ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1: จากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏบัติด้วยกระบานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Early Childhood Education Management in Surin Educational Service Area1: From Proposed Policy to Practice by the Process of Participatory Action Research 1-9 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Research and Development of Instructional Leadership Development Program in Basic Education School 10-27 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / Research and Development of Program for Developing the Basic School Administrators Competency 28-42 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 / Proposed Policy for Enhancing the Student Learning Quality of Schools under the Office of Kalasin Educational Service Area 2 43-50 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษามิติด้านลักษณะที่มีความหมายต่อคนในปรากฎการณ์ / Teacher Empowerment in Primary School View of Those Who Staying in the Phenomenon 51-62 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียน: ศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก / School Leadership of the Basic Education School Principals: The Grounded Theory Study 63-72 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การพัฒาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น / Personnel Development at Child Development Center of Banphai Municipality, Khon Kaen Province 73-81 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / A Structural Equation Model of Factors Affecting Ethical Leadership of School Administrators under the Department of Local Administration 82-93 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / A Structural Equation Model of Servant Leadership for School Administrators 94-106 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 - / School Culture and School Climate of Elementary School in Thailand 107-118 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 - / Teacher Development Program for the Learning Reform in Samall Sized Primary School 119-127 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Leadership Development Model for Middle Managers under the Office of Basic Education Commision 128-139 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง