ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559) (18 พ.ย. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (31 ต.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559) (10 ต.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


กระบวนการการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ  (14 มี.ค. 60)
การประชุมระดมสมองโครงการ "การจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม"  (24 ก.พ. 60)
JOURNAL OF HEALTH RESEARCH เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 60  (24 ก.พ. 60)
คณะทำงาน ACI ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  (16 ก.พ. 60)
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 60  (16 ก.พ. 60)
   อ่านทั้งหมด