ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (4 ก.พ. 59)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย...

NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  ขอเชิญวารสารในฐานข้อมูล TCI ร่วมส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 (1 มิ.ย. 59)
ประกาศ!!!! ผลการพิจารณารูปแบบบทความ ครั้งที่ 1/2559 (30 พ.ค. 59)
ประกาศ!!!! ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 (4 พ.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 (18 เม.ย. 59)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 (1 มี.ค. 59)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (สำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558) (หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ บรรณาธิการวารสารจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) (4 ก.พ. 59)
   อ่านทั้งหมด


Editor's Workshop for Asean Citation Index (ACI) ณ ประเทศเวียดนาม  (23 มิ.ย. 59)
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ วารสาร NIDA Case Research Journal และวารสาร Bangkok Medical Journal เข้าศึกษาดูงานศูนย์ TCI เพื่อขอรับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus  (23 มิ.ย. 59)
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 มิ.ย. 59)
รามาธิบดีเวชสาร และวิสัญญีสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (13 มิ.ย. 59)
   อ่านทั้งหมด