วันที่
รายชื่อวารสาร
Vol.
No.
ปี
1 ก.พ. 56
96. Asian Biomedicine   6 1 2012
95. Asian Biomedicine   6 2 2012
94. Asian Biomedicine   6 3 2012
93. Asian Biomedicine   6 4 2012
92. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology   30 1 2012
91. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology   30 2 2012
90. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology   30 3 2012
89. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications   10 1 2012
88. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications   10 2 2012
87. Environment and Natural Resources Journal   10 1 2012
86. EnvironmentAsia   5 1 2012
85. EnvironmentAsia   5 2 2012
84. International Journal of Agricultural Technology   8 1 2012
83. International Journal of Agricultural Technology   8 2 2012
82. International Journal of Agricultural Technology   8 3 2012
81. International Journal of Agricultural Technology   8 4 2012
80. Journal of Environmental Research   34 1 2012
79. Journal of Sustainable Energy and Environment   3 1 2012
78. Journal of Sustainable Energy and Environment   3 3 2012
77. Kasetsart Journal (Natural Science)   46 1 2012
76. Kasetsart Journal (Natural Science)   46 2 2012
75. Kasetsart Journal (Natural Science)   46 3 2012
74. Kasetsart Journal (Natural Science)   46 4 2012
73. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin   36 1 2012
72. Maejo International Journal of Science and Technology   6 1 2012
71. Maejo International Journal of Science and Technology   6 2 2012
70. Maejo International Journal of Science and Technology   6 3 2012
69. ScienceAsia   38 1 2012
68. ScienceAsia   38 2 2012
67. ScienceAsia   38 3 2012
66. Songklanakarin Journal of Science and Technology   34 1 2012
65. Songklanakarin Journal of Science and Technology   34 2 2012
64. Songklanakarin Journal of Science and Technology   34 3 2012
63. Songklanakarin Journal of Science and Technology   34 4 2012
62. Songklanakarin Journal of Science and Technology   34 5 2012
61. Suranaree Journal of Science and Technology   19 1 2012
60. Thai Journal of Agricultural Science   45 1 2012
59. Thai Journal of Gastroenterology   13 1 2012
58. Thai Journal of Gastroenterology   13 2 2012
57. Thailand Statistician   10 1 2012
56. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health   43 1 2012
55. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health   43 2 2012
54. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health   43 3 2012
53. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health   43 4 2012
52. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health   43 5 2012
51. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 36 1 2012
50. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 36 2 2012
49. Tropical Natural History   12 1 2012
48. Tropical Natural History   12 2 2012
47. Walailak Journal of Science and Technology   9 1 2012
46. Walailak Journal of Science and Technology   9 2 2012
45. Walailak Journal of Science and Technology   9 3 2012
44. เชียงใหม่เวชสาร   51 1 2012
43. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร   10 1 2012
42. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร   10 2 2012
41. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   20 1 2012
40. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   20 2 2012
39. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   20 3 2012
38. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่   45 1 2012
37. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่   45 2 2012
36. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่   45 3 2012
35. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์   32 1 2012
34. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์   32 2 2012
33. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต   22 1 2012
32. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต   22 2 2012
31. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต   22 3 2012
30. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   22 1 2012
29. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา   6 1 2012
28. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.   40 1 2012
27. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.   40 2 2012
26. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.   28 1 2012
25. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   14 1 2012
24. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   14 2 2012
23. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   14 3 2012
22. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย   57 1 2012
21. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย   57 2 2012
20. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย   57 3 2012
19. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.   22 1 2012
18. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   15 1 2012
17. วิศวกรรมสาร มข.   39 1 2012
16. วิศวกรรมสาร มข.   39 2 2012
15. วิศวกรรมสาร มข.   39 3 2012
14. เวชชสารสัตวแพทย์   42 1 2012
13. เวชชสารสัตวแพทย์   42 2 2012
12. เวชชสารสัตวแพทย์   42 3 2012
11. ศรีนครินทร์เวชสาร   27 1 2012
10. ศรีนครินทร์เวชสาร   27 2 2012
9. ศรีนครินทร์เวชสาร   27 3 2012
8. สงขลานครินทร์เวชสาร   30 1 2012
7. สงขลานครินทร์เวชสาร   30 2 2012
6. สงขลานครินทร์เวชสาร   30 3 2012
5. สงขลานครินทร์เวชสาร   30 4 2012
4. สงขลานครินทร์เวชสาร   30 5 2012
3. สารศิริราช   64 1 2012
2. สารศิริราช   64 2 2012
1. สารศิริราช   64 3 2012
............................................................................................................................................................................
