ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 สภาพการใช้ เจตคติ และความต้องการ ของนักกีฬาเยาวชน ในจังหวัดมหาสารคาม ต่อการใช้สารกระตุ้น (ยาโด๊ป) / Using, Attitudes and Need of Young Athletes in Maha Sarakham Province with Doping 7-17 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล / Developmental approach for learning and teaching of general education, Bachelor’s degree, Mahidol University 18-27 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการใช้แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลียและแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ / Effects of Experience Management to Promote Intelligent Development, Problem Solution Ability, and Emotional Quotient of Early Childhood Children between Reggio Emilia Approach and John Dewey Approach 28-42 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความคาดหวังและความเป็นจริงของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Expected and Actual Perceptions of the Students Concerning Learning-Teaching Organization at the Graduate Studies Level, Mahasarakham University 43-52 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การวิจัยแบบผสานวิธี / Development of Mathematics Teaching Model to Promote Problem-Solving Skills Entitled 2-D and 3-D Geometry of Prathomsueksa 6 Students : Mixed-methods Research 53-63 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลการเรียนแบบเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบปกติ รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) / The Effects of Learning through WebQuest-Based Instruction and Conventional in Communication and Computer Network Course of Advance Certificate Students at Khon Kaen Vocational College 64-71 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างการฝึกอบรมบนเว็บกับการฝึกอบรมแบบปกติ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / A Comparison of Learning Achievements between Test on Internetsite and the Traditional Training on the Studying Skill for Success Topic of Matthayomsuksa 4 Students 72-81 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / The Development Results of Courseware to be a Form of Blended Learning on Buddhism for Prathomsueksa 5 82-91 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและโดยใช้กลุ่มร่วมกันคิด / Comparisons of Reading in Thai Achievement, Analytical Thinking, and Emotional Quotient of Mathayomseuksa 1 Students between Based Brain Learning Approach and Number Head Together Approach 92-102 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษากลุ่มระหว่างทฤษฎีพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และทฤษฎีการบำบัดเกสตัลท์ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ / A Comparative Effect of Group Counseling between Rational- Emotive Therapy and Gestalt Therapy on Depression of Eldery 103-111 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / The Model of Academic Administration with the Participation of Community for School Administrative Effectiveness Primary Educational Sevice Area Office 112-123 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง