ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (4 ก.พ. 59)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย...

NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (4 ก.พ. 59)  
เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (19 ม.ค. 59)  
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 (4 ก.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (28 ส.ค. 58)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (15 ก.ค. 58)
ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 มิ.ย. 58)
   อ่านทั้งหมด


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ม.ค. 59)
วารสารพยาบาล, วารสารพยาบาลสาธารณสุข เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ม.ค. 59)
คณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือ "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย"  (15 ม.ค. 59)
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา และวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (15 ม.ค. 59)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (15 ม.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด