NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 (4 ก.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (28 ส.ค. 58)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (15 ก.ค. 58)
ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 มิ.ย. 58)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
   อ่านทั้งหมด


วารสารนเรศวรพะเยา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (23 พ.ย. 58)  
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 พ.ย. 58)
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 พ.ย. 58)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (5 พ.ย. 58)
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ NIDA Journal of Language and Communication เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (2 พ.ย. 58)
รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำวารสารวิชาการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (28 ต.ค. 58)
   อ่านทั้งหมด