Article
ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์กับโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ชื่อผู้แต่ง : สุดารัตน์ ไตรยวงค์1, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม2, มารศรี กลางประพันธ์3

ที่อยู่
1. สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ลิงค์ไปยังตัวบทความ (Fulltext) :

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 45  เลขหน้า : 49-57  ปีพ.ศ. : 2555

บทคัดย่อ
-
คำสำคัญ


Abstract
-
Keywords