ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 7-25 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี / ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี 26-41 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ต้นทุนต่อหน่วยงานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ต้นทุนต่อหน่วยงานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 42-52 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย / ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย 53-63 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำทางการพยาบาลกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดสตูล / ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำทางการพยาบาลกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดสตูล 64-72 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลการพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม / ผลการพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม 73-84 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี / ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี 85-99 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยในตามพจนานุกรมกิจกรรมการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยในตามพจนานุกรมกิจกรรมการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 100-116 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา / ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพกับพฤติกรรมบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 117-130 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลการจัดบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน / ผลการจัดบริการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 131-139 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 4 ขั้นก้าวเพื่อมุ่งสู่งานวิจัยแบบ Routine to Research ของโรงพยาบาลสงฆ์ / 4 ขั้นก้าวเพื่อมุ่งสู่งานวิจัยแบบ Routine to Research ของโรงพยาบาลสงฆ์ 140-149 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง