NextPrev  General search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลจากบทคัดย่อและคำสำคัญในฐานข้อมูล TCI ได้แล้วครับ
โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ"

  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษยศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งตัวเล่มวารสารสำหรับวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (16 พ.ค. 61)
ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (3/2561) (20 มี.ค. 61)
ประกาศเรื่อง การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (12 มี.ค. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (2/2561) (5 มี.ค. 61)
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12” (23 ก.พ. 61)
ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) (8 ก.พ. 61)
   อ่านทั้งหมด


คณะทำงานวารสารสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI  (7 พ.ค. 61)
Submit วารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (1 พ.ค. 61)
Submit วารสาร International Journal of Agricultural Technology และเตรียมความพร้อม Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ECTI Transactions on Computer and Information Technology เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus  (24 เม.ย. 61)
ประชุมคณะทำงานศูนย์ TCI "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" ครั้งที่ 2/2561  (20 เม.ย. 61)
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ วปท., วารสารวิทยาการจัดการ, วารสารวิชาการสถาบันอาศรมศิลป์ และวารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI  (2 เม.ย. 61)
   อ่านทั้งหมด