ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)

จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2560 และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง "วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI" ...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  การขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2560 (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) (2 พ.ค. 60)
PRESS RELEASE ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ Elsevier ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย 35 แห่ง พร้อมรับนโยบาย Thailand 4.0 (28 เม.ย. 60)
กำหนดการประชุมเรื่อง “Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project” (18 เม.ย. 60)
ประกาศ!! รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ACI ที่จะพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงปี 2560 - 2562 (5 เม.ย. 60)
ประกาศ!! ค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล และวารสารที่ต้องการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2560 (6 ม.ค. 60)
เปิดรับสมัคร วารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (22 ธ.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopusและ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  (1 พ.ค. 60)
การประชุมเรื่อง A Pilot Project on “Proactive Training and Mentoring Program for Promoting high Potential Thai Journals to Scopus Database”  (21 เม.ย. 60)
วารสารวิจัยสังคม และวารสารนิเทศศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 10-11 เม.ย. 60  (12 เม.ย. 60)
วารสารหาดใหญ่วิชาการ, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ และ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 3-5 เม.ย. 60  (7 เม.ย. 60)
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ให้คำแนะนำกับบรรณาธิการวารสารไทยจำนวน 5 วารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ  (7 เม.ย. 60)
   อ่านทั้งหมด