ข้อมูลทั่วไปของวารสาร
ข้อมูลทั่วไปของวารสาร

ISSN

ภาษาที่ใช้พิมพ์

E-ISSN
ภาษาไทย
ชื่อวารสาร(ไทย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อวารสาร(อังกฤษ)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำนวนฉบับต่อปี
 
เจ้าของ
 
บรรณาธิการ
 
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ
สาขาของวารสาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาผสม
โทรศัพท์
 
อีเมล์
 
เว็บไซต์
 
อยู่ในฐานข้อมูล
 
หมายเหตุ
 


รายการวารสารทั้งหมด

issn e-issn ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ ที่อยู่ จำนวนฉบับต่อปี  
0028-0011    วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  Journal of the National Research Council of Thailand  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0045-9917    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  Journal of the Dental Association of Thailand  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  รายละเอียดฉบับ 
0049-3589    Thai Journal of Agricultural Science  Thai Journal of Agricultural Science  The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King  Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0080-9472    The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Natural History Bulletin of the Siam Society  The Siam Society  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-0078    วารสารพยาบาล  Thai Journal of Nursing  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12 ซอยรางน้ำ ถนนราชปรารภกรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-0369    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  Agricultural Science Journal  สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 5 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-0485    แก่นเกษตร  Khon Kaen Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-0531    ศิลปากร  Silpakorn Journal  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถนนหน้าพระธาตุ กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-0558    ดุลพาห  ดุลพาห  สำนักงานศาลยุติธรรม  ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 3ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-0590    วารสารสังคมศาสตร์  Journal of Social Sciences  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-0744    วารสารสุขศึกษา  Journal of Health Education  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 5 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-0892    วารสารเศรษฐกิจและสังคม  วารสารเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100  รายละเอียดฉบับ 
0125-0957    รัฐสภาสาร  รัฐสภาสาร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  บรรณาธิการวารสารรัฐสภาสาร กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  12  รายละเอียดฉบับ 
0125-1252    วชิรเวชสาร  Vajira Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
0125-135X    รัฐศาสตร์สาร  Journal of Political Science  คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำนักงานรัฐศาสตร์ ชั้น 6 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-1422    วารสารจิตวิทยาคลินิก  Thai Journal of Clinical Psychology  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  รายละเอียดฉบับ 
0125-1562    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network)  Vimolpatana Indradat (Administrator)The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network, TROPMED Central Office 420/6 Ratchawithi Road Bangkok 10400, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0125-1643    วารสารกรมการแพทย์  Journal of the Department of Medical Services  กรมการแพทย์  สำนักงานวารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0125-1678    วารสารสาธารณสุขศาสตร์  Journal of Public Health  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-1724    วิศวสารลาดกระบัง  Ladkrabang Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520  รายละเอียดฉบับ 
0125-1902    วารสารประวัติศาสตร์  Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
0125-2038    วารสารโรคมะเร็ง  Thai Cancer Journal  มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สำนักงานวารสารโรคมะเร็ง กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-2208    จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  Journal of the Medical Association of Thailand  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  12  รายละเอียดฉบับ 
0125-233X    วารสารบริหารธุรกิจ  Journal of Business Administration  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  คุณกิตติ เลิศเธียรชัยกุล โครงการวารสารบริหารธุรกิจ ห้อง 104 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-2364  2586-9531  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  KKU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะวิทยาศาสตร์ ตึก 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-2380    วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280  รายละเอียดฉบับ 
0125-2437    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  University of the Thai Chamber of Commerce Journal  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-2488    วารสารภาษา  PASAA  Chulalongkorn University Language Institute  Chulalongkorn University Language InstitutePASAA Circulation ManagerPrem Purachatra BuildingChulalongkorn UniversityPhayathai Road, Bangkok, 10330 Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0125-250X    วารสารกรมบัญชีกลาง  วารสารกรมบัญชีกลาง  กรมบัญชีกลาง  กองบรรณาธิการวารสารกรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-2526    Chiang Mai Journal of Science  Chiang Mai Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-2674    วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  Journal of Health, Physical Education and Recreation  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
0125-2682    วารสารเทคนิคการแพทย์  Journal of the Medical Technologist Association of Thailand  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  รายละเอียดฉบับ 
0125-2690    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  Manutsat Paritat : Journal of Humanities  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
0125-278X    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  KMUTT Research and Development Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  รายละเอียดฉบับ 
0125-2836    วารสารบรรณศาสตร์ มศว  Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
0125-2860    วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Journal of Social Sciences and Humanities  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-2968    วารสารราชบัณฑิตยสภา  The Journal of The Royal Society of Thailand  ราชบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
0125-300X    วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240  รายละเอียดฉบับ 
0125-3093    วารสารกฎหมาย  Chulalongkorn Law Journal  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-3212    วารสารศึกษาศาสตร์  Journal of Education  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0125-3395    Songklanakarin Journal of Science and Technology  Songklanakarin Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
0125-3611    รามาธิบดีเวชสาร  Ramathibodi Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-3638    เอเชียปริทัศน์  Journal of Asian Review  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเอเชียศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-3654    ศิลปวัฒนธรรม  Art and Culture Magazine  บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมมาล ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาวแขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  12  รายละเอียดฉบับ 
0125-3670    วารสารธรรมศาสตร์  Thammasat University Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
0125-3689    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  NIDA Development Journal  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
0125-3794    วารสารกีฏและสัตววิทยา  Entomology and Zoology Gazette  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร  สำนักงานตึกจักรทอง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-3832    วารสารเภสัชวิทยา  Thai Journal of Pharmacology  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย  สำนักงานวารสารเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
0125-4138    สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-4235    ลำปางเวชสาร  Lampang Medical Journal  โรงพยาบาลลำปาง  กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  รายละเอียดฉบับ 
0125-426X    วารสารเมืองโบราณ  Muang Boran Journal  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)  สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-4634    วารสารกายภาพบำบัด  Thai Journal of Physical Therapy  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-4685    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานวารสารไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-4820    วารสารอักษรศาสตร์  Journal of Letters  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-4960    วารสารนักบริหาร  Executive Journal  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
0125-4987    วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา  The Journal of Tropical Medicine and Parasitology  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-5061    มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-5118    พยาบาลสาร  Nursing Journal  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-5134    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  รายละเอียดฉบับ 
0125-5169    วารสารสัตวแพทย์  Journal of Kasetsart Veterinarians  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กองบรรณาธิการ สำนักงานวารสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-555X    โดมทัศน์  โดมทัศน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-5614    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล  Mahidol Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หน่วยวารสารวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เลขที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-5983    เชียงใหม่เวชสาร  Chiang Mai Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานเชียงใหม่เวชสาร หน่วยวารสารวิชาการชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-6203    วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  Kasetsart Educational Review  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-6335    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-6416    วารสารญี่ปุ่นศึกษา  Japanese Studies Journal  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
0125-6424    วารสารภาษาและวัฒนธรรม  Journal of Language and Culture  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
0125-6483    จุฬาลงกรณ์เวชสาร  Chulalongkorn Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-6491    เวชชสารสัตวแพทย์  The Thai Journal of Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
0125-6564    จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  Chulalongkorn Business Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานวารสาร/ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-6726    Buffalo Bulletin  Buffalo Bulletin  ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Internation Buffalo lnformation Center (lBlC),Office of the University Library, Kasetsart University)  คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  รายละเอียดฉบับ 
0125-684X    วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  Bulletin of the Department of Medical Sciences  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0125-6882    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  Chonburi Hospital Journal  โรงพยาบาลชลบุรี  กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  รายละเอียดฉบับ 
0125-6955    วารสารโภชนาการ  Journal of Nutrition Association of Thailand  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 128/107 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-6971    วารสารแพทย์นาวี  Royal Thai Navy Medical Journal  กรมแพทย์ทหารเรือ  กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
0125-6985    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  Journal of the Psychiatric Association of Thailand  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-7021    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  Journal of Nursing Science and Health  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-7242    วารสารกองการพยาบาล  Journal of Nursing Division  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์  สำนักการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0125-7323    วารสารแพทย์เขต 4-5  Region 4-5 Medical Journal  ชมรมแพทย์เขต 4-5  งานห้องสมุด โรงพยาบาลนครปฐม 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
0125-7356    วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  Journal of Sociology and Anthropology  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะบรรณาธิการ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-7498    วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  รายละเอียดฉบับ 
0125-7501    The Clinical Academia  The Clinical Academia  โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น (สำนักงานขอนแก่นเวชสาร) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
0125-7552    วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  The Thai Journal of Orthopaedic Surgry  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ ตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-7560    พุทธชินราชเวชสาร  Buddhachinaraj Medical Journal  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ห้องสมุดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
0125-7609    วารสารร่มพฤกษ์  Romphruek Journal  มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา  43/1111 ถนนรามอินทรา กม.1 แขวงอนุสาวรีย์บางเขน กรุงเทพฯ 10220  รายละเอียดฉบับ 
0125-7722    เวชสารแพทย์ทหารบก  Royal Thai Army Medical Journal  กรมแพทย์ทหารบก  กองวิทยาการ กรมแพทย์หารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0125-7730    วารสารวิทยาศาสตร์ มก.  KU Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 9-1020 จตุจักร กรุงเทพฯ 10903  รายละเอียดฉบับ 
0125-7897    วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  Political Science and Public Administration Journal  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-796X    Journal of Fisheries and Environment  Journal of Fisheries and Environment  Faculty of Fisheries, Kasetsart University  Boon Indrambarya Building, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-8095    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  Journal of Isan Studies  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
0125-8192    วารสารศาสตร์  วารสารศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
0125-8281    Engineering Journal  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  งานบริหารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0125-8303    วารสารทรัพยากรมนุษย์  Human Resource Journal  ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
0125-8362    วารสารวิทยาการจัดการ  Journal of Management Sciences  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
0125-8389    วารสารวิชาการเกษตร  Thai Agricultural Research Journal  กรมวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0125-8427    บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  Journal of The Department of Library and Information Science  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0125-8680    วารสารโรคผิวหนัง  Thai Journal of Dermatology  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310  รายละเอียดฉบับ 
0125-877X    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Allergy and Immunology Society of Thailand  Division of Allergy, Department of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2 Prannok Road, Bangkok 10700, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0125-8850    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  Journal of Agricultural Research and Extension  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0125-8885    วารสารพยาบาลศาสตร์  Journal of Nursing Science  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  รายละเอียดฉบับ 
0125-8958    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  Songklanagarind Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
0147-5207    Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
0215-2534    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้จัดการวารสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0217-5460    ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Journal on Science and Technology for Development  ASEAN Committee on Science and Technology  ASEAN Committee on Science and Technology  รายละเอียดฉบับ 
0495-3843    Thai Forest Bulletin (Botany)  Thai Forest Bulletin (Botany)  ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้  สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร 10900  รายละเอียดฉบับ 
0854-9849    วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  Journal of Public and Private Management  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประสาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
0857-0086    วารสารห้องสมุด  T.L.A. Bulletin  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนศรีบูรพา 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  รายละเอียดฉบับ 
0857-0108    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  King Mongkuts Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กองบรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520  รายละเอียดฉบับ 
0857-037X    วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  Journal of Thai Language and Literature  ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-0442    วารสารรัฏฐาภิรักษ์  Ratthaphirak Journal  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สำนักงานนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-0604    วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  Bulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สำนักงานวารสาร 30/9 พหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-0841    วารสารเกษตร  Journal of Agriculture  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการวารสารเกษตร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0857-0914    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  สำนักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  รายละเอียดฉบับ 
0857-0965    วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม  Environmental Health Journal  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  คุณมาลินี จุลวัจนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  รายละเอียดฉบับ 
0857-1287    วิสัญญีสาร  The Thai Journal of Anesthesiology  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 5 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  รายละเอียดฉบับ 
0857-1384    วารสารคหเศรษฐศาสตร์  Journal of Home Economics  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 538/2 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
0857-1406    ภาษาและภาษาศาสตร์  Journal of Language and Linguistics  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
0857-1422    วารสารรังสีเทคนิค  The Thai Journal of Radiological Technology  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  รายละเอียดฉบับ 
0857-1457    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  NAJUA Architecture, Design and Built Environment  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร 10200  รายละเอียดฉบับ 
0857-1511    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0857-1538    สารคดี  Sarakadee Magazine  บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด  บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 28-30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  12  รายละเอียดฉบับ 
0857-1600    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  Srinakharinwirot Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
0857-1724    วารสารวนศาสตร์  Thai Journal of Forestry  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0857-1791    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  Journal of Education Prince of Songkla University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (คุณธรรญชนก จักรกาญจน์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  รายละเอียดฉบับ 
0857-2038    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
0857-2100    วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-2127    วารสารสวนปรุง  Bulletin of Suanprung  โรงพยาบาลสวนปรุง  นายแพทย์จักริน ปิงมลคลชัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  รายละเอียดฉบับ 
0857-2143    วารสารประชากรศาสตร์  Journal of Demography  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-2178    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Engineering Journal Chiang Mai University  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0857-2321    วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า  Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery  ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-264X    วารสารพิษวิทยาไทย  Thai Journal of Toxicology  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-2690    วารสารสุทธิปริทัศน์  Suthiparithat Journal  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  รายละเอียดฉบับ 
0857-2895    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS  โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  รายละเอียดฉบับ 
0857-2933    วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  Journal of Research Methodology  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-2992    บทบัณฑิตย์  BOT BUNDIT  เนติบัณฑิตยสภา  เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170  รายละเอียดฉบับ 
0857-3123    ศรีนครินทร์เวชสาร  Srinagarind Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0857-3166    วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  Journal of Social Work  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
0857-3743    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  Nursing Journal of the Ministry of Public Health  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0857-3867    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
0857-4154    วิศวกรรมสาร มก.  Kasetsart Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0857-4405    วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-4421    Journal of Health Research  Journal of Health Research  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 10-11 ซ.จุฬาฯ 62 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-4553    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
0857-4677    วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  Payap University Journal  มหาวิทยาลัยพายัพ  กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  รายละเอียดฉบับ 
0857-5118    จักษุเวชสาร  The Thai Journal of Ophthalmology  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320  รายละเอียดฉบับ 
0857-5290    วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Srinakharinwirot Research and Development  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว (ฝ่ายวิจัย) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้อง 951 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110  รายละเอียดฉบับ 
0857-5371    วารสารพยาบาลสาธารณสุข  Journal of Public Health Nursing  สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-5428    วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  Silpakorn University Journal  มหาวิทยาลัยศิลปากร  บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
0857-5452    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  รายละเอียดฉบับ 
0857-5754    Journal of Physiological and Biomedical Sciences  Journal of Physiological and Biomedical Sciences  The Official Journal of The Physiological Society of Thailand  JPBS, Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok-Noi, Bangkok 10700, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0857-5975    วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11  Region 11 Medical Journal  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข  56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000  รายละเอียดฉบับ 
0857-6033    International Journal of East Asian Studies  International Journal of East Asian Studies  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
0857-605X    วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 39 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0857-6084    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists  The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists, 8th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2, Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Bangkok 10210, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0857-6149    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  Journal of Metals, Materials and Minerals  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-6483    จุฬาลงกรณ์วารสาร  Chulalongkorn Review  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานจุฬาลงกรณ์วารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-6653    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  Journal of Medical Technology and Physical Therapy  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0857-6823    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  Journal of Thai Rehabilitation Medicine  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  สำนักงานเลขาธิการฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  รายละเอียดฉบับ 
0857-684X    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  รายละเอียดฉบับ 
0857-6955    วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
0857-7099    The Journal of the Siam Society  The Journal of the Siam Society  Council of the Siam Society  The Siam Society under Royal Patronage, 131 Asoke Road (Sukhumvit Soi 21), Bangkok 10110 Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0857-717X    Journal of Population and Social Studies  Journal of Population and Social Studies  Thai Association of Population and Social Researchers  อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
0857-7285    วารสารภาษาปริทัศน์  Pasaa Paritat Journal  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมปุรฉัตร ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-7927    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-7951    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาราณียกร วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  รายละเอียดฉบับ 
0857-8052    รามาธิบดีพยาบาลสาร  Ramathibodi Nursing Journal  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
0857-8397    วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Chulalongkorn Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulalongkorn University  Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0857-8575    วารสารโรคเอดส์  Thai AIDS Journal  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0857-880X    วารสารทันตาภิบาล  Thai Dental Nurse Journal  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
0857-9180    วารสารวิจัยสังคม  Journal of Social Research  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0857-9296    วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  รายละเอียดฉบับ 
0857-9512    วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง  Journal of Science Ladkrabang  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  รายละเอียดฉบับ 
0857-9776    วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  Sukhothai Thammathirat Law Journal  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
0858-0006    วารสารจันทรเกษมสาร  Chandrakasem Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  รายละเอียดฉบับ 
0858-0405    วารสารการศึกษาพยาบาล  Journal of Nursing Education  สถาบันพระบรมราชชนก  ส่วยการพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0858-0855    ABAC Journal  ABAC Journal  Assumption University  Assumption University Ram Khamhaeng Rd. Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0858-0944    วารสารกุมารเวชศาสตร์  Thai Journal of Pediatrics  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-1088    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center Research Bulletin  Phuket Marine Biological Center  Phuket Marine Biological Center P.O. Box 60, Phuket 83000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0858-110X    วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  Journal of Phrapokklao Nursing College  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  รายละเอียดฉบับ 
0858-1231    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-2025    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต  Journal of Hematology and Transfusion Medicine  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (National Blood Centre, Thai Red Cross Society)ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-2068    วารสารรูสมิแล  RUSAMELAE JOURNAL  กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  รายละเอียดฉบับ 
0858-2297    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.  KKU. Veterinary Journal  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0858-2602    วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Chiang Mai University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0858-2688    วารสารร่มไทรทอง  Warasarn Rom Sai Thong  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม กรุงเทพฯ10160  รายละเอียดฉบับ 
0858-3080    วารสารเกื้อการุณย์  Kuakarun Journal of Nursing  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  รายละเอียดฉบับ 
0858-396X    วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย  Journal of Wildlife in Thailand  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0858-4338    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0858-4435    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Thai Science and Technology Journal  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
0858-4540    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0858-4923    วารสารวิชาการสาธารณสุข  Journal of Health Science  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0858-527X    วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  69 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  รายละเอียดฉบับ 
0858-5520    วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Educational Measurement Mahasarakham University  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
0858-6071    วารสารยูโร  Thai Journal Urology  สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภาควิชาสัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  รายละเอียดฉบับ 
0858-6101    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา  Journal of Srithanya Hospital  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0858-6160    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 52/347 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
0858-6527    วิทยาสารทันตสาธารณสุข  Thai Journal of Dental Public Health  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 88/22 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0858-6632    วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  Udonthani Hospital Medical Journal  โรงพยาบาลอุดรธานี  33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  รายละเอียดฉบับ 
0858-7027    International Journal of the Computer, The Internet and Management  International Journal of the Computer, The Internet and Management  Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  รายละเอียดฉบับ 
0858-7396    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
0858-7418    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Naresuan University Journal: Science and Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
0858-7531    Bulletin of Health, Science and Technology  Bulletin of Health, Science and Technology  Rangsit University  Rangsit University Paholyotin Rd, Patumthani 12000 Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0858-7574    Chulalongkorn Educational Review  Chulalongkorn Educational Review  Faculty of Education, Chulalongkorn University  Office of Foreign Affairs and Outreach Projects 4th Floor, Prachoomsuk Achava-Amrung Building, Faculty of Education Chulalongkorn University, Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-7795    วารสารยุโรปศึกษา  Journal of European Studies  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-8325    วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0858-8430    วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง  Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร 10520  รายละเอียดฉบับ 
0858-849X    Suranaree Journal of Science and Technology  Suranaree Journal of Science and Technology  Suranarree University of Technology  Suranarree University of Technology 111 University AvenueNakhon Ratchasima 30000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0858-8627    วารสารจิตวิทยา  วารสารจิตวิทยา  สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) ห้อง 222 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25/66 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  รายละเอียดฉบับ 
0858-8899    วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
0858-9216    วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  APHEIT Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
0858-9437    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  Journal of Health Systems Research  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ผู้ติดต่อหลัก น.ส.วรางคณา ปุณยธร warangkana@hsri.or.th, nui.warangkana@gmail.com 0-2832-9223, 090986-2723 ผู้ติดต่อรองน.ส.บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 0-2832  รายละเอียดฉบับ 
0859-0001    วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 64160  รายละเอียดฉบับ 
0859-015X    อินฟอร์เมชั่น  Information  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0859-0818    วารสารพลังงาน  Journal of Energy  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรณาธิการวารสารพลังงานสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0859-085X    วารสารนิเทศศาสตร์  Journal of Communication Arts  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณจารุนันท์ แสงศรีจิราภัทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
0859-1083    วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ กลุ่มพัฒนาวชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
0859-1113    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001  รายละเอียดฉบับ 
0859-1180    วารสารอาหารและยา  FDA Journal  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0859-1814    วารสารรังสิตสารสนเทศ  RSU library journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
0859-2055    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
0859-2330    วารสารสมาคมนักวิจัย  Journal of the Association of Researchers  สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติชั้น 2 (ตึกสภาวิจัยแห่งชาติ 2 ชั้น) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
0859-2446    Thai Journal of Gastroenterology  Thai Journal of Gastroenterology  Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand  The Gastroenterological Association of Thailand Office, Division of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0859-2535    วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  The Journal of Burapha University  มหาวิทยาลัยบูรพา  กองบริการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0859-2586    วารสารมหิดล  Mahidol Journal  มหาวิทยาลัยมหิดล  กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
0859-2659    Sasin Journal of Management  Sasin Journal of Management  Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University  Sasa Patasala Building Soi Chulalongkorn 12, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0859-2667    วารสารพัฒนาสังคม  Journal of Social Development  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
0859-3299    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Medicine and Health Sciences  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฝ่ายวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  รายละเอียดฉบับ 
0859-3485    วารสารมนุษยศาสตร์  Humanities Journal  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
0859-3604    The Journal of Risk Management and Insurance  The Journal of Risk Management and Insurance  Assumption university  คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
0859-3868    วารสารสิ่งแวดล้อม  Environmental Journal  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0859-3949    วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  Nursing Public Health and Education Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  รายละเอียดฉบับ 
0859-4074    Science and Technology Asia  Science and Technology Asia  Thammasat University  Office of Research Administration, Office of The Rector Building, Thammasat University, 99 Phaholyothin Road, Khlong Luang, Pathum Thani 12121, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
0859-418X    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  Thai Journal of Public Administration  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
0859-4562    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
0859-4880    วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  รายละเอียดฉบับ 
0859-497X    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  Journal of Mental Health of Thailand  กรมสุขภาพจิต  กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0859-5127    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Education Naresuan University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
0859-5453    วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0859-5747    Thammasat Review  Thammasat Review  Academic Affair Division, Thammasat University  งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 199 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
0859-5992    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  รายละเอียดฉบับ 
0859-6255    ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ63 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  รายละเอียดฉบับ 
0859-6633    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา  Journal of Exercise and Sport Science  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0859-6808    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  รายละเอียดฉบับ 
0859-7251    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร  Journal of Sakon Nakhon Hospital  โรงพยาบาลสกลนคร  โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
0859-7685    วารสารวิจัยทางการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Research  สำนักงานสภาการพยาบาล  บรรณาธิการวารสารวิจัยทางการพยาบาล สำนักเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
0859-8185    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  Phetchabun Rajabhat Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  รายละเอียดฉบับ 
0859-8479    วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Economics Chiang Mai University  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0859-869X    วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  รายละเอียดฉบับ 
0859-8800    วารสารศิลปกรรมบูรพา  Burapha Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
0859-8835    วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Journal of Education Studies  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
0859-9238    Engineering Transactions  Engineering Transactions  Mahanakorn University of Technology  ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  รายละเอียดฉบับ 
0859-9254    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Khon Kaen University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
0859-9343    วารสาร มฉก.วิชาการ  HCU Journal  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  รายละเอียดฉบับ 
0859-9424    วารสารราชนครินทร์  Journal of Rajanagarindra  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  รายละเอียดฉบับ 
0859-9432    วารสารเซนต์จอห์น  Saint Johns Journal  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
0859-9750    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  MUT Journal of Business Administration  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรวย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  รายละเอียดฉบับ 
0859-9807    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 931100  รายละเอียดฉบับ 
0859-9866    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  งานบริการการศึกษาสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒสุขุมวิท 23 คลองเตย กทม.10110  รายละเอียดฉบับ 
0859-9920    MANUSYA, Journal of Humanities  MANUSYA, Journal of Humanities  Chulalongkorn University  Room 1332 Boromrajakumari Building, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330  รายละเอียดฉบับ 
0867-0884    วารสารปาริชาต  วารสารปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  กองจัดการวารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110  รายละเอียดฉบับ 
0875-6920    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  Chiang Mai Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
0943-0916    วนสาร  Vanararn  กรมป่าไม้  กรมป่าไม้จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
1513-007X    วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
1513-038X    วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต  Rangsit University Journal of Engineering and Technology  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1513-0886    AU Journal of Technology  AU Journal of Technology  Assumption University  Editor AU J.T., Assumption University, Ram Khamhaeng 24 Road, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1513-0975    วารสาร สออ. ประเทศไทย  ASAIHL-Thailand Journal  สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย  สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย 328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. (662) 354-3728-29 Fax. (662) 354-3730  รายละเอียดฉบับ 
1513-1025    Thoughts  Thoughts  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University  Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1513-1076    สยามวิชาการ  Siam Academic Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  รายละเอียดฉบับ 
1513-1246    วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  Constitutional Tribunal Journal  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 326 อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1513-1262    วารสารสภาการพยาบาล  Thai Journal of Nursing Council  สภาการพยาบาล  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1513-1777    วารสารกฎหมายปกครอง  Administrative Law Journal  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1513-1874    ScienceAsia  ScienceAsia  Science Society of Thailand  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University, 272 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok 10400, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1513-2226    วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  Siam Communication Review  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160  รายละเอียดฉบับ 
1513-2498    วชิรสารการพยาบาล  Vajira Nursing Journal  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  681 ฝ่ายการพยาบาล ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1513-3109    วารสารอินโดจีนศึกษา  Indochina Studies Journal  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1513-3443    วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
1513-3613    วารสารคณะพลศึกษา  Journal of Faculty of Physical Education  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการวารสารคณะพลศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  รายละเอียดฉบับ 
1513-4121    Asian Journal of Energy and Environment  Asian Journal of Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment  King Mongkuts University of Technology Thonburi, 91 Prachautis Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140  รายละเอียดฉบับ 
1513-4164    วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร  NIDA Journal of Language and Communication  School of Language and Communication at NIDA  National Institute Development of Administration, The School of Language and Communication, 118 Seri-Thai Road, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1513-4261    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรวม B)120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  รายละเอียดฉบับ 
1513-4458    กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  รายละเอียดฉบับ 
1513-4563    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1513-461X    มนุษยศาสตร์สาร  Journal of Human Sciences  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
1513-4652    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Engineering Journal of Siam University  คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 19-503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  รายละเอียดฉบับ 
1513-4695    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย  ตึกอายุรศาสตร์ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1513-4865    วารสารสหเวชศาสตร์  Journal of Allied Health Sciences  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ตึกวิทย์กิตต์ พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1513-5217    วารสารพยาบาลทหารบก  The Journal of The Royal Thai Army Nurses  สมาคมพยาบาลทหารบก  317/6 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
1513-5241    ธรรมศาสตร์เวชสาร  Thammasat Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
1513-5454    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Nursing Siam University  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163  รายละเอียดฉบับ 
1513-5462    วารสารช่อพะยอม  Chophayom Journal  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1513-5667    วารสารเกษมบัณฑิต  Kasem Bundit Journal  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1961 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  รายละเอียดฉบับ 
1513-5845    วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  Dhammathas journal  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
1513-5934    rEFLections  rEFLections  สายวิชาภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140  รายละเอียดฉบับ 
1513-6442    Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion  Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University  Editor, Prajna Vihara, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University ,ABAC, Ram Khamhaeng 24 Rd., Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1513-7015    วารสารสารสนเทศ  Journal of Information  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  รายละเอียดฉบับ 
1513-7201    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  Journal of Sports Science and Technology  สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1513-7287    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
1513-7430    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  Journal of Sports Science and Health  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1513-7805    วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  The Journal of Applied Science  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  รายละเอียดฉบับ 
1513-7996    วารสารวิชาการศาลปกครอง  Administrative Courts Journal  สำนักงานศาลปกครอง  กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง 120 หมู่ 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  รายละเอียดฉบับ 
1513-8089    วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  รายละเอียดฉบับ 
1513-8410    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  Rajabhat Chiang Mai Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  รายละเอียดฉบับ 
1513-8429    วารสารสหศาสตร์  Journal of Sahasat  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73100  รายละเอียดฉบับ 
1513-8607    วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600  รายละเอียดฉบับ 
1513-9131    วารสารศิลปศาสตร์  Journal of Liberal Arts  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1513-9514    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  Journal of Education Thaksin University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000  รายละเอียดฉบับ 
1513-9700    Tropical Natural History  Tropical Natural History  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University  Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University254 Phaya Thai Rd., Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND  รายละเอียดฉบับ 
1513-9956    วรรณวิทัศน์  วรรณวิทัศน์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1513-9980    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  Advanced Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
1685-1412    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  Christian University of Thailand Journal  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ต. ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
1685-1994    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences  Chiang Mai University  Research Administration Center, Office of the University, Chaing Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1685-2044    KMITL Science Journal  KMITL Science Journal  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang  Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology LadkrabangChalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok, Thailand 10520, Tel. 0-2326-9982-4 ext. 210, Fax. 0-2326-9981  รายละเอียดฉบับ 
1685-2257    วารสารบริหารการศึกษา มศว  SWU Educational Adminitration Journal  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1685-2354    วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์  Journal of Commerce-Burapha Review  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1685-2494    วารสารสหวิทยาการ  Journal of Integrated Sciences  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200E-mail : ci.journal@tu.ac.th โทรศัพท์ 02-613-2861 (ท่าพระจันทร์) โทรศัพท์ 054-268-702 (ศูนย์ลำปาง)  รายละเอียดฉบับ 
1685-2532    วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)  KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1685-2699    วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001  รายละเอียดฉบับ 
1685-2923    วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)  Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1685-3008    วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1685-3091    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน  I-San Journal of Internal Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1685-361X    วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม  Journal of Architectural Research and Studies  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Faculty of Architecture, Thammasat University Room 713, Faculty of Engineering Building Thammasat University, Rangsit Campus, Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1685-3865    วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนวิจัยและวิชาการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400  รายละเอียดฉบับ 
1685-3954    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Journal of Industrial Education  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  รายละเอียดฉบับ 
1685-408X    วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  Thai Society of Agricultural Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  รายละเอียดฉบับ 
1685-4322    BU Academic Review  BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
1685-4489    สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  Built Environment Inquiry  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1685-5280    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี  Journal of Engineering, RMUTT  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
1685-5477    วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  Dhurakij Pundit Communication Arts Journal  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210  รายละเอียดฉบับ 
1685-6481    วารสารควบคุมโรค  Disease Control Journal  กรมควบคุมโรค  สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1685-6600    Journal of Science, Technology, and Humanities  Journal of Science, Technology, and Humanities  Burapha University  ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1685-6740    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  Research Methodology and Cognitive Science  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1685-7941    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
1685-8379    วารสารเกษตรพระวรุณ  Prawarun Agricultural Journal  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1685-8573    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Journal  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รายละเอียดฉบับ 
1685-9057    Thailand Statistician  Thailand Statistician  Thai Statistical Association  Department of Mathematics, Mahidol University, Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1685-9545    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications  The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)  ECTI AssociationRm. 520, Flr.5 NECTEC Bldg.112 Paholyothin Road, T. Klongneung A. Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1685-9723    วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  CMU journal of law and Social Sciences  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
1685-9855    วารสารสถาบันพระปกเกล้า  King Prajadhipoks Institute Journal  สถาบันพระปกเกล้า  กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1685-991X    วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สำนักงานข้อมูลและประเมินผล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1686-0039    AU Journal of Management  AU Journal of Management  Assumption university  คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1686-0101    รมยสาร  Rommayasan  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ. จิระ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  รายละเอียดฉบับ 
1686-0632    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Sakon Nakhon Graduate Studies Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สำนักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
1686-0650    วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  Suan Dusit Graduate School Academic Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1686-0667    วารสารไทยคดีศึกษา  The Journal of the Thai Khadi Research Institute  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1686-1442    วารสารพฤติกรรมศาสตร์  Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1686-1841    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  NAJUA history of architecture Thai architecture  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1686-1868    วารสารหาดใหญ่วิชาการ  Hatyai Academic Journal  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  รายละเอียดฉบับ 
1686-2147    วารสารการงบประมาณ  Budget Journal  สำนักงบประมาณ  สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400  รายละเอียดฉบับ 
1686-2961    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  Thai Environmental Engineering Journal  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)122/4 ซอยเรวดี (แยกซอยศาสดา 28) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
1686-3070    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University  มหาวิทยาลัยสยาม  ห้อง 14-106 ชั้น 1 อาคาร 14 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  รายละเอียดฉบับ 
1686-3089    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  Journal of Education, Silpakorn University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
1686-3437    วารสารวิจัยพลังงาน  Journal of Energy Research  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1686-3690    วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  Journal of Graduate Volunteer Centre  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
1686-3720    จุลนิติ  จุลนิติ  กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ 13 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800  รายละเอียดฉบับ 
1686-378X    วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา  Journal of East Asian and ASEAN Studies  ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1686-3933    Walailak Journal of Science and Technology  Walailak Journal of Science and Technology  Institute of Research and Devolpment, Walailak University  Institute of Research and Devolpment, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80161), Thailand  12  รายละเอียดฉบับ 
1686-4395    ดำรงวิชาการ  Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1686-4409    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  รายละเอียดฉบับ 
1686-4417    วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม  Mahasarakham Hospital Journal  โรงพยาบาลมหาสารคาม  ห้องสมุด (วารสารวิชาการ) โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1686-445X    วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Humanities Naresuan University  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1686-4522    วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  Koch Cha Sarn Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  รายละเอียดฉบับ 
1686-4530    วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรต์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  รายละเอียดฉบับ 
1686-5103    วารสารการเกษตรราชภัฏ  Rajabhat Agriculture Journal  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
1686-5189    ศิลปกรรมสาร  The Fine and Applied Arts Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
1686-5375    วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Education and Communication Technology Journal = ECT Journal  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ. แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1686-5456    Environment and Natural Resources Journal  Environment and Natural Resources Journal  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University  Research and Academic Services Section, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 999 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1686-5561    NU. International Journal of Science  NU. International Journal of Science  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1686-5596    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
1686-5715    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  Sripatum Chonburi Journal  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  รายละเอียดฉบับ 
1686-5731    เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  Business Administration and Economics Review  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1200  รายละเอียดฉบับ 
1686-6541    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  Journal of Mekong Societies  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1686-6916    วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Educational Administration Khon Kaen University  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1686-6959    วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ  Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1686-7319    วารสารการจัดการสมัยใหม่  Modern Management Journal  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1686-7440    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  UMT-Poly Journal  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
1686-7459    วารสารไทยศึกษา  Journal of Thai studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 02-255-5160  รายละเอียดฉบับ 
1686-7467    วารสารพิฆเนศวร์สาร  Phikanate Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  รายละเอียดฉบับ 
1686-7831    The Journal : Journal of the Faculty of Arts  The Journal : Journal of the Faculty of Arts  Faculty of Arts, Mahidol University  Editor, The Journal: Journal of the faculty of Arts,Faculty of Arts, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1686-8293    วารสารวิชาชีพบัญชี  Journal of Accounting Professions  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาการบัญชี ห้อง 501 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1686-8420    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
1686-8579    วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  รายละเอียดฉบับ 
1686-8803    วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์  South-East Asia Journal of Engineering  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขมกรุงเทพฯ 10160  รายละเอียดฉบับ 
1686-9141    International Journal of Agricultural Technology  International Journal of Agricultural Technology  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)  Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)2046 sinthorn On-nuch, On-nuch Ladkrabang Road, Ladkrabang Bangkok 10520, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1686-9184    Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication  Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University  Asian Research Center for Religion and Social Communication ,Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University, Ladprao, Bangkok, Thailand 10900  รายละเอียดฉบับ 
1686-9192    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Journal of Social Sciences Naresuan University  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1686-9311    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  Journal of Srinakharinwirot University  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้อง 951 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1686-9443    วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  Quality of Life and Law Journal  ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1686-9540    ไทยไภษัชยนิพนธ์  Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  บรรณาธิการไทยเภษัชยนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
1686-9664    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Science and Technology Mahasarakham University  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสารคาม อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  รายละเอียดฉบับ 
1686-9869    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  The Journal of Industrial Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รายละเอียดฉบับ 
1686-9974    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 165 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65120  รายละเอียดฉบับ 
1689-7165    Journal of Global Business Review  Journal of Global Business Review  Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)  Graduate School of Commerce Burapha Review วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1865-8646    Journal of English Studies  Journal of English Studies  Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
1905-0461    วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Economics Journal  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1905-0488    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot University Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  รายละเอียดฉบับ 
1905-0793    วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  TLA Research Journal (Thai Library Association)  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1905-0852    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  Isan Journal of Pharmaceutical Sciences  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1905-1212    วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Humanities and Social Sciences  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  รายละเอียดฉบับ 
1905-1344    วารสารราชพฤกษ์  Ratchaphruek Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
1905-1352    กระแสอาคเนย์  Southeast current  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ 205 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร 10240  12  รายละเอียดฉบับ 
1905-1387    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  Journal of Public Health and Development  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  งานวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1905-1603    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  Journal of Graduate Studies Review  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1905-162x    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  Phuket Rajabhat University Academic Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานบัณฑิตศึกษา ตึกอำนวยการ ห้อง 113 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  รายละเอียดฉบับ 
1905-1867    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Research and Development Journal Loei Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดีถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000  รายละเอียดฉบับ 
1905-1972    วารสารจีนศึกษา  Chinese Studies Journal  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
1905-2022    วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง  Journal of Architectural/Planning Research and Studies  Faculty of Architecture and Planning Thammasat University  Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus Khlong Luang, Pathumthani 12121, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-2243    วารสารรัชต์ภาคย์  Rajapark Journal  สถาบันรัชต์ภาคย์  สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 อาคารสถาปัตยเวช1 ชั้น 4 ซอนนวศรี ถนนรามคำแหง 21 แขวงและเขตพลับพลา กรุงเทพฯ 10310  รายละเอียดฉบับ 
1905-2383    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Journal of Yala Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  รายละเอียดฉบับ 
1905-2529    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  VRU Research and Development Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. 48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  รายละเอียดฉบับ 
1905-2693    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  Journal of Education and Social Development  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1905-2707    วารสารดนตรีรังสิต  Rangsit Music Journal  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต. หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1905-2847    วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  SDU Research Journal Social Science and Humanities  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1905-2863    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์  Liberal Arts Review  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  รายละเอียดฉบับ 
1905-291X    วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  Academic Journal Institute of Physical Education  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  รายละเอียดฉบับ 
1905-3193    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1905-3460    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  Thai Pharmaceutical and Health Science Journal  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  รายละเอียดฉบับ 
1905-3630    วารสารการพัฒนาท้องถิ่น  Local Development Journal  โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อาคาร 5 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300  รายละเอียดฉบับ 
1905-372X    วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  Journal of Thai Stroke Society  สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400  รายละเอียดฉบับ 
1905-3746    วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1905-3754    วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์  สำนักงานศาลยุติธรรม  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
1905-3819    วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รายละเอียดฉบับ 
1905-3959    อินทนิลทักษิณสาร  Inthaninthaksin Journal  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000  รายละเอียดฉบับ 
1905-4084    วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand  สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย  บรรณาธิการวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
1905-4165    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  รายละเอียดฉบับ 
1905-4548    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120  รายละเอียดฉบับ 
1905-4653    วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  STOU Education journal  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1905-4963    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  รายละเอียดฉบับ 
1905-5536    วารสารวิจัยทางการศึกษา  Journal of Educational Research  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
1905-565X    วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย  Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  รายละเอียดฉบับ 
1905-579X    วารสารปรัชญาและศาสนา  วารสารปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ห้อง 236 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110  รายละเอียดฉบับ 
1905-5811    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
1905-5986    HRi : Journal of Human Resource intelligence  HRi : Journal of Human Resource intelligence  สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระจันทร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1905-6036    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  Journal of Roi Et Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  รายละเอียดฉบับ 
1905-615X    วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1905-6303    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย  Journal of Thai Hospitality and Tourism  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18 เลขที่ 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160  รายละเอียดฉบับ 
1905-6486    วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา  Journal of Cognitive Technology (JCT)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1905-6648    เทพสตรี I-TECH  Journal of Industrial Technology  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  รายละเอียดฉบับ 
1905-6729    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  North-Eastern Thai Journal of Neuroscience  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1905-6826    วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  NIDA Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  รายละเอียดฉบับ 
1905-6931    CATALYST  CATALYST  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  195 Moo 3 Mauk Lek, Muak Lek District, Saraburi Province, 18180  รายละเอียดฉบับ 
1905-7121  2539-5521  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1905-713X    วารสารธุรกิจปริทัศน์  Business Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลงอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  รายละเอียดฉบับ 
1905-7164    วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  The Public Health Journal of Burapha University  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1905-7210    Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-7326    LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network  Language Institute, Thammasat University  Language Institute, Thammasat University, Tha Prachan Campus, 2 Prachan Road, Bangkok 10200  รายละเอียดฉบับ 
1905-7393    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  Journal of Fisheries Technology Research  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  รายละเอียดฉบับ 
1905-7415    Asian Biomedicine  Asian Biomedicine  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 1873, Rama 4, Bangkok 10330 Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-7520    วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160  รายละเอียดฉบับ 
1905-7571    สัตวแพทย์มหานครสาร  Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  รายละเอียดฉบับ 
1905-7725    The New English Teacher  The New English Teacher  Assumption University, Graduate School of English  Assumption University, Graduate School of English, Hua Mak Campus, 592 Ram Khamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak Campus, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-7873    Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo International Journal of Science and Technology  Maejo University  Editorial Office 1st Floor, Orchid Building, Maejo University, San Sai, Chiang Mai 50290, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-7881    วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  Journal of Rangsit University : Teaching and Learning  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1905-8144    วารสารศาสนาและวัฒนธรรม  Journal of Religion and Culture  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1905-8160    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ  Journal of Safety and Health  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1905-8241    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  Walailak Journal of Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  รายละเอียดฉบับ 
1905-8446    RMUTT Global Business and Economics Review  RMUTT Global Business and Economics Review  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ. รังสิต-นครนายก อ. ธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
1905-856x    Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School of English  Asian Cultural Studies Association (ACSA), Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-8586    วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
1905-8837    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1905-906X    Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities  Chiang Mai University  Research Administration Center, Office of the University, Chiang Mai University 239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200  รายละเอียดฉบับ 
1905-9094    GMSARN International Journal  GMSARN International Journal  ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)  สถาบันเทคโนโลยยีแห่งเอเซีย ตู้ ป.ณ. 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
1905-9159    Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Science and Technology Journal  Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)  Silpakorn University Research and Development Institute, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom 73000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-9183    วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  Asian Archives of Pathology  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1905-9329    วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  Suranaree Journal of Social Science  สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ. มหาวิทยาลัย อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
1905-9450    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  Journal of Industrial Education  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1905-9469    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  Journal of Thonburi University  มหาวิทยาลัยธนบุรี  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160, โทรศัพท์ 0-2809-0823 ext 100, มือถือ 08-1801-5246 แฟกซ์ 0-2809-0829, e-mail: Urarirat-y@Thonburi-u.ac.th  รายละเอียดฉบับ 
1905-954X    จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย  Stance : The Thai Feminist Review  ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ stance : จุดยืน วารสารสตรีนิยมไทย ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
1905-9566    Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Journal of Supply Chain Management Research and Practice  Assumption university of Thailand  สำนักรองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญAssumption university of Thailand, Bangkok ABAC school of management Hua Mak Campus, Bangkok 10240  รายละเอียดฉบับ 
1905-9574    วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1905-9582    วารสารจีนวิทยา  Journal of Sinology  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-7093สำนักงานกรุงเทพฯ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  รายละเอียดฉบับ 
1905-9590    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  FEU academic review  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
1905-9647    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตร 48 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  รายละเอียดฉบับ 
1905-9663    Educational Journal of Thailand  Educational Journal of Thailand  Faculty of Education, Burapha University  Secretariate Office, Faculty of Education, Burapha University 169 Long Hard Road, Tambon Saensook Amphur Muang Chonburi 20131, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1905-9922    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Journal of Education Mahasarakham University  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1905-9949    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 อาคารศูนย์วิชาการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  รายละเอียดฉบับ 
1906-0025    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Sciences  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1906-0181    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Rajabhat Maha Sarakham University Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44001  รายละเอียดฉบับ 
1906-0254    วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  Kasetsart Applied Business Journal  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
1906-0319    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  Journal of Health Science Research  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1906-0327    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  Sisaket Rajabhat University Journal  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  รายละเอียดฉบับ 
1906-0432    วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  RMUTP Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1906-0572    วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of fine arts, Chiang Mai university  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202  รายละเอียดฉบับ 
1906-070x    วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี  Dusit Thani College Journal  วิทยาลัยดุสิตธานี  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  รายละเอียดฉบับ 
1906-0807    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  รายละเอียดฉบับ 
1906-0874    วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ  Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  รายละเอียดฉบับ 
1906-103X    วารสารการบริหารท้องถิ่น  Local Administration Journal  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1906-1048    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  รายละเอียดฉบับ 
1906-1056    วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)  วิทยาลัยนครราชสีมา  กองจัดการบรรณาธิการวารสาร (สำนักวิจัยและพัฒนา) วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
1906-1137    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal for Public Health Research  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1906-117x    ครุศาสตร์สาร  ครุศาสตร์สาร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
1906-1552    เวชบันทึกศิริราช  Siriraj Medical Bulletin  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  รายละเอียดฉบับ 
1906-1560    วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
1906-1641    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  รายละเอียดฉบับ 
1906-1692    จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  Thammasat University Archives Bulletin  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200  รายละเอียดฉบับ 
1906-1714    EnvironmentAsia  EnvironmentAsia  The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)  EnvironmentAsia Office of the Vice President, Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi 22000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1906-1722    วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-1730    วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-1773    วารสารการพยาบาลและการศึกษา  Journal of Nursing and Education  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  หน่วยวารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
1906-1889    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สำนักงานวรสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5, เลขที่ 43 หมู่ 6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  รายละเอียดฉบับ 
1906-201X    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  KKU Research Journal (Graduate Studies)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1906-2044    วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  Institute of Culture and Arts Journal  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กองจัดการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1906-2141    วารสารนเรศวรพะเยา  Naresuan Phayao Journal  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  สำนักงานกองบรรณาธิการ ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  รายละเอียดฉบับ 
1906-215X    วารสาร มทร.อีสาน  RMUTI Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
1906-2230    วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  Journal of Public Relations and Advertising  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กองบรรณาธิการวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1906-2257    Journal of Applied Animal Science  Journal of Applied Animal Science  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
1906-2397    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
1906-2508    วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  Journal of Social Academic  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.มือง จ.เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
1906-2540    พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  Development Economic Review  School of Development Economics, National Institute of Development Administration  School of Development Economics, National Institute of Development Administration, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-2591    วารสารการสื่อสารมวลชน  Journal of Mass Communication  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
1906-2605    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  Research and Development Health System Journal  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  รายละเอียดฉบับ 
1906-2664    วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1906-2850    วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  Graduate Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1906-3016    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
1906-3180    วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  MBA-KKU Journal  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัยถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1906-3253    วารสารกระบวนการยุติธรรม  Journal of Thai Justice System  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม  กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรมอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  รายละเอียดฉบับ 
1906-327X    วารสารวิจัยรำไพพรรณี  Rajabhat Rambhai Barni Research Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  รายละเอียดฉบับ 
1906-3296    AU-GSB e-Journal  AU-GSB e-Journal  Assumption University, Graduate School of Business  Graduate School of Business, Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1906-3431    Veridian E-Journal, Silpakorn University  Veridian E-Journal, Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  รายละเอียดฉบับ 
1906-3636    วารสารวิศวกรรมศาสตร์  Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1906-3849    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Graduate Studies Journal  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1906-3865    NIDA Case Research Journal  NIDA Case Research Journal  Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)  Research Center,National Institute of Development Administration (NIDA)118 Seri Thai Rd., Khlongchan,Bangkapi, Bangkok, 10240 THAILAND  รายละเอียดฉบับ 
1906-392X    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  UBU Engineering Journal  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
1906-4063    International Journal of Applied Biomedical Engineering  International Journal of Applied Biomedical Engineering  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย  รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย (บรรณาธิการผู้ช่วย) ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  รายละเอียดฉบับ 
1906-4241    RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  RIAN THAI : International Journal of Thai Studies  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 พญาไท กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1906-425X    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Naresuan University Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
1906-4284    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี  Pathumthani University Academic Journal  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1906-456X    วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร  The Journal of Administration Development Research  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ) เลขที่ 140 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
1906-4675    International Journal of Behavioral Science  International Journal of Behavioral Science  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1906-4918    Journal of Sustainable Energy and Environment  Journal of Sustainable Energy and Environment  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi  The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkuts University of Technology Thonburi, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
1906-4950    วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  Journal of Administration and Development Mahasarakham University  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1906-506x    วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  Journal of politics, administration and law  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
1906-5078    วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  Saengtham College Journal  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม  ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  รายละเอียดฉบับ 
1906-5337    วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Industry Technology Lampang Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  รายละเอียดฉบับ 
1906-5485    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  Journal of Environmental Management  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-5574    วารสารเภสัชกรรมไทย  Thai Journal of Pharmacy Practice  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
1906-5582    UTCC International Journal of Business and Economics  UTCC International Journal of Business and Economics  University of the Thai Chamber of Commerce  School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400  รายละเอียดฉบับ 
1906-5681    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  Princess of Naradhiwas University Journal  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  รายละเอียดฉบับ 
1906-5906    วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  Journal of Curriculum and Instruction  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
1906-5949    วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รายละเอียดฉบับ 
1906-5965    SNRU Journal of Science and Technology  SNRU Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
1906-6023    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
1906-6244    Journal of International Buddhist Studies  Journal of International Buddhist Studies  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  รายละเอียดฉบับ 
1906-6406    Scholar: Human Sciences  Scholar: Human Sciences  Graduate school of education, Assumption university  Graduate school of education, Assumption universityHua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-649X    เชียงรายเวชสาร  Chiangrai Medical Journal  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ศูนย์โรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  รายละเอียดฉบับ 
1906-652X    วารสารพยาบาลตำรวจ  Journal of the Police Nurses  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
1906-6627    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  RMUTSV Research Journal  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150  รายละเอียดฉบับ 
1906-6813    ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  รายละเอียดฉบับ 
1906-6988    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  The journal of social communication innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1906-7038    วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  Thai Journal of Botany  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์  สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  รายละเอียดฉบับ 
1906-7062    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Journal of Burirum Rajabhat University  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  รายละเอียดฉบับ 
1906-7186    วารสารวิชาการนายเรืออากาศ  RTAFA Journal of Science and Technology  โรงเรียนนายเรืออากาศ  กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 หมู่ที่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  รายละเอียดฉบับ 
1906-7208    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  รายละเอียดฉบับ 
1906-7321    วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  Human Resource and Organization Development Journal  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
1906-7658    วารสารปัญญาภิวัฒน์  Panyapiwat Journal  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
1906-7682    วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  Mekong-Salween Civilization Studies Journal  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร./โทรสาร. 0-5596-1148  รายละเอียดฉบับ 
1906-7836    วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  National Defence Studies Institute Journal  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
1906-7925    วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  Thai Red Cross Nursing Journal  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย  1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
1906-7933    วารสารการบัญชีและการจัดการ  Journal of Accountancy and Management  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  รายละเอียดฉบับ 
1906-8107    Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Pacific Rim International Journal of Nursing Research  Thailand Nursing and Midwifery Council  Thailand Nursing and Midwifery Council, Nagarindrasri Building, Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Amphur Muang, Nonthaburi 11000  รายละเอียดฉบับ 
1906-8190    Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)  International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 79 Moo 1, Lamsai, Wang-noi, Phra Nakorn Si Ayutthaya 13170  รายละเอียดฉบับ 
1906-8352    วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  Silpakorn Educational Research Journal  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  บรรณาธิการ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
1906-8522    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  Economics and Public Policy Journal  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1906-8557    วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท  AEE-T Journal of Environmental Education  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย  สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  รายละเอียดฉบับ 
1906-8654    International Journal of Asian Tourism Management  International Journal of Asian Tourism Management  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand 50290  รายละเอียดฉบับ 
1906-8700    International Journal of Agricultural Travel and Tourism  International Journal of Agricultural Travel and Tourism  School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association  ATMA Headquarters: School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290  รายละเอียดฉบับ 
1906-8824    วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  รายละเอียดฉบับ 
1906-893X    วารสารสาระคาม  Sarakham Journal  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
1906-9308    HRD Journal  HRD Journal  International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University  International Graduate Studies Human Resource Development Center,Faculty of Education, Burapha University169 Long-Hard Bangsaen Road. Dean Sook, Mueang, Choburi 20131  รายละเอียดฉบับ 
1906-9790    วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning  หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
1906-9839    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดฉบับ 
1906-9928    วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
1960-8735    วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280  รายละเอียดฉบับ 
2228-804x    สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  Walailak Abedo of Culture Journal  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  รายละเอียดฉบับ 
2228-8120    วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Art and Architecture Journal Naresuan University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
2228-8244    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
2228-8279    Journal of Urban Culture Research  Journal of Urban Culture Research  Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University  Urban Research Plaza คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
2228-8287    วารสารสังคมศาสตร์วิจัย  Journal for Social Sciences Research  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
2228-8376    วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
2228-8457    วารสารสารสนเทศศาสตร์  Journal of Information Science  กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2228-8473    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  Academic Journal Phranakhon Rajabhat University  โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักงานโครงการวารสารวิชาการ อาคารฝึกประสบการวิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  รายละเอียดฉบับ 
2228-8562    วารสารการเมืองการปกครอง  Journal of Politics and Governance  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150  รายละเอียดฉบับ 
2228-8724    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Sripatum Review of Science and Technology  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2228-8864    วารสารวิเทศศึกษา  Journal of International Studies  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120โทร. 076-276-601, 088-386-1613โทรสาร 076-276-263 e-mail: sontaya.a@phuket.psu.ac.th  รายละเอียดฉบับ 
2228-8899    Journal of People and Society in Local Culture  Journal of People and Society in Local Culture  Surindra Rajabhat University  Journal of People and Society in Local Culture186 Surin-Prasat hightway, Muang District,Surin Province, Thailand 32000  รายละเอียดฉบับ 
2228-9135    วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT  International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
2228-9356    วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  Nakhon Phanom University Journal  มหาวิทยาลัยนครพนม  สำนักวารสารชั้น 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  รายละเอียดฉบับ 
2228-9453    วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  Journal of Behavioral Science for Development  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
2228-9526    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  Assumption university law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามคำแหง 25 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
2228-9658    วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  Srinakharinwirot Business Journal  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
2228-9801    วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  Thai Journal of Neurology  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2229-0141    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
2229-0338    วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000  รายละเอียดฉบับ 
2229-0435    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  Academic journal of Phetchaburi Rajabhat university  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  รายละเอียดฉบับ 
2229-063X    Rangsit Journal of Arts and Sciences  Rangsit Journal of Arts and Sciences  มหาวิทยาลัยรังสิต  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 53/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
2229-0737    วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  Journal of Preventive Medicine Association of Thailand  วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46/1 หมู่ 1 ต.ประตูชัย ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  รายละเอียดฉบับ 
2229-0931    วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  Valaya Alongkorn Review  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  รายละเอียดฉบับ 
2229-1105    วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  UTCC Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
2229-1148    วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  Ph.D. in Social Sciences Journal  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  รายละเอียดฉบับ 
2229-1210    วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
2229-127X    ASEAN Engineering Journal Part A  ASEAN Engineering Journal Part A  AUN/SEED-Net Secretariat  คุณ กัญจนา อรัญญิก JICA Project for AUN/SEED-Net, Rm. 109-110, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330  รายละเอียดฉบับ 
2229-1547    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี  Science and Technology RMUTT Journal  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
2229-1636    วารสารวิชาการปทุมวัน  Pathumwan Academic Journal  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายละเอียดฉบับ 
2229-1997    วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  jsn Journal  สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
2229-2152    Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)  Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
2229-2268    ศรีวนาลัยวิจัย  Journal of Srivanalai Vijai  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
2229-2306    วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  รายละเอียดฉบับ 
2229-2365    วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  Journal of Research and Curriculum Development  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
2229-2683    วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สำนักงานบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  รายละเอียดฉบับ 
2229-2756    วารสารบัณฑิตวิจัย  Journal of Graduate Research  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  รายละเอียดฉบับ 
2229-2802    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันธา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  รายละเอียดฉบับ 
2232-0814    วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  ASEAN Journal of Open and Distance Learning  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
2286-6175    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  EAU Heritage Journal Science and Technology  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage (สำนักอธิการบดี) 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5 ) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
2286-6183    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  EAU Heritage Journal Social Science and Humanity  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย200 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
2286-6477    MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
2286-6558    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Journal of Science and Technology Kasetsart University  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  รายละเอียดฉบับ 
2286-6590    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  รายละเอียดฉบับ 
2286-6663    วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Journal of Psychology Kasem Bundit University  หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10510  รายละเอียดฉบับ 
2286-668X    วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  1761 ซอยพัฒนาการ37 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  รายละเอียดฉบับ 
2286-6809    วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  รายละเอียดฉบับ 
2286-6922    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  รายละเอียดฉบับ 
2286-6965    วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  Huachiew Chalermprakiet law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  รายละเอียดฉบับ 
2286-7139    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  รายละเอียดฉบับ 
2286-7171    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  รายละเอียดฉบับ 
2286-718X    วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WMS Journal of Management  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  รายละเอียดฉบับ 
2286-7201    Journal of Materials Science and Applied Energy  Journal of Materials Science and Applied Energy  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 680 ถ. นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
2286-7244    วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  Kasetsart University Political Science Review Journal  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2286-7333    Thai Journal of Science and Technology  Thai Journal of Science and Technology  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
2286-7457    วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Humanities journal (Graduate school), Ramkhamhaeng university  บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
2286-7481    International Journal of Child Devlelopment and Mental Health  International Journal of Child Development and Mental Health  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  Suan Prung Psychiatric Hospital 131 Chanlor road, Haiya, Muang District, Chiang Mai, Thailand 50100  รายละเอียดฉบับ 
2286-7589    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  Journal of Kanchanaburi Rajabhat University  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190  รายละเอียดฉบับ 
2286-7694    ASEAN Engineering Journal Part B  ASEAN Engineering Journal Part B  JICA Project AUN/SEED-Net  JICA Project Office for AUN/SEED-Net Room 109-110, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 10330  รายละเอียดฉบับ 
2286-7740    วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  Thaksin University Library Journal  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  รายละเอียดฉบับ 
2286-7856    วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
2286-7910    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2286-8003    วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY  มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  รายละเอียดฉบับ 
2286-8150    ASEAN Engineering Journal Part C  ASEAN Engineering Journal Part C  JICA Project AUN/SEED-Net  JICA Project Office for AUN/SEED-Net Room 109-110, Building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand 10330  รายละเอียดฉบับ 
2286-8399    วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  Burapha Journal of Business Management  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
2286-8518    วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  Ramkhamhaeng law journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
2286-8615    Food and Applied Bioscience Journal  Food and Applied Bioscience Journal  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  รายละเอียดฉบับ 
2286-8658    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  Lampang Rajabhat university journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  รายละเอียดฉบับ 
2286-8755    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  Journal of Liberal Arts, Maejo University  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  รายละเอียดฉบับ 
2286-8860    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  Academic journal of north Bangkok university  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  รายละเอียดฉบับ 
2286-8933    Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  Outbreak, Surveillance and Investigation Reports  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
2286-8984    Southeast Asian Journal of Economics  Southeast Asian Journal of Economics  Faculty of Economics, Chulongkorn University  Southeast Asian Journal of Economics, Faculty of Economics, Chulongkorn University, Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND.  รายละเอียดฉบับ 
2286-9018    วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ  International Thai Tourism Journal  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  รายละเอียดฉบับ 
2286-9131    ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Transactions on Computer and Information Technology  ECTI Association  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330  รายละเอียดฉบับ 
2286-9247    Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region  International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University  วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
2286-9301    วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 999 ม.6 ถ.พวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  รายละเอียดฉบับ 
2286-9328    วารสารการบริหารปกครอง  Governance Journal  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  รายละเอียดฉบับ 
2286-9514    วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410 / 2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2286-9565    วารสารศิลป์ปริทัศน์  Art Pritas Journal  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
2286-9581    วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  NRRU Community Research Journal  สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000  รายละเอียดฉบับ 
2286-9638    วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ  RMUTSB ACADEMIC JOURNAL  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  รายละเอียดฉบับ 
2286-9719    วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani journal of research and evaluation  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
2286-9824    วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  Journal of Community Development and Life Quality  เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 50200  รายละเอียดฉบับ 
2286-9832    วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  Social Sciences Research And Academic Journal  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  รายละเอียดฉบับ 
2286-9867    APHEIT International Journal  APHEIT International Journal  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เลขที่ 38 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  รายละเอียดฉบับ 
2287-0075    วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2287-0083    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  รายละเอียดฉบับ 
