Article
ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน และชั้นศาล

ชื่อผู้แต่ง : สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต1 

ที่อยู่
1.


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  ปีที่ : 3  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 1-11  ปีพ.ศ. : 2552

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords