NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศ!!!! ค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 (15 ก.ค. 59)
ประกาศ!!!! รายชื่อวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณารูปแบบบทความ รอบที่ 2/2559 และเลื่อนช่วงเวลาสำหรับการส่งรูปแบบบทความ รอบที่ 3/2559 (15 ก.ค. 59)
ขอเชิญวารสารในฐานข้อมูล TCI ร่วมส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (1 มิ.ย. 59)
ประกาศ!!!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 1/2559 (30 พ.ค. 59)
ประกาศ!!!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


Editor's Workshop for Asean Citation Index (ACI) ณ ประเทศเวียดนาม  (23 มิ.ย. 59)
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ วารสาร NIDA Case Research Journal และวารสาร Bangkok Medical Journal เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus  (23 มิ.ย. 59)
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 มิ.ย. 59)
รามาธิบดีเวชสาร และวิสัญญีสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (13 มิ.ย. 59)
   อ่านทั้งหมด