-->
NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  เลื่อน!!!! ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 (31 ส.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (28 ส.ค. 58)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 (15 ก.ค. 58)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9 (15 ก.ค. 58)
ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 มิ.ย. 58)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
การแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวารชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (1 พ.ค. 58)
   อ่านทั้งหมด


คณะกองบรรณาธิการ วารสารรัฏฐาภิรักษ์, วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI (26 ส.ค. 58)
ศูนย์ TCI ขอแสดงความยินดีกับวารสาร " Thai Forest Bulletin (Botany)" ที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (28 ก.ค. 58)
ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม "The 3rd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee"  (22 ก.ค. 58)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557  (21 พ.ค. 58)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาวารสาร  (15 ธ.ค. 57)
   อ่านทั้งหมด