ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559) (18 พ.ย. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (31 ต.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559) (10 ต.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  (28 ธ.ค. 59)
วารสารพยาบาลทหารบก ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 กับศูนย์ TCI และขอคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสาร  (23 ธ.ค. 59)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  (22 ธ.ค. 59)
ศูนย์ TCI ขอแสดงความยินดีกับวารสารที่ได้รับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 ในการประชุม The 11th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ  (21 ธ.ค. 59)
The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee, December 15th, 2016 at Mandalin Hotel Bangkok, Thailand  (20 ธ.ค. 59)
ศูนย์ TCI จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 59 ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน, พระราม 4, กรุงเทพฯ  (19 ธ.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด