Article
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชื่อผู้แต่ง : รัตนา เลี้ยงพาณิชย์1 , ถวัลย์ เนียมทรัพย์1

ที่อยู่
1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 39  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 186-208  ปีพ.ศ. : 2556

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords