General Search

ขณะนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากบทคัดย่อ และคำสำคัญ ได้แล้ว โดยเลือกช่องทางที่จะค้นหาจาก "บทคัดย่อ/คำสำคัญ" ซึ่งข้อมูลบทคัดย่อและคำสำคัญจะมีตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก   ในปีพ.ศ.

  จาก            

  จาก            

สาขาทั้งหมด      สาขาวิทยาศาสตร์ฯ      สาขามนุษย์ศาสตร์ฯ           

สืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง(อุไรวรรณ วรรณศิริ) ทุกปี สาขาทั้งหมด

พบทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผู้แต่ง
ปีพ.ศ.
ปีที่
ฉบับที่
เลขหน้า
ชื่อวารสาร
Cited By
2560 
13 
13 
83-93 
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ 
2559 
12 
12 
90-99 
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ 
1 
2559 
24 
75-85 
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2558 
11 
11 
86-94 
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ 
1