชาติ 2 ชั้น) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology  Thai Journal of Gastroenterology Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand  The Gastroenterological Association of Thailand Office, Division of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2535 วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา  กองบริการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2586 วารสารมหิดล  Mahidol Journal มหาวิทยาลัยมหิดล  กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-2659 Sasin Journal of Management  Sasin Journal of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University  Sasa Patasala Building Soi Chulalongkorn 12, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฝ่ายวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-3485 วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance  The Journal of Risk Management and Insurance Assumption university  คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-3868 วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-3949 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-4074 Science and Technology Asia  Science and Technology Asia Thammasat University  Office of Research Administration, Office of The Rector Building, Thammasat University, 99 Phaholyothin Road, Khlong Luang, Pathum Thani 12121, Thailand  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-4562 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-4880 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand กรมสุขภาพจิต  กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-5127 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-5453 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-5747 Thammasat Review  Thammasat Review Academic Affair Division, Thammasat University  งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 199 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-5992 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-6255 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ63 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-6633 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-6808 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-7251 วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital โรงพยาบาลสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research สำนักงานสภาการพยาบาล  บรรณาธิการวารสารวิจัยทางการพยาบาล สำนักเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-8479 วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-869X วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-8800 วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-9238 Engineering Transactions  Engineering Transactions Mahanakorn University of Technology  ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-9254 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-9424 วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-9432 วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0859-9750 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรวย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 931100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-9866 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  งานบริการการศึกษาสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒสุขุมวิท 23 คลองเตย กทม.10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities  MANUSYA, Journal of Humanities Chulalongkorn University  Room 1332 Boromrajakumari Building, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0867-0884 วารสารปาริชาต  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  กองจัดการวารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
0943-0916 วนสาร  Vanararn กรมป่าไม้  กรมป่าไม้จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-007X วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือ งจังหวัดอุบลราชธานี 34000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-038X วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-0886 AU Journal of Technology  AU Journal of Technology Assumption University  Editor AU J.T., Assumption University, Ram Khamhaeng 24 Road, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-0975 วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย  สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย 328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. (662) 354-3728-29 Fax. (662) 354-3730  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-1025 Thoughts  Thoughts Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-1076 สยามวิชาการ  Siam Academic Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-1246 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 326 อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council สภาการพยาบาล  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-1777 วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-1874 ScienceAsia  ScienceAsia Science Society of Thailand  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, 272 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-2226 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-2498 วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  681 ฝ่ายการพยาบาล ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-3109 วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-3443 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-3613 วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการวารสารคณะพลศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-4121 Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment The Joint Graduate School of Energy and Environment  King Mongkuts University of Technology Thonburi, 91 Prachautis Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-4164 วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication School of Language and Communication at NIDA  National Institute Development of Administration, The School of Language and Communication, 118 Seri-Thai Road, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-4261 วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรวม B)120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-4458 กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-4563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-461X มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 19-503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-4695 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย  ตึกอายุรศาสตร์ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-4865 วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ตึกวิทย์กิตต์ พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses สมาคมพยาบาลทหารบก  317/6 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-5454 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-5462 วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม 44000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-5667 วารสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Journal มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1961 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-5845 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas journal สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-5934 rEFLections  rEFLections สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University  Editor, Prajna Vihara, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University ,ABAC, Ram Khamhaeng 24 Rd., Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-7015 วารสารสารสนเทศ  Journal of Information สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-7201 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-7287 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-7805 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-7996 วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal สำนักงานศาลปกครอง  กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง 120 หมู่ 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-8089 วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-8410 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-8429 วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-8607 วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์  Journal of Liberal Arts คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-9514 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-9700 Tropical Natural History  Tropical Natural History Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University254 Phaya Thai Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1513-9956 วรรณวิทัศน์  วรรณวิทัศน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1513-9980 วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal มหาวิทยาลัยคริสเตียน  บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ต. ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Chiang Mai University  Research Administration Center, Office of the University, Chaing Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-2044 KMITL Science Journal  KMITL Science Journal Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology LadkrabangChalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok, Thailand 10520, Tel. 0-2326-9982-4 ext. 210, Fax. 0-2326-9981  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-2257 วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-2354 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-2494 วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200E-mail : ci.journal@tu.ac.th โทรศัพท์ 02-613-2861 (ท่าพระจันทร์) โทรศัพท์ 054-268-702 (ศูนย์ลำปาง)  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-2532 วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-2923 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T) ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-3008 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-3091 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-361X วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Faculty of Architecture, Thammasat University Room 713, Faculty of Engineering Building Thammasat University, Rangsit Campus, Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-3865 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนวิจัยและวิชาการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-4322 BU Academic Review  BU Academic Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-4489 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-5280 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-5477 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-6481 วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal กรมควบคุมโรค  สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-6600 Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities Burapha University  ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-6740 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-7941 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-8379 วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-8573 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-9057 Thailand Statistician  Thailand Statistician Thai Statistical Association  Department of Mathematics, Mahidol University, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร  Chiang Mai Veterinary Journal คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  ECTI AssociationRm. 520, Flr.5 NECTEC Bldg.112 Paholyothin Road, T. Klongneung A. Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-9723 วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU journal of law and Social Sciences คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipoks Institute Journal สถาบันพระปกเกล้า  กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สำนักงานข้อมูลและประเมินผล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-0039 AU Journal of Management  AU Journal of Management Assumption university  คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-0101 รมยสาร  Rommayasan คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ. จิระ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-0632 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สำนักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-0650 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-0667 วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-1841 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA history of architecture Thai architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-1868 วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-2147 วารสารการงบประมาณ  Budget Journal สำนักงบประมาณ  สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-2961 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)122/4 ซอยเรวดี (แยกซอยศาสดา 28) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-3070 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University มหาวิทยาลัยสยาม  ห้อง 14-106 ชั้น 1 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-3089 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-3437 วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-3690 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-3720 จุลนิติ  จุลนิติ กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ 13 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-378X วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology Institute of Research and Devolpment, Walailak University  Institute of Research and Devolpment, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80161), Thailand 12  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-4395 ดำรงวิชาการ  Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-4409 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-4417 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal โรงพยาบาลมหาสารคาม  ห้องสมุด (วารสารวิชาการ) โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-445X วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-4522 วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-4530 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-5103 วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-5189 ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-5375 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ. แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-5456 Environment and Natural Resources Journal  Environment and Natural Resources Journal Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University  Research and Academic Services Section, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 999 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-5561 NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-5596 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-5731 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-6541 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-6916 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-6959 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-7440 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-7459 วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 02-255-5160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-7467 วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-7831 The Journal : Journal of the Faculty of Arts  The Journal : Journal of the Faculty of Arts Faculty of Arts, Mahidol University  Editor, The Journal: Journal of the faculty of Arts,Faculty of Arts, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาการบัญชี ห้อง 501 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-8420 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-8579 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-8803 วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขมกรุงเทพฯ 10160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-9141 International Journal of Agricultural Technology  International Journal of Agricultural Technology Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)2046 sinthorn On-nuch, On-nuch Ladkrabang Road, Ladkrabang Bangkok 10520, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-9184 Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University  Asian Research Center for Religion and Social Communication ,Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University, Ladprao, Bangkok, Thailand 10900  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-9192 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้อง 951 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-9443 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  บรรณาธิการไทยเภษัชยนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1686-9974 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 165 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1689-7165 Journal of Global Business Review  Journal of Global Business Review Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)  Graduate School of Commerce Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1865-8646 Journal of English Studies  Journal of English Studies Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-0461 วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-0488 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-1212 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-1344 วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-1352 กระแสอาคเนย์  Southeast current ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ 205 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร 10240 12  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-1603 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-162x วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานบัณฑิตศึกษา ตึกอำนวยการ ห้อง 113 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-1867 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดีถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-1972 วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies Faculty of Architecture and Planning Thammasat University  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus Khlong Luang, Pathumthani 12121, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-2243 วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal สถาบันรัชต์ภาคย์  สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 อาคารสถาปัตยเวช1 ชั้น 4 ซอนนวศรี ถนนรามคำแหง 21 แขวงและเขตพลับพลา กรุงเทพฯ 10310  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-2383 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-2529 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. 48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-2707 วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต. หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-2847 วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  SDU Research Journal Social Science and Humanities มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-2863 ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-3630 วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อาคาร 5 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-372X วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-3754 วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ สำนักงานศาลยุติธรรม  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-3959 อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-4084 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  บรรณาธิการวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-4165 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-4548 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-4653 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-4963 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-5536 วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-565X วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-579X วารสารปรัชญาและศาสนา  วารสารปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ห้อง 236 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-5811 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence  HRi : Journal of Human Resource intelligence สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระจันทร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6036 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-615X วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6303 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18 เลขที่ 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6486 วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology (JCT) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6648 เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-6826 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-6931 CATALYST  CATALYST มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  195 Moo 3 Mauk Lek, Muak Lek District, Saraburi Province, 18180  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7121 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-713X วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลงอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-7210 Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Language Institute, Thammasat University  Language Institute, Thammasat University, Tha Prachan Campus, 2 Prachan Road, Bangkok 10200  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7415 Asian Biomedicine  Asian Biomedicine Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1873, Rama 4, Bangkok 10330 Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7520 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7725 The New English Teacher  The New English Teacher Assumption University, Graduate School of English  Assumption University, Graduate School of English, Hua Mak Campus, 592 Ram Khamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak Campus, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology Maejo University  Editorial Office 1st Floor, Orchid Building, Maejo University, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-7881 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-8144 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-8241 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review  RMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก อ. ธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี 12110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society Assumption University, Graduate School of English  Asian Cultural Studies Association (ACSA), Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-8586 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-8837 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-906X Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities Chiang Mai University  Research Administration Center, Office of the University, Chiang Mai University 239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9094 GMSARN International Journal  GMSARN International Journal ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  สถาบันเทคโนโลยยีแห่งเอเซีย ตู้ ป.ณ. 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Science and Technology Journal Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  Silpakorn University Research and Development Institute, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom 73000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9183 วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9329 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ. มหาวิทยาลัย อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9469 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University มหาวิทยาลัยธนบุรี  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160, โทรศัพท์ 0-2809-0823 ext 100, มือถือ 08-1801-5246 แฟกซ์ 0-2809-0829, e-mail: Urarirat-y@Thonburi-u.ac.th  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-954X จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ stance : จุดยืน วารสารสตรีนิยมไทย ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Journal of Supply Chain Management Research and Practice Assumption university of Thailand  สำนักรองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญAssumption university of Thailand, Bangkok ABAC school of management Hua Mak Campus, Bangkok 10240  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9574 วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-9582 วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-7093สำนักงานกรุงเทพฯ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9590 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9647 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตร 48 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1905-9663 Educational Journal of Thailand  Educational Journal of Thailand Faculty of Education, Burapha University  Secretariate Office, Faculty of Education, Burapha University 169 Long Hard Road, Tambon Saensook Amphur Muang Chonburi 20131, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1905-9949 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 อาคารศูนย์วิชาการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-0181 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44001  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0254 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-0572 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of fine arts, Chiang Mai university คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-070x วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal วิทยาลัยดุสิตธานี  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-0807 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-0874 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-103X วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1048 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1056 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences) วิทยาลัยนครราชสีมา  กองจัดการบรรณาธิการวารสาร (สำนักวิจัยและพัฒนา) วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-117x ครุศาสตร์สาร  ครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1552 เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1560 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1641 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1692 จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1714 EnvironmentAsia  EnvironmentAsia The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)  EnvironmentAsia Office of the Vice President, Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi 22000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-1722 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1730 วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สำนักงานวรสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5, เลขที่ 43 หมู่ 6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองจัดการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  สำนักงานกองบรรณาธิการ ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-215X วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กองบรรณาธิการวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2257 Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2397 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2508 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.มือง จ.เชียงราย 57100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2540 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review School of Development Economics, National Institute of Development Administration  School of Development Economics, National Institute of Development Administration, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-2591 วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-2664 วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-2850 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-3016 วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-3180 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัยถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรมอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-327X วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-3296 AU-GSB e-Journal  AU-GSB e-Journal Assumption University, Graduate School of Business  Graduate School of Business, Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  SDU Research Journal Science and Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University  Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-3636 วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-3849 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-3865 NIDA Case Research Journal  NIDA Case Research Journal Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)  Research Center,National Institute of Development Administration (NIDA)118 Seri Thai Rd., Khlongchan,Bangkapi, Bangkok, 10240 THAILAND  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-4063 International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย (บรรณาธิการผู้ช่วย) ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-4241 RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 พญาไท กรุงเทพฯ 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-4284 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ) เลขที่ 140 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-4675 International Journal of Behavioral Science  International Journal of Behavioral Science สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-4918 Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkuts University of Technology Thonburi, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-4950 วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  Journal of Administration and Development Mahasarakham University ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-506x วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of