23 ส.ค. 55
10.    วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Vol.20 No.2 2011
9.    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า Vol.28 No.3 2011
8.    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า Vol.28 No.2 2011
7.    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า Vol.28 No.1 2011
6.    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.4 No.2 2011
5.    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.3 2011
4.    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.2 2011
3.    วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Vol.43 No.1 2011
2.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.3 2011
1.    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Vol.7 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
15 มิ.ย. 55
1.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว Vol.6 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
11 มิ.ย. 55
26.    วารสารอาหารและยา Vol.17 No.3 2010
25.    วารสารอาหารและยา Vol.17 No.2 2010
24.    วารสารอาหารและยา Vol.17 No.1 2010
23.    วารสารอาหารและยา Vol.16 No.3 2009
22.    วารสารอาหารและยา Vol.16 No.2 2009
21.    วารสารอาหารและยา Vol.16 No.1 2009
20.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.3 2011
19.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.2 2010
18.    ScienceAsia Vol.37 No.1 2011
17.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.36 No.3 2011
16.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.36 No.2 2011
15.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.36 No.1 2011
14.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.34 No.3 2009
13.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.34 No.2 2009
12.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.34 No.1 2009
11.    International Journal of the Computer, The Internet and Management Vol.19 Suppl.1 2011
10.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.2 2011
9.    International Journal of Agricultural Technology Vol.7 No.4 2011
8.    Thai Journal of Genetics Vol.4 No.2 2011
7.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.1 2011
6.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.3 2011
5.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.2 2011
4.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.1 2011
3.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 Suppl.2 2011
2.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.35 No.1 2010
1.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.35 2011
............................................................................................................................................................................
1 มิ.ย. 55
50.    วารสารโรคเอดส์ Vol.23 No.3 2011
49.    วารสารโรคเอดส์ Vol.23 No.2 2011
48.    วารสารโรคเอดส์ Vol.23 No.1 2010
47.    วารสารโรคเอดส์ Vol.22 No.4 2010
46.    วารสารโรคเอดส์ Vol.22 No.3 2010
45.    วารสารโรคเอดส์ Vol.22 No.2 2009
44.    วารสารโรคเอดส์ Vol.22 No.1 2009
43.    วารสารโรคเอดส์ Vol.21 No.4 2009
42.    วารสารโรคเอดส์ Vol.21 No.1 2009
41.    วารสารโรคเอดส์ Vol.21 No.2 2009
40.    วารสารโรคเอดส์ Vol.21 No.1 2008
39.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.2 2011
38.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.1 2011
37.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.2 2011
36.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.5 No.1 2011
35.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.79 2011
34.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.2 2011
33.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Vol.14 No.3 2011
32.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.19 Suppl.1 2010
31.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.3 2011
30.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.2 2011
29.    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Vol.22 No.1 2011
28.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.3 No.6 2011
27.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.3 2011
26.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Vol.11 No.2 2011
25.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.1 2011
24.    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.5 No.1 2011
23.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.4 2010
22.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.3 2010
21.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.1 2010
20.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
19.    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Vol.11 No.- 2011
18.    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Vol.11 No.1 2011
17.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.5 No.1 2011
16.    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Vol.22 No.4 2011
15.    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Vol.22 No.2 2011
14.    วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา Vol.21 No.4 2010
13.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.7 2011
12.    วารสารวิชาการนายเรืออากาศ Vol.7 No.7 2011
11.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.4 2010
10.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.2 No.2 2010
9.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.2 No.1 2010
8.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.4 2011
7.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.2 No.3 2010
6.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.3 2010
5.    วารสาร มฉก.วิชาการ Vol.14 No.28 2011
4.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.4 2011
3.    Journal of Health Research Vol.25 No.2 2011
2.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.1 2011
1.    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol.16 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
28 พ.ค. 55
46.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.33 No.2 2011
45.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.3 2011
44.    วารสารจิตวิทยาคลินิก Vol.42 No.2 2011
43.    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.23 2011
42.    วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก Vol.22 No.1 2011
41.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว Vol.6 No.1 2011
40.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.16 2011
39.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.15 2011
38.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.14 2011
37.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.3 2012
36.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 Suppl.6 2011
35.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 Suppl.1 2011
34.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.2 2011
33.    วารสารวิจัยรำไพพรรณี Vol.5 No.3 2011
32.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.3 2011
31.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.2 2011
30.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.1 2011
29.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.4 2011
28.    Journal of Health Research Vol.25 No.4 2011
27.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.พิเศษ 2011
26.    วารสารจันทรเกษมสาร Vol.17 No.33 2011
25.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.3 2011
24.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.4 2011
23.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.3 2011
22.    Engineering Transactions Vol.14 No.2 2011
21.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.2 2011
20.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.2 2011
19.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.3 2011
18.    พยาบาลสาร Vol.38 No.1 2011
17.    วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Vol.23 No.1 2012
16.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.2 2011
15.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.2 2011
14.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.3 2011
13.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.2 2011
12.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.1 2011
11.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.ผนวก 2011
10.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.3 2011
9.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.13 No.2 2011
8.    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Vol.9 No.2 2007
7.    Prajna Vihara Vol.12 No.1 2011
6.    วารสารศึกษาศาสตร์ Vol.21 No.1 2010
5.    ศิลปากร Vol.54 No.2 2011
4.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.15 No.1 2011
3.    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Vol.10 No.19 2011
2.    วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Vol.4 No.2 2011
1.    วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ค. 55
53.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.11 No.1 2011
52.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Vol.9 No.2 2011
51.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Vol.9 No.1 2011
50.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.2 2011
49.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.3 2011
48.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.2 2011
47.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.11 No.2 2011
46.    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.21 No.2 2011
45.    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Vol.25 No.2 2011
44.    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Vol.12 No.2 2011
43.    วารสารทันตาภิบาล Vol.22 No.2 2011
42.    วารสารอาหารและยา Vol.18 No.3 2011
41.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.4 2011
40.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.4 2011
39.    วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Vol.18 No.1 2011
38.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.14 No.2 2011
37.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.2 2011
36.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.3 2011
35.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ุ Vol.1 No.- 2009
34.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.1 No.2 2009
33.    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Vol.12 No.2 2011
32.    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Vol.12 No.1 2011
31.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.27 No.2 2011
30.    วิสัญญีสาร Vol.35 No.4 2009
29.    วิสัญญีสาร Vol.35 No.3 2009
28.    วิสัญญีสาร Vol.35 No.2 2009
27.    วิสัญญีสาร Vol.35 No.1 2009
26.    วิสัญญีสาร Vol.37 No.4 2011
25.    วิสัญญีสาร Vol.37 No.3 2011
24.    วิสัญญีสาร Vol.37 No.2 2011
23.    วิสัญญีสาร Vol.37 No.1 2011
22.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.14 No.1 2011
21.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.4 2011
20.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.6 2011
19.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Vol.31 No.3 2011
18.    วารสารอาหารและยา Vol.18 No.2 2011
17.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.2 2011
16.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.28 No.4 2011
15.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.3 2011
14.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.3 2011
13.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.3 2011
12.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.2 2011
11.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.1 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.42 No.2 2011
9.    วิสัญญีสาร Vol.36 No.4 2010
8.    วิสัญญีสาร Vol.36 No.3 2010
7.    วิสัญญีสาร Vol.36 No.2 2010
6.    วิสัญญีสาร Vol.36 No.1 2010
5.    วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า Vol.8 No.- 2011
4.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย Vol.8 No.- 2012
3.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย Vol.7 No.- 2011
2.    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร Vol.8 No.1 2011
1.    วารสารเซนต์จอห์น Vol.13 No.15 2010
............................................................................................................................................................................
14 พ.ค. 55
32.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.2 2011
31.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.1 2011
30.    Suranaree Journal of Science and Technology Vol.18 No.1 2011
29.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.3 2012
28.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.4 2011
27.    Thammasat International Journal of Science and Technology Vol.16 No.1 2011
26.    วารสาร มทร.อีสาน Vol.4 No.2 2011
25.    สัตวแพทย์มหานครสาร Vol.6 No.1 2011
24.    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Vol.8 No.1 2011
23.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.5 2011
22.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.3 2011
21.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.4 2011
20.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.61 No.3 2011
19.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.1 2011
18.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.4 2011
17.    วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.8 No.1 2011
16.    แก่นเกษตร Vol.39 No.3 2011
15.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.3 2011
14.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.3 2011
13.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.2 2011
12.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.1 2011
11.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.3 2011
10.    International Journal of Renewable Energy Vol.6 No.2 2011
9.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Vol.31 No.2 2011
8.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.13 No.13 2011
7.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.2 2011
6.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.3 2011
5.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.2 2011
4.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.3 2011
3.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.80 2011
2.    Engineering Journal Vol.15 No.4 2011
1.    วารสารพิษวิทยาไทย Vol.26 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
4 พ.ค. 55
34.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.19 No.2 2011
33.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.2 2011
32.    พยาบาลสาร Vol.38 No.พิเศษ 2011
31.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.3 2011
30.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.10 No.4 2011
29.    Journal of Science, Technology, and Humanities Vol.9 No.2 2011
28.    Journal of Science, Technology, and Humanities Vol.9 No.1 2011
27.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.4 2011
26.    วารสารการเกษตรราชภัฏ Vol.10 No.2 2011
25.    วารสารการเกษตรราชภัฏ Vol.10 No.1 2011
24.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.4 2011
23.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.3 2011
22.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.21 No.2 2011
21.    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vol.38 No.3-4 2011
20.    Walailak Journal of Science and Technology Vol.8 No.2 2011
19.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.3 2011
18.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.4 2011
17.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.2 2011
16.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.1 2011
15.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.1 2011
14.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.3 2011
13.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.2 2011
12.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.4 2011
11.    พยาบาลสาร Vol.38 No.4 2011
10.    วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Vol.17 No.1 2011
9.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.9 No.39 2011
8.    ไทยเภสัชสาร Vol.34 No.4 2010
7.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.3 2011
6.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.2 2011
5.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Vol.12 No.3 2011
4.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Vol.12 No.2 2011
3.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย Vol.12 No.1 2011
2.    จักษุเวชสาร Vol.25 No.2 2011
1.    วารสารเกื้อการุณย์ Vol.18 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
30 เม.ย. 55
16.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.4 2011
15.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.3 2011
14.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.2 2011
13.    วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท Vol.2 No.4 2011
12.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.3 2011
11.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.3 2011
10.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.1 2011
9.    KMITL Science and Technology Journal Vol.11 No.1 2011
8.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.1 2011
7.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.3 2011
6.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.1 2011
5.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.2 2011
4.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.4 2011
3.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Vol.7 No.1 2011
2.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.21 No.3 2010
1.    วารสารศาสตร์ Vol.4 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
20 เม.ย. 55
48.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.14 No.1 2011
47.    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.14 No.1 2011
46.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Vol.7 No.13 2011
45.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.2 2011
44.    วารสารสวนปรุง Vol.27 No.2 2011
43.    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.1 2011
42.    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. Vol.4 No.2 2011
41.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.2 2011
40.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.3 2011
39.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.3 2011
38.    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Vol.5 No.2 2011
37.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.2 2011
36.    วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร Vol.5 No.1 2011
35.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.2 2011
34.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.3 2011
33.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.3 2011
32.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.1 2011
31.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.17 No.1 2011
30.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.3 2011
29.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.3 2011
28.    วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา Vol.6 No.1 2011
27.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.7 2011
26.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.4 2011
25.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 No.5 2011
24.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.3 2011
23.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.2 2011
22.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.2 2011
21.    Environment and Natural Resources Journal Vol.9 No.1 2011
20.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.61 No.2 2011
19.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.3 No.5 2011
18.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.2 2011
17.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.1 2011
16.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.2 2011
15.    สักทอง : วารสารการวิจัย Vol.17 No.1 2011
14.    The Southeast Asian Journal of
   Tropical Medicine and Public Health
Vol.42 No.5 2011
13.    The Southeast Asian Journal of
   Tropical Medicine and Public Health
Vol.42 No.2 2011
12.    The Southeast Asian Journal of
   Tropical Medicine and Public Health
Vol.42 No.1 2011
11.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.6 No.1 2011
10.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์์
Vol.5 No.1 2011
9.    Silpakorn University Science
   and Technology Journal
Vol.5 No.1 2011
8.    Thailand Statistician Vol.9 No.2 2011
7.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-2 2011
6.    วารสารจักษุธรรมศาสตร์ Vol.6 No.1 2011
5.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
4.    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vol.38 No.1-2 2011
3.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.1 2011
2.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.4 2011
1.    Thai Journal of Genetics Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
10 เม.ย. 55
3.    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Vol.15 No.2 2012
2.    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Vol.33 No.1 2011
1.    วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.18 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
2 เม.ย. 55
4.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.3 2011
3.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.1 2011
2.    วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.3 No.1 2010
1.    วารสารสวนปรุง Vol.47 No.2 2010
............................................................................................................................................................................
23 มี.ค. 55
10.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.4 2011
9.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.2 2011
8.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.1 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.5 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.4 2011
5.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
4.    เอเชียปริทัศน์ Vol.31 No.2 2010
3.    รัฐศาสตร์สาร Vol.32 No.3 2011
2.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.3 2010
1.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.2 2010
............................................................................................................................................................................
16 มี.ค. 55
20.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.2 2011
19.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.1 2011
18.    แก่นเกษตร Vol.39 No.2 2011
17.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.78 No.24 2011
16.    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.21 No.1 2011
15.    Thai Forest Bulletin (Botany) Vol.39 No.1 2011
14.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.3 2011
13.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.2 2011
12.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.1 2011
11.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.4 2011
10.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.25 No.3 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.12 2011
8.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.11 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.8 2011
5.    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Vol.6 No.1 2011
4.    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Vol.5 No.1 2010
3.    วารสารสถาบันพระปกเกล้า Vol.9 No.3 2011
2.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.4 2010
1.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.13 2011
............................................................................................................................................................................
9 มี.ค. 55
14.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.2 2011
13.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.1 2011
12.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.4 2011
11.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.2 2011
10.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.25 No.3 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.3 2011
8.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.3 2011
7.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.1 2011
6.    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Vol.5 No.1 2011
5.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.3 2011
4.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.1 2011
3.    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.7 No.1 2011
2.    วารสารปัญญาภิวัฒน์ Vol.3 No.2 2012
1.    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Vol.7 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
27 ก.พ. 55
7.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย Vol.7 No. 2011
6.    เอเชียปริทัศน์ Vol.31 No.1 2010
5.    จุฬาลงกรณ์วารสาร Vol.23 No.90 2011
4.    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Vol.15 No.1 2011
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol.17 No.2 2011
2.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Vol.4 No.4 2011
1.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.28 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
17 ก.พ. 55
3.    วารสารพิษวิทยาไทย Vol.26 No.1 2011
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
10 ก.พ. 55
30.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.4 2011
29.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.3 2011
28.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.2 2011
27.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.1 2011
26.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.6 2011
25.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.5 2011
24.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.4 2011
23.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.4 2011
22.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.3 2011
21.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.2 2011
20.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.1 2011
19.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.6 2011
18.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.5 2011
17.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.3 2011
16.    ScienceAsia Vol.37 No.4 2011
15.    ScienceAsia Vol.37 No.3 2011
14.    ScienceAsia Vol.37 No.2 2011
13.    ScienceAsia Vol.37 No.1 2011
12.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.3 2011
11.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.2 2011
10.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.1 2011
9.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.6 2011
8.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.5 2011
7.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.4 2011
6.    Journal of Physiological and Biomedical Sciences Vol.24 Suppl.1 2011
5.    Journal of Physiological and Biomedical Sciences Vol.24 No.1 2011
4.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.2 2011
3.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.1 2011
2.    International Journal of Applied Biomedical
   Engineering
Vol.4 No.1 2011
1.    EnvironmentAsia Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
3 ก.พ. 55
6.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.1 2011
5.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.1 2011
4.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 Suppl.2 2011
3.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.2 2011
2.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.1 2011
1.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
30 ม.ค. 55
7.    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Vol.5 No.2 2011
6.    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.7 No.2 2011
5.    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.7 No.1 2011
4.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
3.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.1 2011
2.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.16 2011
1.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.37 2011
............................................................................................................................................................................
