Article
ชื่อบทความ : กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กับระบบการดำเนินคดี

ชื่อผู้แต่ง : สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต1 

ที่อยู่
1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  ปีที่ : 3  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 94-108  ปีพ.ศ. : 2553

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords