Article
ชื่อบทความ : ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มร่วมกับรายบุคคลตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริง ต่อความก้าวร้าวของวัยรุ่น

ชื่อผู้แต่ง : สายชล กังศศิเทียม1, มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ1

ที่อยู่
1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  ปีที่ : 7  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 137-145  ปีพ.ศ. : 2550

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords