NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ประกาศ!! ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 (2 ก.ย. 59)
ประกาศ!!!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 2/2559 (15 ส.ค. 59)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2558 (1 ส.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด


วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (12 ก.ย. 59)
ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee"  (18 ส.ค. 59)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (28 ก.ค. 59)
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (21 ก.ค. 59)
   อ่านทั้งหมด