ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบจำลองสถานการณ์และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ / Comparisons of Learning Achievements Science Process Skills Science Problem-Solving and Learning Retention on the Force and Pressure of Prathomsueksa 5 Students Who Learned Using a Simulation Courseware and an Inquiry-Based Learning 7-15 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / Comparisons of Learning Achievement and Creative Thinking in English Entitled Myself and Family for Prathomsueksa 2 Students Who Learned Using a Courseware and a Team-Assisted Individualization 16-23 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนเป็นคู่ด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติ / Comparisons of Learning Achievement and Analytical Thinking Abilities Entitled Computer Network of Matthayomsueksa 2 Students Who Learned Using the Learning Cell on Courseware and the Conventional Method 24-31 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลของการใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / The Effects of Using Big Six Skills Web-Based Courseware Entitled Introduction of Information and Computer on Learning Achievement and Problem-Solving Skills by Using Information of Prathomsueksa 5 Students 32-38 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน และความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย Courseware Geometer s Sketchpad : CGS กับการสอนแบบปกติ / Comparisons of Learning Achievements Analytical Thinking Abilities Satisfaction with Learning and Teaching and Learning Retention in the Mathematics Learning Strand Entitled Trigonometrical Ratios of Matthayomsueksa 4 Students Taught Using Courseware Geometer s Sketchpad (CGS) and the Conventional Teaching Approach 39-46 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ตัวแปรคัดสรรบางประการที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 / Some Factor Variables Related to Analytical Thinking Ability of Matthayomsueksa 3 Students under the Office of Roi Et Educational Service Area Zone 2 47-53 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Some Factors Related to Mahasarakham University Athletes Emotional Quotient 54-60 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 สภาพ ปัญหา และความต้องการการออกกำลังกายของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / Conditions Problems and the Needs for Exercise of Educational Personnel Bang Kapi District Office Bangkok 61-70 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบสตอรีไลน์และแบบสืบเสาะหาความรู้ / Comparisons of Science Learning Achievement Creative Thinking and Scientific Attitude of Prathomsueksa 2 Students Who Learned Using Storyline and Inquiry Approaches 71-79 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / Developing an Educational Institution Curriculum Using Indigenous Knowledge in the Learning Strand of Career and Technology Entitled Products from Medicinal Plants for Matthayomsueksa 2 80-86 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตชายแดนไทย - กัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Factors Affecting Student Quality of the Schools along Thai - Cambodian Border in the Northeastern of Thailand 87-95 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / A Comparison of Group Counseling Effect on the Reduction of Matthayomsueksa 1 Student s Aggressive Behaviors Treated with the Behavioral Counseling and Gestalt Counseling Approaches 96-103 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง