Article
ชื่อบทความ : การรับรู้คุณค่าของตนเองในจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง

ชื่อผู้แต่ง : กรรณิกา ทองศรี1 , ถวัลย์ เนียมทรัพย์1

ที่อยู่
1. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 38  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 150-166  ปีพ.ศ. : 2555

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords