TCI : Thai-Journal Citation Index Centre

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

โปรดระบุหมายเลข ISSN หรือชื่อของวารสารที่ต้องการทราบผลประเมิน :    

ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่
สาขา
1
วารสารยูโร
0858-6071
สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี