NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ขอชี้แจ้งสำหรับวารสารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่มีระบบ Online Submission (9 มิ.ย. 58)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
การแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวารชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (1 พ.ค. 58)
ศูนย์ TCI ปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 (2 มี.ค. 58)
ประกาศค่า citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ใช้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (26 ก.พ. 58)
ปิดรับเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 (22 ก.พ. 58)
ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (12 ก.พ. 58)
   อ่านทั้งหมด


ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557  (21 พ.ค. 58)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาวารสาร  (15 ธ.ค. 57)
Prof. Dr. Eun Woo Park, Director of Directorate of Academic Advancement, National Research Foundation of Korea จากประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชม ACI Secretariat Office  (7 พ.ย. 57)
การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index(ACI) ณ ห้อง Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557  (30 ต.ค. 57)
The 2nd ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee October 27th, 2014 at Holiday Inn Resort Phuket, Thailand  (30 ต.ค. 57)
   อ่านทั้งหมด