ประกาศ!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 ...

  ประกาศ!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 60)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (12 ต.ค. 60)
ประกาศ!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (12 ต.ค. 60)
การประชุม “The 4th Editor Workshop” ที่จะจัดขึ้นในในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพฯ (11 ต.ค. 60)
การประกาศผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (9 ต.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" (7 ก.ย. 60)
   อ่านทั้งหมด


คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประชุมวางแผนการทำงาน และกำหนดวันจัดประชุมเครือข่ายฯ คร้ังที่ 12 (TCI12)  (12 ธ.ค. 60)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สทมบัติสมภพ เตรียมความพร้อม Pharmaceutical Sciences Asia, Engineering and Applied Science Research, Science & Technology Asia และ ABAC Journal เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (6 ธ.ค. 60)
The 5th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee, November 14th, 2017 at Le Meridien Hotel Putrajaya, Malaysia  (15 พ.ย. 60)
การประชุม “The 4th Editor’s workshop” ขึ้นที่ ห้อง ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ (Sapphire Room) ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  (10 พ.ย. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ภาคใต้ (รุ่นที่ 10)  (24 ต.ค. 60)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ภาคกลาง (รุ่นที่ 9)  (11 ต.ค. 60)
   อ่านทั้งหมด