ข้อมูลบทความ
ข้อมูลบทความ

ข้อมูลวารสาร

ISSN   ชื่อวารสารไทย  ชื่อวารสารอังกฤษ  
พ.ศ. /ค.ศ.   ปีที่   ฉบับที่    

ชื่อบทความ(ไทย)

ชื่อบทความ(อังกฤษ)

เลขหน้า

บทคัดย่อ(ไทย)


คำสำคัญ(ไทย)

บทคัดย่อ(อังกฤษ)


คำสำคัญ(อังกฤษ)

ลิงค์ตัวบทความ (Fulltext)

กลับสู่เมนู


รายชื่อบทความ

ชื่อบทความหน้าที่    
 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose: anthocyanin 5-O- glucosyltransferase ( 5-GT) จากดอกอัญชัน / Molecular Cloning of cDNA encoding UDP-glucose: anthocyanin 5-O- glucosyltransferase ( 5-GT) from Clitoria ternatea Linn. 171-176 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลของการเสริมกวาวเครือขาว ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล / The Effect of Pueraria mirifica, Andrographis paniculata and Curcuma Longa L. Supplementation in Laying Hen Diet on Performance, Egg Quality and Immune Response against Newcastle Disease 177-184 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความสัมพันธ์ทางลักษณะชีวโมเลกุลและสัณฐานวิทยาเพื่อการจัดจำแนกกล้วยพันธ์ปลูกในประเทศไทย / Relationship of Molecular and Morphological Characteristics for Classification among Thai Cultivated Bananas 185-195 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การแสดงออกของยีน antisense LIM ในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ได้รับการถ่ายยีน / Expression of Antisense LIM Gene in Transgenic Eucalyptus camaldulensis Dehnh 197-206 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การแสดงออกของยีน FRO2 และผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเฟอริกคีเลตรีดักเทสในยูคาลิปตัสที่ได้รับการถ่ายยีน / Expression of FRO2 Gene in Transgenic Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Its Effects on Ferric Chelate Reductase in Eucalyptus Leaves 207-216 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธ์ K95-84 / Macronutrient Contents of Sugarcane cv. K95-84 217-226 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์สกุลเห็ดนางรมฮังการี Pleurotus ostreatus ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne javanica และ M. incognita ในมะเขือเทศ / Efficiency of the Antagonistic Hungarian Oyster Mushroom, Pleurotus ostreatus, on Controlling the Root - Knot Nematodes Meloidogyne javanica and M. incognita in Tomato 227-235 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลของดาวเรือง ดาวกระจาย และสบู่ดำบางพันธุ์ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) / Effects of Some Varieties of Marigold, Cosmos, and Physic Nut to Root-knot Nematodes (Meloidogyne incognita) 237-246 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การตรวจสอบเชื้อไวรัสทริสเตซ่าในวัชพืชด้วยเทคนิค Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) และ Dot Blot Hybridization (DTH) ในพื้นที่ปลูกส้มโอภาคกลาง ประเทศไทย / Detection of Citrus Trizteza Virus in Weeds by Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and Dot Blot Hybridization (DTH) Technique from Pomelo Orchards in Central Region of Thailand 247-257 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การพัฒนาเครื่องหมายชีวโมเลกุลในการจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชบางสกุล / Development of Molecular Markers for Identification of Some Plant-Parasitic Nematodes 259-266 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร / Study on Genetic Diversity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Based on Morphoagronomic characters 267-278 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ผลผลิต และคุณภาพของพันธุ์มันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ปลูกใหม่ของประเทศไทย / Root Yield and Quality of Cassava Varieties in the New Production Areas of Thailand 279-288 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมถั่วลิสง ; พันธุ์กลายจากกาฬสินธุ์ 2 / Inheritance in groundnut ; mutant Kalasin 2 289-298 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 ความสูงที่เหมาะสมต่อการตัดกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงาน / Optimum Cutting Height for Giant leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) as Energy Crop 299-309 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัส / Gene Stacking in Transgenic Tomato Resistance to Viral DIseases 311-324 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง 
 การประเมินระดับความต้านทานโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียในมะเขือเทศพันธุ์ต้านทานจากนานาชาติด้วยเชื้อ Ralstonia solanacearum บางสายพันธุ์จากแหล่งปลูกในประเทศไทย / Evaluation of bacterial wilt resistance level in international resistant tomato liness using some isolates of Ralstonia solanacearum from growing areas in Thailand 325-337 ชื่อผู้แต่ง ข้อมูลอ้างอิง