9 ม.ค. 55
19.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.2 2011
18.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.33 No.2 2011
17.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.1 2011
15.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.2 2011
14.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
13.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.8 2011
12.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.7 2011
11.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.6 2011
10.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.2 2010
9.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.3 2011
8.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.เพ่ิมเติม 1 2011
7.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
6.    จุฬาลงกรณ์วารสาร Vol.55 No.6 2011
5.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.4 2011
4.    สารศิริราช Vol.63 No.5 2011
3.    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Vol.70 No.1 2011
2.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.3 2011
1.    Engineering Journal Vol.15 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
19 ธ.ค. 54
2.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.2 2011
1.    Journal of Nursing Science Vol.29 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
16 ธ.ค. 54
10.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.19 No.1 2011
9.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.2 2011
8.    วารสารวิศวกรรมศาตร์ Vol.3 No.2 2011
7.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Vol.4 No.2 2011
6.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.2 2011
5.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.5 2011
4.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.2 2011
3.    EnvironmentAsia Vol.4 No.2 2011
2.    Engineering Journal Vol.15 No.2 2011
1.    Asian Biomedicine Vol.5 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
9 ธ.ค. 54
20.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.4 2011
19.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.5 2011
18.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.19 No.3 2011
17.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.3 2011
15.    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.42 No.1 2011
14.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.2 2011
13.    วารสาร มทร.อีสาน Vol.4 No.1 2011
12.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.2 2011
11.    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Vol.7 No.13 2011
10.    วารสารพยาบาลตำรวจ Vol.3 No.1 2011
9.    วารสารเกษตร Vol.27 No.3 2011
8.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.พิเศษ 2011
7.    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Vol.25 No.1 2011
6.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.2 2011
5.    พยาบาลสาร Vol. 38 No.3 2011
4.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.2 2011
3.    Suranaree Journal of Science and Technology Vol.18 No.2 2011
2.    The Natural History Bulletin of the Siam Society Vol.57 No.1 2011
1.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
2 ธ.ค. 54
31.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.1 2011
30.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.2 2011
29.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.2 2011
28.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.1 2011
27.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Vol.4 No.1 2011
26.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.2 2011
25.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.1 2011
24.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.1 2011
23.    วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Vol.8 No.1 2011
22.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 No.5 2011
21.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 No. พิเศษ 2011
20.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.1 2011
19.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
18.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.2 2011
17.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Vol.11 No.1 2011
16.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.2 2011
15.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.1 2011
14.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.77 No.24 2011
13.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.76 No.24 2011
12.    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.32 No.2 2011
11.    จักษุเวชสาร Vol.25 No.1 2011
10.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.3 2011
9.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.1 2011
8.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.1 2011
7.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.1 2011
6.    Journal of Medicine and Health Sciences Vol.18 No.1 2011
5.    Engineering Transactions Vol.14 No.1 2011
4.    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics,
   and Communications
Vol.9 No.1 2011
3.    Chulalongkorn University Dental Journal Vol.34 No.2 2011
2.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.3 2011
1.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 พ.ย. 54
26.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.3 2011
25.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.1 2011
24.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.2 2011
23.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.Special 2011
22.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.1 2011
21.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์
   (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Vol.3 No.1 2011
20.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.2 2011
19.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.1 2011
18.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.1 2011
17.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.1 2011
16.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.3 No.6 2011
15.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.2 2011
14.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.3 2011
13.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.2 2011
12.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
   Public Health
Vol.42 No.1 2011
11.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.3 2011
10.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.1 2011
9.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.1 2011
8.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.4 2011
7.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.3 2011
6.    Journal of Nursing Science Vol.29 No.1 2011
5.    Journal of the Medical Technologist Association of
   Thailand
Vol.29 No.1 2011
4.    Journal of Health Research Vol.25 No.3 2011
3.    Journal of Health Research Vol.25 No.1 2011
2.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.1 2011
1.    International Journal of Renewable Energy Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ย. 54
20.    International Journal of Agricultural Technology  Vol.7 No.1 2011
19.    พยาบาลสาร Vol.38 No.2 2011
18.    Tropical Natural History Vol.11 No.2 2011
17.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.1 2011
16.    วารสารเกษตร Vol.27 No.2 2011
15.    วารสารเกษตร Vol.27 No.1 2011
14.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.1 2011
13.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.2 2011
12.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.2 2011
11.    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. Vol.4 No.1 2011
10.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.2 2011
9.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
8.    วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Vol.24 No.2 2011
7.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.3 No.3 2011
6.    วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Vol.3 No.2 2011
5.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.3 2011
4.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.1 2011
2.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.1 2011
1.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.พิเศษ 2011
............................................................................................................................................................................
14 พ.ย. 54
24.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.1 2011
23.    Asian Biomedicine Vol.5 No.1 2011
22.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.4 2011
21.    Kasetsart Journal Natural Science Vol.45 No.4 2011
20.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.6 2011
19.    Tropical Natural History Vol.11 No.1 2011
18.    Engineering Journal Vol.15 No.1 2011
17.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.33 No.1 2011
16.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.1 2011
15.    วารสารเกื้อการุณย์ Vol.18 No.1 2011
14.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.3 2011
13.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.2 2011
12.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.1 2011
11.    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.4 No.1 2011
10.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.3 2011
9.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.2 2011
8.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.1 2011
7.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.1 2011
6.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.75 No.24 2011
5.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.2 2011
4.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.1 2011
3.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.2 2011
2.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.12 No.13 2011
............................................................................................................................................................................
11 พ.ย. 54
5.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.special 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.78 2011
3.    แก่นเกษตร Vol.39 No.1 2011
2.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.21 No.1 2011
1.    Thailand Statistician Vol.9 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
9 พ.ย. 54
9.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.2 2011
8.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.14 No.1 2011
7.    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.10 No.1 2011
6.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.1 2011
5.    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.4 No.1 2011
4.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.28 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.22 2011
2.    วชิรเวชสาร Vo54 No.special 2011
1.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 พ.ย. 54
5.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.3 2011
4.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.2 2011
3.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.1 2011
2.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
14 ต.ค. 54
46.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.27 No.1 2011
45.    Walailak Journal of Science and Technology Vol.8 No.1 2011
44.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.1 2011
43.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.2 2011
42.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.1 2011
41.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.1 2011
40.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.12 No.2 2011
39.    วิทยาสารทันตแพทศาสตร์ Vol.60 No.3 2011
38.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.2 2011
37.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.Special 2011
36.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.1 2011
35.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.1 2011
34.    Kasersart Journal Natural Science Vol.45 No.2 2011
33.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.23 No.71 2011
32.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.23 No.70 2011
31.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.4 No.1 2011
30.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.3 No.2 2011
29.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.3 No.1 2011
28.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.2 No.2 2011
27.    ASIAN BIOMEDICINE Vol.5 No.2 2011
26.    วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา Vol.6 No.1 2011
25.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.1 2011
24.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.1 2011
23.    โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.2 2011
22.    โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.1 2011
21.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
   and Public Health
Vol.42 No.1 2011
20.    EnvironmentAsia Vol.4 No.2 2011
19.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.1 2011
18.    Engineering Transactions Vol.14 No.1 2011
17.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.6 2011
16.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.5 2011
15.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.4 2011
14.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.3 2011
13.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.2 2011
12.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.1 2011
11.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 Suppl.2 2011
10.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.2 2011
9.    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.32 No.1 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Vol.3 No.5 2011
7.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.1 2011
6.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.10 No.1 2011
5.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.3 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
3.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.2 2011
2.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.2 2011
1.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 ต.ค. 54
5.    Kasersart Journal Natural Science Vol.45 No.1 2011
4.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.3 2011
3.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Vol.42 No.4 2011
2.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.1 2011
1.    วารสารวิจัยรำไพพรรณี Vol.5 No.2 2011