Article
ชื่อบทความ : ปัญหากฎหมายในกรณีผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว

ชื่อผู้แต่ง : สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต1 

ที่อยู่
1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 19  เลขหน้า : 25-34  ปีพ.ศ. : 2560

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords