ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม สุรา เบียร์และไวน์ / A study of carbondioxide gas emission from alcohol beverage industrial process 7-18 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / A study of factors of management schools for quality of learner under office of the basic education commissio 19-32 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง / Foreign tourists behavior and attitude towards traveling in Thailand after political crisis 33-46 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร / A model of geographic information system of small schools in Bangkok metropolitan administration 47-62 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง / The Satisfaction of Bang Bua Thong resident on duties and services by Bang Bua Thong sub-diatrict administrative organization 63-86 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ / The decision to utilize K-Mobile Banking 87-106 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การสืบทอดธุรกิจครอบครัว : กระบวนการแห่งการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน / Family business succession : process of building relationship. For survival and sustainability 107-124 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับวัจนกรรมการขอโทษเพื่อการเรียนรู้และการสอนภาษาต่างประเทศ / Understanding apology speech act : foreign language acquisition and teaching implications 125-140 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นเลิศทางภาษา / Preparation for ASEAN community with language excellence 141-150 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง