Article
ชื่อบทความ : ปัญหาเกี่ยวกับการตีความคำว่า นำเข้า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของศาลยุติธรรม กับหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วนต่อผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด

ชื่อผู้แต่ง : ธนวัฒ พิสิฐจินดา1 

ที่อยู่
1. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : บทบัณฑิตย์  ปีที่ : 70  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 124-135  ปีพ.ศ. : 2557

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords