Article
ชื่อบทความ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้แต่ง : สุทัศน์ บุญโฉม1 

ที่อยู่
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมนักวิจัย  ปีที่ : 15  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 74-86  ปีพ.ศ. : 2553

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords