ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  การประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ” (18 เม.ย. 60)
ประกาศ!! รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI ที่จะพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2560 - 2562 (5 เม.ย. 60)
ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)
ประกาศ!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559) (18 พ.ย. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (31 ต.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


การประชุมเรื่อง A Pilot Project on “Proactive Training and Mentoring Program for Promoting high Potential Thai Journals to Scopus Database”  (21 เม.ย. 60)
วารสารวิจัยสังคม และวารสารนิเทศศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 10-11 เม.ย. 60  (12 เม.ย. 60)
วารสารหาดใหญ่วิชาการ, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ และ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 3-5 เม.ย. 60  (7 เม.ย. 60)
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ให้คำแนะนำกับบรรณาธิการวารสารไทยจำนวน 5 วารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ  (7 เม.ย. 60)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ให้คำแนะนำกับบรรณาธิการวารสารไทยจำนวน 15 วารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ  (3 เม.ย. 60)
Music Journal เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  (31 มี.ค. 60)
   อ่านทั้งหมด