politics, administration and law คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5078 วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5485 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics  UTCC International Journal of Business and Economics University of the Thai Chamber of Commerce  School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-5906 วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5949 วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-5965 SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-6023 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-6244 Journal of International Buddhist Studies  Journal of International Buddhist Studies สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-6406 Scholar: Human Sciences  Scholar: Human Sciences Graduate school of education, Assumption university  Graduate school of education, Assumption universityHua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-649X เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ศูนย์โรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-6813 ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-6988 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The journal of social communication innovation วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7062 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  RTAFA Journal of Science and Technology โรงเรียนนายเรืออากาศ  กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 หมู่ที่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7208 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7321 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7682 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร./โทรสาร. 0-5596-1148  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7836 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย  1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Pacific Rim International Journal of Nursing Research Thailand Nursing and Midwifery Council  Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Amphur Muang, Nonthaburi 11000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-8190 Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU) International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 79 Moo 1, Lamsai, Wang-noi, Phra Nakorn Si Ayutthaya 13170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn Educational Research Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  บรรณาธิการ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-8522 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-8557 วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-8654 International Journal of Asian Tourism Management  International Journal of Asian Tourism Management School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand 50290  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-8700 International Journal of Agricultural Travel and Tourism  International Journal of Agricultural Travel and Tourism School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association  ATMA Headquarters: School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-8824 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-893X วารสารสาระคาม  Sarakham Journal มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-9308 HRD Journal  HRD Journal International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University  International Graduate Studies Human Resource Development Center,Faculty of Education, Burapha University169 Long-Hard Bangsaen Road. Dean Sook, Mueang, Choburi 20131  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
1906-9839 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1906-9928 วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
1960-8735 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-804x สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8244 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8279 Journal of Urban Culture Research  Journal of Urban Culture Research Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  Urban Research Plaza คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8287 วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-8376 วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8457 วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8473 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักงานโครงการวารสารวิชาการ อาคารฝึกประสบการวิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8724 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-8864 วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120โทร. 076-276-601, 088-386-1613โทรสาร 076-276-263 e-mail: sontaya.a@phuket.psu.ac.th  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-8899 Journal of People and Society in Local Culture  Journal of People and Society in Local Culture Surindra Rajabhat University  Journal of People and Society in Local Culture186 Surin-Prasat hightway, Muang District,Surin Province, Thailand 32000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-9135 วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal มหาวิทยาลัยนครพนม  สำนักวารสารชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-9453 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-9526 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption university law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามคำแหง 25 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2228-9801 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-0141 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-0435 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic journal of Phetchaburi Rajabhat university ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences มหาวิทยาลัยรังสิต  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 53/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46/1 หมู่ 1 ต.ประตูชัย ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-1105 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-1148 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-1210 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-127X ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A AUN/SEED-Net Secretariat  คุณ กัญจนา อรัญญิก JICA Project for AUN/SEED-Net, Rm. 109-110, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-1547 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-1997 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  jsn Journal สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-2152 Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-2268 ศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-2306 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-2365 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-2683 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สำนักงานบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2229-2756 วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2229-2802 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันธา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2232-0814 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage (สำนักอธิการบดี) 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5 ) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6183 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanity มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย200 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-6477 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6558 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6663 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10510  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-668X วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  1761 ซอยพัฒนาการ37 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6809 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-6922 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-6965 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7171 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-7201 Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 680 ถ. นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7244 วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-7333 Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7457 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities journal (Graduate school), Ramkhamhaeng university บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7481 International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  Suan Prung Psychiatric Hospital 131 Chanlor road, Haiya, Muang District, Chiang Mai, Thailand 50100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7589 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7694 ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B JICA Project AUN/SEED-Net  JICA Project Office for AUN/SEED-Net Room 109-110, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-7740 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-7856 วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-7910 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-8003 วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8150 ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C JICA Project AUN/SEED-Net  JICA Project Office for AUN/SEED-Net Room 109-110, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 10330  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8399 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-8518 วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng law journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8615 Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8658 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat university journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8755 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8860 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic journal of north Bangkok university มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8933 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-8984 Southeast Asian Journal of Economics  Southeast Asian Journal of Economics Faculty of Economics, Chulongkorn University  Southeast Asian Journal of Economics, Faculty of Economics, Chulongkorn University, Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND.  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9131 ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Transactions on Computer and Information Technology ECTI Association  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9247 Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University  วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9301 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 999 ม.6 ถ.พวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-9328 วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9514 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410 / 2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9565 วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9581 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9638 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9719 วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani journal of research and evaluation สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 50200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2286-9867 APHEIT International Journal  APHEIT International Journal สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เลขที่ 38 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0083 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2287-0121 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น ๕ เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0326 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2287-0482 วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of the way human society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0717 วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-0741 Applied Environmental Research  Applied Environmental Research สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2287-0903 วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย 57100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2287-092X วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2287-9674 The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9260 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2350-9392 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9600 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26001  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9767 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 42000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2350-9775 วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9902 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9953 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2350-9996 บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0048 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0056 วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0285 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0307 ASEAN Journal of Management and Innovation  ASEAN Journal of Management and Innovation Research Center, Stamford International University  Stamford International University Research and Development Centre, Stamford International University 1458, Petchkasem Rd., Cha-Am, Petchburi, 76120, Thailand  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0366 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม.48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0374 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. 48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 56 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0455 วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  งานวารสารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0579 วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0617 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome. Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand  Organization Development Institute (ABAC-ODI) Graduate School of Business 3rd Floor Building L Assumption University Hua Mak Campus, Bangkapi, Bangkok 10240  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา SD503 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0811 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชิพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2351-0943 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5477 วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ JED คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5507 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5523 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5655 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2392-5671 วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5779 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5787 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/30 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5884 วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2392-5957 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-0829 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-0837 สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-0942 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-1000 Thammasat Business Law Journal  Thammasat Business Law Journal โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้  กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-1078 มหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-122X วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-1256 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่156 หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-1280 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-1671 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 ถนนพหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-1752 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  22 ซอยชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-1809 Rangsit Journal of Educational Studies  Rangsit Journal of Educational Studies คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-1914 International Journal of Management, Business, and Economics  International Journal of Management, Business, and Economics Sripatum University, Bangkok  Graduate College of Management, Sripatum University, Bangkok 10900  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-2279 วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-2473 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-249X วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  420/1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-252X วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อาคารศูนย์วิทยาศาสจร์ (อาคาร 13) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2408-2619 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2408-2651 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of research and development in special education ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10110  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2452-3151 Kasetsart Journal of Social Sciences  Kasetsart Journal of Social Sciences มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2465-3578 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2465-3705 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2465-3837 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2465-4051 วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2465-437X Asean Journal of Education  Asean Journal of Education Suan Dusit University  295 Ratchasima Rd. Dusit Bangkok 10300  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2465-4531 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology King Mongkuts University of Technology North Bangkok  กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2465-454X วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2465-5198 Genomics and Genetics  Genomics and Genetics สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2468-1458 Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2539-5866 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2539-6161 Engineering and Applied Science Research  Engineering and Applied Science Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มข. ตึกเพียรวิจิตร (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Asia-Pacific Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2586-2349 Eye South East Asia  Eye South East Asia ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2586-808X วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2586-8195 Pharmaceutical Sciences Asia  Pharmaceutical Sciences Asia คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานวารสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  ไทย  รายละเอียดฉบับ 
2586-8594 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts Silpakorn University  Research and Development Institute Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, 73000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2586-8764 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology School of Renewable Energy Technology, (SERT)  School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2586-9124 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900  ไทย/อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
2586-9396 Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang Bangkok, Thailand 10520  อังกฤษ  รายละเอียดฉบับ 
xxxx-xxxx วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  ไทย  รายละเอียดฉบับ