2287-0121    วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  Journal of MCU Social Science Review  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานวรสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน บี ชั้น ๕ เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  รายละเอียดฉบับ 
2287-0210    วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน  Thai Journal of Operations Research :TJOR  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบิหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  รายละเอียดฉบับ 
2287-0326    วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม  Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  รายละเอียดฉบับ 
2287-0482    วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์  Journal of the way human society  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230  รายละเอียดฉบับ 
2287-0717    วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
2287-0741    Applied Environmental Research  Applied Environmental Research  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  รายละเอียดฉบับ 
2287-0903    วารสารวจนะ  Vacana: Journal of Language and Linguistics  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย 57100  รายละเอียดฉบับ 
2287-092X    วารสารราชมงคลล้านนา  RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  รายละเอียดฉบับ 
2287-0962  2539-6765  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  Journal of MCU Peace studies  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  รายละเอียดฉบับ 
2287-9674    The Bangkok Medical Journal  The Bangkok Medical Journal  Bangkok Dusit Medical Service, Plc  ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  รายละเอียดฉบับ 
2350-9260    วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  รายละเอียดฉบับ 
2350-9392    มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  Humanities and Social Sciences Review  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100  รายละเอียดฉบับ 
2350-9600    วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  CRMA Journal  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26001  รายละเอียดฉบับ 
2350-9767    วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KKU International Journal of Humanities and Social Sciences  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 42000  รายละเอียดฉบับ 
2350-9775    วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Songklanakarin Dental Journal  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
2350-9902    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000  รายละเอียดฉบับ 
2350-9953    วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ 1 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  รายละเอียดฉบับ 
2350-9996    บูรพาเวชสาร  Burapha Journal of Medicine  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  รายละเอียดฉบับ 
2351-0048    วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา  TNI Journal of Business Administration and Languages  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  รายละเอียดฉบับ 
2351-0056    วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  TNI Journal of Engineering and Technology  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  รายละเอียดฉบับ 
2351-0285    วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์  Journal of Fine Arts Research and Applied Arts  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
2351-0307    ASEAN Journal of Management and Innovation  ASEAN Journal of Management and Innovation  Research Center, Stamford International University  Stamford International University Research and Development Centre, Stamford International University 1458, Petchkasem Rd., Cha-Am, Petchburi, 76120, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
2351-0358    วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  Journal of Nursing and Health Care  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2351-0366    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  VRU Research and Development Journal Science and Technology  สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม.48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  รายละเอียดฉบับ 
2351-0374    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม. 48 ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี 13180  รายละเอียดฉบับ 
2351-0390    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  SSRU Journal of Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 56 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดฉบับ 
2351-0455    วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  งานวารสารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  รายละเอียดฉบับ 
2351-0579    วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  รายละเอียดฉบับ 
2351-0617    ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.  Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand  Organization Development Institute (ABAC-ODI) Graduate School of Business 3rd Floor Building L Assumption University Hua Mak Campus, Bangkapi, Bangkok 10240  รายละเอียดฉบับ 
2351-0781    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  Burapha Science Journal  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา SD503 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  รายละเอียดฉบับ 
2351-0811    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  รายละเอียดฉบับ 
2351-0846    วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  Songklanakarin Journal of Plant Science  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชิพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  รายละเอียดฉบับ 
2351-0943    วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
2392-5477    วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ JED คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
2392-5507    วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  รายละเอียดฉบับ 
2392-5523    วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100  รายละเอียดฉบับ 
2392-5655    วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา  Chalermkanchana Academic Journal  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000  รายละเอียดฉบับ 
2392-5671    วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  Journal of Professional Routine to Research  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  รายละเอียดฉบับ 
2392-5779    วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  Suratthani Rajabhat Journal  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84100  รายละเอียดฉบับ 
2392-5787    วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  College of Asian Scholar Journal  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/30 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
2392-5884    วารสารศิลป์ พีระศรี  Journal of Fine Arts  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
2392-5957    วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  รายละเอียดฉบับ 
2408-0829    วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  Thammasat Journal of History  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
2408-0837    สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)  The Golden Teak : Science and Technology Journal  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  รายละเอียดฉบับ 
2408-0845    สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  รายละเอียดฉบับ 
2408-0942    วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1000    Thammasat Business Law Journal  Thammasat Business Law Journal  โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดฉบับ 
2408-1051    วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้  กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1078    มหาจุฬาวิชาการ  Mahachula Academic Journal  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  รายละเอียดฉบับ 
2408-122X    วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  RMUTI Journal Humanities and Social Sciences  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1248    Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1256    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่156 หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1280    วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย  Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)  สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1671    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  RTAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 ถนนพหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220  รายละเอียดฉบับ 
2408-1752    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  Area Based Development Research Journal  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  22 ซอยชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  รายละเอียดฉบับ 
2408-1809    Rangsit Journal of Educational Studies  Rangsit Journal of Educational Studies  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 ชั้น 6 เลขที่ 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  รายละเอียดฉบับ 
2408-1914    International Journal of Management, Business, and Economics  International Journal of Management, Business, and Economics  Sripatum University, Bangkok  Graduate College of Management, Sripatum University, Bangkok 10900  รายละเอียดฉบับ 
2408-2279    วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  Southeast Bangkok Journal  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  รายละเอียดฉบับ 
2408-2473    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University  สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  รายละเอียดฉบับ 
2408-249X    วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  Public Health and Health Laws Journal  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  420/1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
2408-252X    วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อาคารศูนย์วิทยาศาสจร์ (อาคาร 13) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  รายละเอียดฉบับ 
2408-2619    วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่  Journal of Modern Management Science  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  รายละเอียดฉบับ 
2408-2651    วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  Journal of research and development in special education  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10110  รายละเอียดฉบับ 
2452-3151    Kasetsart Journal of Social Sciences  Kasetsart Journal of Social Sciences  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2465-3578    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Western University Research Journal of Humanities and Social Science  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  รายละเอียดฉบับ 
2465-3705    วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  Phimoldhamma Research Institute  สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  รายละเอียดฉบับ 
2465-3837    วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  Journal of Thai Interdisciplinary Research  cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom Rajabhat University, (3) Phetchaburi Rajabhat Universit  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  รายละเอียดฉบับ 
2465-4051    วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  DRURDI Research for Community Service Journals  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  รายละเอียดฉบับ 
2465-437X    Asean Journal of Education  Asean Journal of Education  Suan Dusit University  295 Ratchasima Rd. Dusit Bangkok 10300  รายละเอียดฉบับ 
2465-4531    King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology  King Mongkuts University of Technology North Bangkok  กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  รายละเอียดฉบับ 
2465-454X    วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KKU Journal of Medicine  คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2465-5198    Genomics and Genetics  Genomics and Genetics  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)  ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2468-1458    Agriculture and Natural Resources  Agriculture and Natural Resources  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2539-5866    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  Journal of Information Technology Management and Innovation  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  รายละเอียดฉบับ 
2539-6056    Journal of Associated Medical Sciences  Journal of Associated Medical Sciences  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200  รายละเอียดฉบับ 
2539-6161    Engineering and Applied Science Research  Engineering and Applied Science Research  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มข. ตึกเพียรวิจิตร (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2539-6293    Asia-Pacific Journal of Science and Technology  Asia-Pacific Journal of Science and Technology  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2586-2349    Eye South East Asia  Eye South East Asia  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  รายละเอียดฉบับ 
2586-808X    วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  Journal of Language, Religion and Culture  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  รายละเอียดฉบับ 
2586-8195    Pharmaceutical Sciences Asia  Pharmaceutical Sciences Asia  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานวารสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  รายละเอียดฉบับ 
2586-8594    Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts  Silpakorn University  Research and Development Institute Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, 73000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
2586-8764    Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology  School of Renewable Energy Technology, (SERT)  School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand  รายละเอียดฉบับ 
2586-9124    วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  Applied Economics Journal  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900  รายละเอียดฉบับ 
2586-9396    Current Applied Science and Technology Journal  Current Applied Science and Technology Journal  King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang  Faculty of Science, King Monkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang Bangkok, Thailand 10520  รายละเอียดฉบับ 
2586-9981  2465-468X  Journal of Health Science and Medical Research  Journal of Health Science and Medical Research  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110  รายละเอียดฉบับ 
2629-995X    Siriraj Medical Journal  Siriraj Medical Journal  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำนักงาน ตึกอำนวยการชั้น 3 ห้อง 312 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  รายละเอียดฉบับ 
2629-9968  2465-4604  Veterinary Integrative Sciences  Veterinary Integrative Sciences  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กองบรรณาธิการ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  รายละเอียดฉบับ 
2629-9992    Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  รายละเอียดฉบับ 
xxxx-xxxx    วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  Thammasat Economic Association Journal  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  รายละเอียดฉบับ