มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)