NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษย์ศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 2) (8 เม.ย. 57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 1) (17 มี.ค. 57)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (รอบที่ 1) (14 มี.ค. 57)
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (20 ก.พ.57)
การตอบรับวารสารที่เข้าร่วมส่งชื่อเพื่อขอรับรางวัลTCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 (20 ก.พ. 57)
ศูนย์ TCI จับมือ สกว. สกอ. จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ (15 ม.ค. 57)
   อ่านทั้งหมด


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง "รูปแบบเลขมาตรฐานสากลประจำไฟ์ดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)"  (26 มี.ค. 57)
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (25 มี.ค. 57)
ศูนย์ TCI ร่วมกับ วช. จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการในประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  (12 มี.ค. 57)
วารสาร มทร.อีสาน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (5 ก.พ. 57)
ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 2nd ACI Steering Board Meeting" (20 ม.ค. 57)
   อ่านทั้งหมด