วันที่
รายชื่อวารสาร
Vol.
No.
ปี
2 ต.ค. 55
13.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.32 No.2 2012
12.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
   Public Health
Vol.43 No.5 2012
11.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.3 2011
10.    วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Vol.23 No.2 2012
9.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.32 No.3 2012
8.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.32 No.2 2012
7.    Silpakorn University Journal of Social Sciences,
   Humanities and Arts
Vol.12 No.1 2012
6.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.5 No.2 2012
5.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.22 No.2 2012
4.    Engineering Transactions Vol.15 No.1 2012
3.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.37 No.2 2012
2.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.20 No.1 2012
1.    วารสารอาหารและยา Vol.19 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
27 ก.ย. 55
2.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.11 No.2 2012
1.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.35 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
25 ก.ย. 55
11.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.11 No.3 2012
10.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.34 Suppl.1 2012
9.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.34 No.1 2012
8.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.30 No.4 2012
7.    Journal of Population and Social Studies Vol.21 No.1 2012
6.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol.7 No.20 2012
5.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.13 No.2 2012
4.    วารสารสวนปรุง Vol.27 No.3 2011
3.    วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
   โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.29 No.2 2012
2.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.6 No.2 2012
1.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.10 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
24 ก.ย. 55
7.    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. Vol.5 No.1 2012
6.    วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.8 No.2 2012
5.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.29 No.1 2012
4.    Chiang Mai Journal of Science Vol.39 No.2 2012
3.    วารสารวนศาสตร์ Vol.31 No.1 2012
2.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.18 No.1 2012
1.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.21 No.4 2012
............................................................................................................................................................................
18 ก.ย. 55
10.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.6 No.1 2012
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl.6 2012
8.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.8 2012
7.    รัฐสภาสาร Vol.60 No.8 2012
6.    รัฐสภาสาร Vol.60 No.7 2012
5.    วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Vol.28 No.1 2012
4.    Asian Biomedicine Vol.6 No.4 2012
3.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.56 No.5 2012
2.    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Vol.8 No.2 2011
1.    International Journal ofAgricultural
   Technology
Vol.8 No.5 2012
............................................................................................................................................................................
14 ก.ย. 55
6.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.22 No.2 2012
5.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.29 No.2 2012
4.    วารสารทันตาภิบาล Vol.23 No.1 2012
3.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.55 No.2 2012
2.    วารสารสุทธิปริทัศน์ Vol.26 No.79 2012
1.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.51 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
13 ก.ย. 55
9.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.15 No.1 2012
8.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.14 No.2 2011
7.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.14 No.1 2011
6.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.15 No.1 2012
5.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.14 Suppl.3 2011
4.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.14 Suppl.2 2011
3.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.14 Suppl.1 2011
2.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.14 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยรามคำแหง
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Vol.14 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
12 ก.ย. 55
7.     วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร Vol.6 No.2 2012
6.     วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.40 No.1 2012
5.     วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.26 No.2 2012
4.     Silpakorn University Science and
    Technology Journal
Vol.6 No.2 2012
3.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Vol.31 No.3 2012
2.     วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.22 No.2 2012
1.     วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Vol.6 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
7 ก.ย. 55
3.     วารสารโรคมะเร็ง Vol.32 No.2 2012
2.     วารสารพยาบาลทหารบก Vol.13 No.2 2012
1.     วารสารพยาบาลทหารบก Vol.13 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
6 ก.ย. 55
7.     วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.12 No.2 2012
6.     วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.12 No.1 2012
5.     วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.82 2012
4.     วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Vol.5 No.2 2012
3.     จดหมายเหตุทางแพทย์
    แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl.8 2012
2.     จดหมายเหตุทางแพทย์
    แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl.7 2012
1.     เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.33 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
4 ก.ย. 55
18.     วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vo.13 No.24 2012
17.     มนุษยศาสตร์สาร Vo.13 No.1 2012
16.     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vo.19 No.2 2012
15.     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    วิทยาเขตปัตตานี
Vo.23 No.2 2012
14.     วารสารวิจัย มข. Vo.17 No.4 2012
13.     วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Vo.5 No.2 2011
12.     วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
    (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vo.4 No.8 2012
11.     วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vo.4 No.8 2012
10.     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.52 No.2 2012
9.     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.52 No.1 2012
8.     วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.5 2012
7.     วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vo.39 No.2 2012
6.     วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vo.39 No.1 2012
5.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.4 2012
4.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.2 2012
3.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.1 2012
2.     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.62 No.1 2012
1.     สารศิริราช Vol.64 No.4 2012
............................................................................................................................................................................
29 ส.ค. 55
5.     วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.26 No.2 2012
4.     วิศวกรรมสาร มข. Vol.39 No.2 2012
3.     วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.24 No.2 2012
2.     วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.5 No.1 2012
1.     วารสารนเรศวรพะเยา Vol.5 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
27 ส.ค. 55
33.     วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Vol.8 No.2 2012
32.     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.6 No.2 2012
31.     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.6 No.12 2012
30.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.45 No.2 2012
29.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.45 No.1 2012
28.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.3 2011
27.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.2 2011
26.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.1 2011
25.     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
    โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.29 No.1 2012
24.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.4 No.3 2012
23.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.4 No.2 2012
22.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.4 No.1 2012
21.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.3 No.2 2011
20.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.3 No.3 2011
19.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.3 No.2 2011
18.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.3 No.1 2011
17.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.2 No.3 2010
16.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.2 No.2 2010
15.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.2 No.1 2010
14.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.1 No.3 2009
13.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.1 No.2 2009
12.     วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.1 No.1 2009
11.     วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.24 No.2 2012
10.     Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.46 No.3 2012
9.     วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท Vol.3 No.6 2012
8.     วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.9 No.42 2012
7.     วารสารเทคนิคการแพทย์ Vol.39 No.3 2011
6.     วารสารเทคนิคการแพทย์ Vol.39 No.2 2011
5.     วารสารเทคนิคการแพทย์ Vol.39 No.1 2011
4.     ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.5 No.3 2010
3.     Walailak Journal of Science and Technology Vol.9 No.2 2012
2.     วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.9 No.2 2012
1.     วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. Vol.22 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
22 ส.ค. 55
2.     International Journal of Renewable Energy Vol.7 No.1 2012
1.     วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.7 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
21 ส.ค. 55
13.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.65 No.2 2012
12.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.10 No.2 2012
11.    จุลนิติ Vol.9 No.4 2012
10.     วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง Vol.20 No.2 2011
9.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.20 No.3 2012
8.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.20 No.2 2012
7.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.20 No.1 2012
6.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.4 2011
5.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.3 2011
4.     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.2 2011
3.     วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Special Vol.January-April No.- 2012
2.     วิศวสารลาดกระบัง Vol.29 No.2 2012
1.     พยาบาลสาร Vol.39 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
17 ส.ค. 55
11.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.37 No.1 2012
10.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.20 No.3 2012
9.    Veridian E-Journal, Silpakorn University Vol.4 No.2 2011
8.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.22 No.1 2012
7.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.30 No.3 2012
6.     แก่นเกษตร Vol.40 No.1 2012
5.     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.13 No.1 2012
4.     วารสารสมาคมนักวิจัย Vol.17 No.2 2012
3.     วรรณวิทัศน์ Vol.11 No.- 2011
2.     วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Vol.6 No.2 2011
1.     วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
15 ส.ค. 55
6.     วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.9 No.1 2012
5.     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.15 No.1 2012
4.     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.3 2011
3.     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.2 2011
2.     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
1.     วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol.18 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
10 ส.ค. 55
18.     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Vol.5 No.3 2012
17.     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Vol.5 No.2 2012
16.     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Vol.5 No.1 2012
15.     วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Vol.6 No.2 2012
14.     วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.6 No.1 2012
13.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.7 No.2 2011
12.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.7 No.1 2011
11.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.6 No.2 2010
10.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.6 No.1 2010
9.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.5 No.2 2009
8.     วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.5 No.1 2009
7.     จดหมายเหตุทางแพทย์
    แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl.5 2012
6.     Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.11 No.1 2012
5.     Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.23 No.3 2012
4.     Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.23 No.2 2012
3.     วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.3 2011
2.     วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.2 2011
1.     วารสารศึกษาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Vol.23 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
9 ส.ค. 55
25.     สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Vol.23 No.1-2 2011
24.     วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.9 No.1 2011
23.     วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.8 No.2 2011
22.     วารสารสภาการพยาบาล Vol.27 No.2 2012
21.     วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
   (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.4 No.7 2012
20.     วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.4 No.7 2012
19.     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Vol.8 No.1 20125
18.     วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.8 No.1 2012
17.     วารสารศิลปศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Vol.4 No.1 2012
16.     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.12 No.1 2012
15.     วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.32 No.1 2012
14.     Silpakorn University Science and
   Technology Journal
Vol.6 No.2 2012
13.     Silpakorn University Journal of Social Sciences,
   Humanities and Arts
Vol.11 No.2 2011
12.     วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.6 No.2 2012
11.     วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Vol.26 No.3 2011
10.     วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Vol.26 No.2 2011
9.     วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ Vol.26 No.1 2011
8.     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
   โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.28 No.3 2011
7.     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
   โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.28 No.2 2011
6.     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
   โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.28 No.1 2011
5.     Environment and Natural Resources Journal Vol.10 No.1 2012
4.     วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.8 No.2 2012
3.     พุทธชินราชเวชสาร Vol.29 No.1 2012
2.     วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.13 No.1 2012
1.    วารสารสมาคมนักวิจัย Vol.17 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
6 ส.ค. 55
4.     วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.22 No.1 2012
3.     วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.5 No.1 2012
2.     วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.7 No.1 2012
1.     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.6 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
31 ก.ค. 55
14.     วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.57 No.2 2012
13.     วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.22 No.2 2012
12.     วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.22 No.1 2012
11.     จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Vol.16 No.- 2013
10.     จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ Vol.15 No.- 2012
9.     Journal of Population and Social Studies Vol.20 No.2 2012
8.     จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.7 2012
7.     วารสารวิชาชีพบัญชี Vol.8 No.21 2012
6.     วารสารร่มพฤกษ์ Vol.30 No.1 2012
5.     รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.18 No.1 2012
4.     วารสารอักษรศาสตร์ Vol.40 No.2 2011
3.     วารสารอักษรศาสตร์ Vol.40 No.1 2011
2.     วารสารอักษรศาสตร์ Vol.39 No.2 2010
1.     AU Journal of Management Vol.10 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
27 ก.ค. 55
30.     วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน Vol.3 No.พิเศษ 2012
29.     วารสารนิเทศศาสตร์ Vol.29 No.4 2011
28.     วารสารนิเทศศาสตร์ Vol.29 No.3 2011
27.     วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Vol.4 No.2 2011
26.     วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Vol.4 No.1 2011
25.     Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.6 No.- 2012
24.     Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.6 No.- 2012
23.     Thailand Statistician Vol.10 No.1 2012
22.     วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ Vol.4 No.1 2011
21.     วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.16 No.3 2012
20.     วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.7 No.2 2012
19.     วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.4 No.2 2011
18.     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Vol.10 No.1 2012
17.     วารสารเกื้อการุณย์ Vol.19 No.1 2012
16.     เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.42 No.2 2012
15.     วารสารนเรศวรพะเยา Vol.5 No.1 2012
14.     วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.3 2011
13.     วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.2 2011
12.     วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.1 2011
11.     วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.22 No.1 2012
10.     วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ Vol.6 No.2 2011
9.     วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ Vol.6 No.1 2011
8.     วารสารสังคมศาสตร์ Vol.42 No.1 2012
7.     วารสารโรคเอดส์ Vol.24 No.3 2012
6.     วารสารโรคเอดส์ Vol.24 No.2 2012
5.     วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.8 No.1 2012
4.     วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย Vol.4 No.1 2012
3.     วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.51 No.2 2012
2.     วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.51 No.1 2012
1.     AU Journal of Technology Vol.15 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
25 ก.ค. 55
5.     วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.83 2012
4.     KMITL Science and Technology Journal Vol.11 No.2 2011
3.     Journal of Applied Animal Science Vol.5 No.1 2012
2.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.22 No.1 2012
1.     วารสารยุโรปศึกษา Vol.19 No.2 2010
............................................................................................................................................................................
23 ก.ค. 55
6.     Journal of Architectural/Planning Research
   and Studies
Vol.8 No.1 2011
5.     The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
   and Public Health
Vol.43 No.4 2012
4.     วารสารบริหารธุรกิจ Vol.35 No.134 2012
3.     วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.11 No.2 2012
2.    วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา Vol.4 No.2 2011
1.     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Vol.25 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
20 ก.ค. 55
6.     วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.16 No.3 2012
5.     วารสารพยาบาลศาสตร์ Vol.30 No.1 2012
4.     วารสารพยาบาลศาสตร์ Vol.28 No.4 2010
3.     วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.52 No.2 2012
2.     วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.22 No.1 2012
1.     Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.20 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
18 ก.ค. 55
3.     พุทธชินราชเวชสาร Vol.29 No.1 2012
2.     วารสารวิชาการเกษตร Vol.30 No.1 2012
1.     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.4 No.7 2012
............................................................................................................................................................................
17 ก.ค. 55
1.     วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.6 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
16 ก.ค. 55
9.     Journal of Health Research Vol.26 No.3 2012
8.     ดำรงวิชาการ Vol.11 No.1 2012
7.     ดำรงวิชาการ Vol.10 No.2 2011
6.     วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Vol.4 No.1 2012
5.     วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Vol.43 No.1 2011
4.     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.45 No.2 2012
3.     วารสารวิชาการเกษตร Vol.30 No.1 2012
2.     Thai Journal of Genetics Vol.4 No.2 2011
1.     วารสารกองการพยาบาล Vol.39 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
13 ก.ค. 55
3.     Thailand Statistician Vol.10 No.1 2012
2.     วารสารสุทธิปริทัศน์ Vol.26 No.78 2012
1.     วารสารอาหารและยา Vol.19 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
11 ก.ค. 55
8.     วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Vol.25 No.1 2011
7.     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
   โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Vol.28 No.4 2011
6.     Applied Economics Journal Vol.18 No.2 2011
5.     วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.21 No.3 2012
4.     วิศวกรรมสาร มก. Vol.80 No.25 2012
3.     วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ Vol.33 No.1 2012
2.     จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.56 No.4 2012
1.     Asian Biomedicine Vol.6 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
9 ก.ค. 55
3.     วารสารดนตรีรังสิต Vol.7 No.1 2012
2.     Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.30 No.2 2012
1.     วารสาร มฉก.วิชาการ Vol.15 No.30 2012
............................................................................................................................................................................
6 ก.ค. 55
8.     Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.3 No.2 2012
7.     วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.14 No.14 2012
6.     วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.18 No.2 2012
5.     วารสารไทยคดีศึกษา Vol.7 No.2 2010
4.     วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.3 2011
3.     วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.30 No.2 2012
2.     International Journal of Agricultural Technology Vol.8 No.4 2012
1.     สารศิริราช Vol.64 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
5 ก.ค. 55
2.     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.35 No.2 2012
1.     สักทอง : วารสารการวิจัย Vol.17 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
4 ก.ค. 55
4.     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา Vol.7 No.1 2012
3.     Walailak Journal of Science and Technology Vol.9 No.1 2012
2.     สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.30 No.2 2012
1.     วารสารวิจัย มข. Vol.17 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
2 ก.ค. 55
6.     จุลนิติ Vol.9 No.3 2012
5.     วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.28 No.1 2012
4.     วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.20 No.2 2012
3.     วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.45 No.3 2011
2.     Engineering Transactions Vol.15 No.1 2012
1.     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ Vol.5 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
28 มิ.ย. 55
9.     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.14 No.2 2012
8.     วารสารรูสมิแล Vol.33 No.2 2012
7.     เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.4 2011
6.     เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.3 2011
5.     เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.2 2011
4.     เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.1 2011
3.     เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.65 No.1 2012
2.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.32 No.1 2012
1.     วารสารจักษุธรรมศาสตร์ Vol.6 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
25 มิ.ย. 55
4.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl.1 2012
3.     วารสารเกษตร Vol.28 No.2 2012
2.    วารสารพยาบาลตำรวจ Vol.3 No.2 2011
1.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.31 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
22 มิ.ย. 55
5.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.28 No.1 2012
4.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.6 2012
3.    วารสารโรงพยาบาลชลบุรี Vol.37 No.1 2012
2.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.14 No.2 2012
1.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.9 No.41 2012
............................................................................................................................................................................
20 มิ.ย. 55
4.    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.8 No.1 2012
3.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.7 No.1 2012
2.    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol.7 No.1 2012
1.    Pacific Rim International Journal of
   Nursing Research
Vol.16 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
19 มิ.ย. 55
2.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.10 No.1 2012
1.    The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Vol.36 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
15 มิ.ย. 55
11.    วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.7 No.2 2011
10.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.15 No.1 2012
9.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.6 No.1 2012
8.    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.5 No.1 2012
7.    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.4 No.2 2011
6.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.6 No.1 2012
5.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.35 No.1 2012
4.    วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา Vol.16 No.1 2011
3.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.17 No.3 2011
2.    วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา Vol.6 No.11 2011
1.    วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา Vol.6 No.10 2011
............................................................................................................................................................................
14 มิ.ย. 55
3.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.32 No.2 2012
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว Vol.6 No.2 2011
1.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.4 No.7 2012
............................................................................................................................................................................
13 มิ.ย. 55
3.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol.7 No.19 2012
2.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.19 No.1 2012
1.    วารสารวิจัย มข. Vol.17 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
11 มิ.ย. 55
5.    วารสารการงบประมาณ Vol.8 No.25 2011
4.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.21 No.2 2012
3.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.4 2012
2.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.39 No.1 2012
1.    วารสารสารสนเทศศาสตร์ Vol.43 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
6 มิ.ย. 55
3.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.52 No.1 2012
2.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.26 No.1 2012
1.    The Southeast Asian Journal
   of Tropical Medicine and Public Health
Vol.43 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
1 มิ.ย. 55
6.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.17 No.1 2011
5.    Journal of Health Research Vol.26 No.2 2012
4.    วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Vol.25 No.1 2012
3.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.13 No.1 2012
2.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.4 No.2 2012
1.    วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Vol.4 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
28 พ.ค. 55
24.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.42 No.1 2012
23.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.20 No.2 2012
22.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.34 No.1 2012
21.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.9 No.40 2012
20.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.46 No.2 2012
19.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.22 No.1 2012
18.    วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.2 2011
17.    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Vol.7 No.1 2012
16.    กระแสวัฒนธรรม Vol.13 No.23 2012
15.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Vol.6 No.2 2012
14.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.5 No.2 2011
13.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.5 No.1 2011
12.    รัฐศาสตร์สาร Vol.33 No.1 2012
11.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.5 No.1 2011
10.    Asian Biomedicine Vol.6 No.2 2012
9.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.56 No.3 2012
8.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.32 No.1 2012
7.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.81 2012
6.    วารสารวิชาชีพบัญชี Vol.7 No.20 2011
5.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.42 Suppl.May 2012
4.    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. Vol.21 No.2 2011
3.    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. Vol.21 No.1 2011
2.    วารสารประชากรศาสตร์ Vol.28 No.1 2012
1.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.29 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
23 พ.ค. 55
5.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.30 No.1 2012
4.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.24 No.1 2012
3.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.55 No.1 2012
2.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.22 No.1 2012
1.    Journal of Environmental Research Vol.34 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
21 พ.ค. 55
8.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vol.5 No.2 2011
7.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.5 No.1 2012
6.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.10 No.1 2012
5.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.5 2012
4.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.1 2012
3.    วารสารจิตวิทยาคลินิก Vol.42 No.2 2011
2.    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.23 2011
1.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Vol.7 No.14 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ค. 55
12.    วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Vol.23 No.1 2012
11.    วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ Vol.7 No.1 2012
10.    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Vol.6 No.12 2011
9.    วารสารบริหารการศึกษา มศว Vol.7 No.12 2010
8.    วารสารศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Vol.22 No.3 2011
7.    Tropical Natural History Vol.27 No.1 2012
6.    วารสารห้องสมุด Vol.27 No.1 2012
5.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.27 No.1 2012
4.    วารสารประชากรศาสตร์ Vol.28 No.1 2012
3.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.35 No. พิเศษ 1 2012
2.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.3 2011
1.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.20 No.2 2012
............................................................................................................................................................................
15 พ.ค. 55
5.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Vol.31 No.3 2011
4.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.16 No.2 2012
3.    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Vol.12 No.2 2011
2.    วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Vol.12 No.1 2011
1.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
14 พ.ค. 55
2.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.3 2011
1.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.26 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
10 พ.ค. 55
7.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.31 No.1 2012
6.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.26 No.1 2012
5.    วารสารการงบประมาณ Vol.8 No.26 2011
4.    วารสารพยาบาลศาสตร์ Vol.29 No.4 2011
3.    Chiang Mai Journal of Science Vol.39 No.1 2012
2.    สัตวแพทย์มหานครสาร Vol.6 No.2 2011
1.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.4 2012
............................................................................................................................................................................
4 พ.ค. 55
3.    International Journal of Agricultural Technology Vol8 No.3 2012
2.    วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.4 No.1 2011
1.    วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.7 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
3 พ.ค. 55
2.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.6 No.11 2012
1.    วารสารบริหารธุรกิจ Vol.35 No.133 2012
............................................................................................................................................................................
2 พ.ค. 55
1.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.42 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
1 พ.ค. 55
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.19 No.1 2012
1.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.20 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
30 เม.ย. 55
14.    วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.16 No.- 2010
13.    วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี Vol.8 No.4 2012
12.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.32 No.1 2012
11.    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.3 2011
10.    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.2 2011
9.    วารสารการพัฒนาท้องถิ่น Vol.5 No.1 2012
8.    วารสารการพัฒนาท้องถิ่น Vol.4 No.1 2009
7.    Silpakorn University international journal Vol.11 No.1 2011
6.    Thoughts Vol.- No.- 2011
5.    วารสารสมาคมนักวิจัย Vol.17 No.1 2012
4.    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.2 2011
3.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.3 2011
2.    จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.95 No.4 2012
1.    จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.95 No.3 2012
............................................................................................................................................................................
25 เม.ย. 55
10.    วารสารจีนวิทยา Vol.4 No.- 2010
9.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.3 2011
8.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.22 No.1 2012
7.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.4 2012
6.    จุลนิติ Vol.9 No.2 2011
5.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.4 2010
4.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.3 2010
3.    วารสารการงบประมาณ Vol.8 No.26 2011
2.    International Journal of Agricultural Technology Vol.8 No.2 2012
1.    International Journal of Agricultural Technology Vol.8 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
20 เม.ย. 55
14.    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.1 2011
13.    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vol.38 No.3-4 2011
12.    พยาบาลสาร Vol.39 No.1 2012
11.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.3 2012
10.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.3 2011
9.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.20 No.1 2012
8.    วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Vol.18 No.1 2011
7.    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Vol.2 No.3 2011
6.    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Vol.1 No.2 2010
5.    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Vol.1 No.1 2010
4.    วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา Vol.16 No.1 2011
3.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.28 No.1 2011
2.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.27 No.1-2 2011
1.    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.19 No.31 2011
............................................................................................................................................................................
18 เม.ย. 55
7.    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.23 No.1 2011
6.    วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol. พิเศษ No. - 2010
5.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.9 No.39 2011
4.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.79 No.1 2012
3.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.78 No.24 2011
2.    วารสารสวนปรุง Vol.27 No.2 2011
1.    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. Vol.4 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
12 เม.ย. 55
13.    BU Academic Review Vol.10 No.2 2012
12.    RMUTT Global Business
   and Economics Review
Vol.6 No.2 2011
11.    RMUTT Global Business
   and Economics Review
Vol.6 No.1 2011
10.    RMUTT Global Business
   and Economics Review
Vol.5 No.2 2010
9.    RMUTT Global Business
   and Economics Review
Vol.5 No.1 2009
8.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.4 2011
7.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.3 2011
6.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.2 2011
5.    วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Vol.12 No.1 2011
4.    พยาบาลสาร Vol.39 No.1 2012
3.    พยาบาลสาร Vol.38 No.พิเศษ 2011
2.    พยาบาลสาร Vol.38 No.4 2011
1.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
10 เม.ย. 55
28.    วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.6 No.2 2012
27.    วารสารศึกษาศาสตร์ Vol.22 No.2 2011
26.    วารสารราชพฤกษ์ Vol.9 No.2 2012
25.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.4 2011
24.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.3 2011-2012
23.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.3 2012
22.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 Suppl. 2 2012
21.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.14 No.1 2012
20.    วารสารนักบริหาร Vol.32 No.1 2012
19.    Silpakorn University Science
   and Technology Journal
Vol.6 No.1 2012
18.    วารสารวิจัย
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Vol.5 No.1 2012
17.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.3 2011
16.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.15 No.1 2012
15.    Silpakorn University Journal of
   Social Sciences, Humanities and Arts
Vol.11 No.1 2011
14.    Silpakorn University International Journal Vol.9-10 No.- 2009-2010
13.    วารสารสงขลานครินทร์
   ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Vol.18 No.1 2012
12.    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.33 No.2 2011
11.    Journal of Science,
   Technology, and Humanities
Vol.9 No.2 2011
10.    Journal of Science,
   Technology, and Humanities
Vol.9 No.1 2011
9.    Asian Pacific Journal of Allergy
   and Immunology
Vol.30 No.1 2012
8.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.2 2011
7.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.11 2011
6.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.21 No.1 2012
5.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.16 2011
4.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.15 2011
3.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.14 2011
2.    วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Vol.4 No.13 2011
1.    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Vol.8 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
4 เม.ย. 55
22.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.เพิ่มเติม 2 2011
21.    วารสารการเกษตรราชภัฏ Vol.10 No.2 2011
20.    วารสารการเกษตรราชภัฏ Vol.10 No.1 2011
19.    วารสารบัณฑิตศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Vol.9 No.39 2010
18.    วารสารบัณฑิตศึกษา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Vol.8 No.36 2011
17.    วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย Vol.17 No.1 2011
16.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.13 No.2 2010
15.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.13 No.1 2010
14.    วารสารนักบริหาร Vol.32 No.1 2012
13.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.11 No.1 2012
12.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.7 2011
11.    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. Vol.21 No.2 2011
10.    วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. Vol.21 No.1 2011
9.    วารสารวิจัยและพัฒนา
   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.6 No.3 2011
8.    วารสารวิจัยและพัฒนา
   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.6 No.2 2011
7.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.14 2011
6.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.13 2011
5.    Environment and Natural Resources Journal Vol.9 No.3 2011
4.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.4 2011
3.    Chiang Mai University Journal of
   Natural Sciences
Vol.10 No.2 2011
2.    วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา Vol.6 No.2 2011
1.    วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
2 เม.ย. 55
23.    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Vol.6 No.11 2011
22.    วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Vol.4 No.2 2011
21.    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.7 No.2 2011
20.    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.7 No.1 2011
19.    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี Vol.6 No.2 2010
18.    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร
Vol.25 No.- 2010
17.    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร
Vol.24 No.- 2009
16.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
   สถาปัตยกรรมไทย
Vol.8 No.- 2012
15.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
   สถาปัตยกรรมไทย
Vol.7 No.- 2011
14.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.4 2011
13.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.3 2011
12.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.2 2011
11.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Vol.14 No.1 2012
10.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.2 No.2 2012
9.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.2 No.1 2012
8.    วารสารพิษวิทยาไทย Vol.26 No.2 2011
7.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.5 No.2 2011
6.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.3 2011
5.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.2 2011
4.    The Southeast Asian Journal of
   Tropical Medicine and Public Health
Vol.43 No.2 2012
3.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Vol.11 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.5 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.5 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
28 มี.ค. 55
23.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.20 No.1 2012
22.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.4 2011
21.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี Vol.19 No.3 2011
20.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.2 2011
19.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.19 No.1 2011
18.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี Vol.18 No.4 2010
17.    ครุศาสตร์สาร Vol.5 No.1 2011
16.    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Vol.13 No.2 2011
15.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.3 2011
14.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.4 2011
13.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.45 No.1 2012
12.    วารสารร่มพฤกษ์ Vol.29 No.3 2011
11.    Thai Journal of Gastroenterology Vol.12 No.1 2011
10.    Thai Journal of Gastroenterology Vol.11 No.3 2010
9.    Thai Journal of Gastroenterology Vol.11 No.2 2010
8.    Thai Journal of Gastroenterology Vol.11 No.1 2010
7.    วารสารวิจัยรำไพพรรณี Vol.5 No.3 2011
6.    วารสารวิจัยรำไพพรรณี Vol.5 No.2 2011
5.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.3 2011
4.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.2 2011
3.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.1 2011
2.    Thai Journal of Gastroenterology Vol.12 No.1 2011
1.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.14 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
26 มี.ค. 55
7.    วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Vol.4 No.2 2011
6.    Pacific Rim International Journal of
   Nursing Research
Vol.16 No.1 2012
5.    วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร Vol.6 No.1 2012
4.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Vol.9 No.2 2011
3.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Vol.9 No.1 2011
2.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.3 2011
1.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
23 มี.ค. 55
36.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.3 2011
35.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.3 2011
34.    ศิลปกรรมสาร Vol.5 No.1 2010
33.    ศิลปกรรมสาร Vol.4 No.1 2009
32.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.4 2011
31.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol.6 No.18 2011
30.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย์ Vol.6 No.15 2011
29.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.46 No.1 2012
28.    จักษุเวชสาร Vol.25 No.2 2011
27.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.56 No.2 2012
26.    Asian Biomedicine Vol.6 No.1 2012
25.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.7-8 No.1,2 2011
24.    มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ Vol.29 No.1 2012
23.    วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Vol.3 No.2 2011
22.    วารสารเศรษฐศาสตรปริทรรศน์ Vol.5 No.1 2011
21.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.49 No.1 2012
20.    วารสารนักบริหาร Vol.31 No.4 2011
19.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
18.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
17.    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Vol.9 No.1 2011
16.    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Vol.8 No.2 2010
15.    วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Vol.8 No.1 2010
14.    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Vol.33 No.2 2011
13.    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Vol.33 No.1 2011
12.    วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Vol.32 No.2 2010
11.    อินฟอร์เมชั่น Vol.19 No.1 2012
10.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.11 No.พิเศษ บัณฑิตศึกษา 2011
9.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.11 No.พิเศษทักษิณวิชาการ 2011
8.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.11 No.2 2011
7.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.11 No.พิเศษเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54 2011
6.    วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Vol.18 No.1 2011
5.    วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.15 No.2 2011
4.    วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.15 No.1 2011
3.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.13 No.1 2011
2.    วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Vol.12 No.2(24) 2011
1.    วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ Vol.12 No.1(23) 2010
............................................................................................................................................................................
20 มี.ค. 55
18.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.4 2011
17.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
   ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Vol.12 No.3 2011
16.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
   ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Vol.12 No.2 2011
14.    วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
   ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Vol.12 No.1 2011
13.    Engineering Journal Vol.16 No.1 2012
12.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.4 2011
11.    วารสารเกื้อการุณย์ Vol.18 No.2 2011
10.    วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.7 No.1 2011
9.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.1 No.2 2011
8.    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Vol.25 No.2 2011
7.    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.21 No.2 2011
6.    พยาบาลสาร Vol.38 No.ฉบับพิเศษ 2011
5.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.4 2011
4.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.3 2011
3.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.2 2011
2.    วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.29 No.1 2011
1.    วารสารนักบริหาร Vol.31 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
19 มี.ค. 55
11.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.3 2011
10.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.2 2011
9.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.1 2011
8.    วารสารจิตวิทยาคลินิก Vol.42 No.1 2011
7.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.32 No.1 2012
6.    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.21 No.2 2011
5.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.3 2011
4.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.3 2011
3.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.1-2 2011
2.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.3 2011
1.    มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ Vol.29 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
16 มี.ค. 55
18.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.3 2011
17.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.61 No.3 2011
16.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.28 No.2 2011
15.    วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ Vol.4 No.3 2011
14.    วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ Vol.4 No.2 2010
13.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.48 No.4 2011
12.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.48 No.3 2011
11.    วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ Vol.29 No.3 2012
10.    วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ Vol.29 No.2 2011
9.    วารสารสุทธิปริทัศน์ Vol.25 No.77 2011
8.    วารสารสุทธิปริทัศน์ Vol.25 No.76 2011
7.    วารสารนิเทศศาสตร์ Vol.29 No.2 2011
6.    สยามวิชาการ Vol.11 No.17 2011
5.    สยามวิชาการ Vol.11 No.16 2010
4.    International Journal of Behavioral Science Vol.6 No.1 2011
3.    International Journal of Behavioral Science Vol.5 No.1 2010
2.    วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา Vol.34 No.1 2011
1.    วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Vol.22 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
13 มี.ค. 55
18.    วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา Vol.16 No.1 2011
17.    วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา Vol.15 No.2 2011
16.    วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา Vol.15 No.1 2010
15.    รมยสาร Vol.9 No.2 2011
14.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.5 No.2 2011
13.    Pacific Rim International Journal of
   Nursing Research
Vol.16 No.1 2012
12.    สารศิริราช Vol.64 No.1 2012
11.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.95 No.2 2012
10.    วารสารยุโรปศึกษา Vol.19 No.1 2011
9.    วารสารทันตาภิบาล Vol.22 No.2 2011
8.    วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Vol.6 No.1 2011
7.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.2 2011
6.    ไทยเภสัชสาร Vol.34 No.4 2010
5.    วารสารประชากรศาสตร์ Vol.27 No.2 2011
4.    วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Vol.6 No.17 2011
3.    วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Vol.6 No.16 2011
2.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.2 2011
1.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.28 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
12 มี.ค. 55
7.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.15 No.2 2011
6.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.15 No.1 2011
5.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.14 No.2 2010
4.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.14 No.1 2010
3.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.13 No.2 2009
2.    วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.13 No.1 2009
1.    วารสารสมาคมนักวิจัย Vol.16 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
9 มี.ค. 55
16.    วารสารวิชาการวารสารเซนต์จอห์น Vol.13 No.14 2010
15.    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.12 No.2 2012
14.    วารสารสหศาสตร์ Vol.11 No.1 2011
13.    วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
Vol.10 No.1 2011
12.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.48 No.2 2011
11.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.48 No.1 2011
10.    วารสารยุโรปศึกษา Vol.18 No.2 2010
9.    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.12 No.2 2012
8.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.30 No.1 2012
7.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.2 2011
6.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol. - No.Specail 2011
5.    แก่นเกษตร Vol.39 No.4 2011
4.    Silpakorn University Journal of Social Sciences,
   Humanities, and Arts
Vol.11 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.13 No.1 2012
2.    วารสารอักษรศาสตร์ Vol.39 No.1 2010
1.    วารสารวิจัย มข. Vol.17 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
8 มี.ค. 55
16.    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Vol.10 No.21 2011
15.    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Vol.10 No.20 2011
14.    วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม Vol.10 No.19 2011
13.    สารศิริราช Vol.64 No.1 2012
12.    Silpakorn University Science and
   Technology Journal
Vol.5 No.2 2011
11.    วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Vol.18 No.1 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.12 No.1 2011
9.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.sp1 2011
8.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.3 2011
7.    International Journal of the Computer,
   The Internet and Management
Vol.19 No.2 2011
6.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.4 2011
5.    วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
   (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
Vol.10 No.1 2011
4.    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Vol.6 No.1 2012
3.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ Vol.5 No.3 2011
2.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ Vol.5 No.2 2011
1.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ Vol.5 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
2 มี.ค. 55
4.    Prajna Vihara Journal of Philosophy and Religion Vol.12 No.1 2011
3.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.33 No.2 2011
2.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.33 No.1 2011
1.    Journal of Health Research Vol.25 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
1 มี.ค. 55
12.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.6 2011
11.    Songklanakarin Journal of Science and
   Technology
Vol.33 No.6 2011
10.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.3 2011
9.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.4 2011
8.    วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง Vol.10 No.1 2011
7.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.4 2011
6.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.28 No.4 2011
5.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.28 No.3 2011
4.    ขอนแก่นเวชสาร Vol.35 No.3 2011
3.    ขอนแก่นเวชสาร Vol.35 No.2 2011
2.    วารสารเกษตร Vol.28 No.1 2012
1.    วารสารรูสมิแล Vol.33 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
27 ก.พ. 55
22.    วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย Vol.3 No.3 2011
21.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.3 2011
20.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.8 No.1 2012
19.    วารสารพิษวิทยาไทย Vol.26 No.6 2011
18.    Journal of Population and Social Studies Vol.20 No.1 2011
17.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.3 2011
16.    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Vol.12 No. 2011
15.    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Vol.11 No.1 2011
14.    วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา Vol.10 No.1 2009
13.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.- No.พิเศษ 2011
12.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.4 2011
11.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.3 2011
10.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.1 2011
9.    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Vol.6 No.11 2011
8.    แก่นเกษตร Vol.39 No.3 2011
7.    แก่นเกษตร Vol.39 No.2 2011
6.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.4 2011
5.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.2 2011
4.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.1 2011
3.    MANUSYA, Journal of Humanities Vol.13 No.1 2010
2.    วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.5 No.9 2012
1.    วารสารญี่ปุ่นศึกษา Vol.28 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
24 ก.พ. 55
5.    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.4 No.1 2011
4.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
3.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
2.    วารสารปัญญาภิวัฒน์ Vol.3 No.2 2012
1.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
22 ก.พ. 55
3.    วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  Vol. - No.9 2011
2.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.3 2011
1.    วารสารเซนต์จอห์น Vol.13 No.14 2010
............................................................................................................................................................................
21 ก.พ. 55
10.    วารสารจักษุธรรมศาสตร์ Vol.6 No.1 2011
9.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.80 2011
8.    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.33 No.1 2012
7.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.2 2011
6.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.3 2011
5.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.6 2011
4.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.16 No.1 2012
3.    จุลนิติ Vol.9 No.1 2012
2.    วารสารจันทรเกษมสาร Vol.17 No.33 2011
1.    วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย Vol.18 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
17 ก.พ. 55
13.    วารสารทันตาภิบาล Vol.22 No.2 2011
12.    วารสารร่มพฤกษ์ Vol.29 No.2 2011
11.    วารสารร่มพฤกษ์ Vol.29 No.1 2011
10.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.ผนวก 2011
9.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.4 2011
8.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.3 2011
7.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.2 2011
6.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.1 2011
5.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.3 2011
4.    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Vol.6 No.2 2011
3.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.3 2011
2.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.2 2011
1.    วารสารกายภาพบำบัด Vol.33 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
16 ก.พ. 55
1.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
15 ก.พ. 55
2.    Thailand Statistician Vol.9 No.2 2011
1.    วารสารจักษุธรรมศาสตร์ Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
13 ก.พ. 55
11.    วารสารบริหารธุรกิจ Vol.- No.Special 2011
10.    วารสารบริหารธุรกิจ Vol.34 No.132 2011
9.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.25 No.3 2011
8.    วารสาร มฉก.วิชาการ Vol.15 No.29 2011
7.    วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.31 No.2 2011
6.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.2 2011
5.    Songklanakarin Journal of Science and
   Technology
Vol.33 No.6 2011
4.    AU Journal of Technology Vol.15 No.2 2011
3.    AU Journal of Technology Vol.15 No.1 2011
2.    AU Journal of Technology Vol.14 No.4 2011
1.    AU Journal of Technology Vol.14 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
10 ก.พ. 55
7.    วารสารวิจัยสังคม Vol.34 No.1 2011
6.    วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก Vol.5 No.1 2011
5.    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.7 No.2 2011
4.    สักทอง : วารสารการวิจัย Vol.17 No.1 2011
3.    วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม Vol.3 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.4 2011
1.    วารสารกองการพยาบาล Vol.39 No.1 2012
............................................................................................................................................................................
9 ก.พ. 55
5.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.3 2011
4.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Vol.14 No.3 2011
3.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Vol.14 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Vol.14 No.1 2011
1.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
8 ก.พ. 55
4.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Vol.30 No.4 2011
3.    International Journal of Renewable Energy Vol.6 No.2 2011
2.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.56 No.1 2012
1.    Asian Biomedicine Vol.5 No.6 2011
............................................................................................................................................................................
7 ก.พ. 55
4.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.3 2011
3.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Vol.31 No.2 2011
2.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.80 2011
1.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
6 ก.พ. 55
4.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.13 No.13 2011
3.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.3 2011
2.    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   วิทยาเขตหาดใหญ่
Vol.3 No.2 2011
1.    วารสารปัญญาภิวัฒน์ Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
3 ก.พ. 55
2.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.54 No.3 2011
1.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
2 ก.พ. 55
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์่ Vol.18 No.1 2012
2.    วารสารการจัดการสมัยใหม่ Vol.9 No.2 2011
1.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.3 ธ.ค.2011-ก.พ.2012
............................................................................................................................................................................
31 ม.ค. 55
7.    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.17 No.6 2011
6.    International Journal of Behavioral Science Vol.6 No.1 2011
5.    วารสารวิชาชีพบัญชี Vol.7 No.19 2011
4.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.54 No.3 2011
3.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.10 No.4 2011
2.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.2 2011
1.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.14 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
30 ม.ค. 55
14.    วารสารอาหารและยา Vol.18 No.3 2011
13.    KMITL Science and Technology Journal Vol.11 No.1 2011
12.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.4 2011
11.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.10 No.1 2011
10.    ดำรงวิชาการ Vol.10 No.1 2011
9.    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vol.38 No.1-2 2011
8.    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.33 No.1 2011
7.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.3 2011
6.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.2 2011
5.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.1 2011
4.    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.14 No.1 2011
3.    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.13 No.3 2011
2.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.3 2011
1.    วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ Vol.30 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 ม.ค. 55
30.    วารสารวิจัยสังคม Vol.34 No.1 2011
29.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.38 2011
28.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
27.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.78 No.24 2011
26.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.2 2011
25.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.4 2011
24.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.12 2011
23.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.2 2011
22.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.21 No.2 2011
21.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.4 2010
20.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.3 2010
19.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.2 2010
18.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.1 2010
17.    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.42 No.2 2011
16.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.3 2011
15.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.3 2011
14.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.4 2011
13.    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol.16 No.2 2011
12.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.3 2011
11.    สัตวแพทย์มหานครสาร Vol.6 No.1 2011
10.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.1 2011
9.    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Vol.8 No.1 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.2 2011
7.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.3 2011
6.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.2 2011
5.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.1 2011
4.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.4 2011
3.    พยาบาลสาร Vol.38 No.4 2011
2.    Walailak Journal of Science and Technology Vol.8 No.2 2011
1.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
13 ม.ค. 55
13.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.61 No.2 2011
12.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.10 No.1 2010
11.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.9 No.2 2009
10.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.3 2011
9.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.4 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.17 No.1 2011
7.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
6.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.3 2011
5.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.2 2011
4.    Engineering Transactions Vol.14 No.2(31) 2011
3.    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.4 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.3 2011
1.    Humanities and Social Sciences Vol.28 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
9 ม.ค. 55
9.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.4 2011
8.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.17 2011
7.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.5 2011
6.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.3 2011
5.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.2 2011
4.    วารสารพัฒนาสังคม Vol.13 No.1 2011
3.    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.7 No.1 2011
2.    สารศิริราช Vol.63 No.6 2011
1.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
5 ม.ค. 55
50.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.3 2011
49.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.2 2011
48.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.1 2011
47.    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Vol.6 No.1 June2010-May2011
46.    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Vol.5 No.1 June 2009-May2010
45.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.2 2011
44.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
43.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.2 2011
42.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.1 2011
41.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.5 No.4 2010
40.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.1 2011
39.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.2 2011
38.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
37.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.5 No.- 2011
36.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.4 No.- 2010
35.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.3 No.- 2009
34.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.2 2011
33.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.1 2011
32.    วชิรเวชสาร Vol.54 No.3 2010
31.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.14 No.2 2011
30.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.3 2011
29.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.2 2011
28.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.1 2011
27.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.14 No.- 2011
26.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.13 No.- 2010
25.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.12 No.- 2009
24.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.17 2011
23.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.4 2011
22.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.3 2011
21.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.2 2011
20.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.1 2011
19.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.3 2011
18.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.2 2011
17.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.10 No.1 2010
15.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.9 No.1 and 2 2009
14.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.8 No.1 2008
13.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.2 2011
12.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.1 2011
11.    วารสารช่อพะยอม Vol.22 No.- 2011
10.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
9.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.2 2011
8.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.1 2011
7.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.6 2011
6.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.4 2011
5.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.3 2011
4.    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร Vol.8 No.2 2011
3.    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.12 No.1 2012
2.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.27 No.2 2011
1.    จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย Vol.5 No.5 2011
............................................................................................................................................................................
29 ธ.ค. 54
9.    Nakhara : Journal of Environmental Design and
   Planning
Vol.7 No.- 2011
8.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.2 2011
7.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.1 2011
6.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.20 No.3 2010
5.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.3 2011
4.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.2 2011
2.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.2 2011
1.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
28 ธ.ค. 54
3.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.8 No.1 2010
2.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.5 2011
1.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
27 ธ.ค. 54
15.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Vol.4 No.4 2011
14.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.5 No.10 2011
13.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.5 No.9 2011
12.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.4 No.8 2011
11.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.4 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.3 2011
9.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.2 2011
8.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.8 No.1 2010
7.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.7 No.2 2010
6.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.7 No.1 2009
5.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.3 2011
4.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.2 2011
3.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.1 2011
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.3 2011
1.    วารสารเกษมบัณฑิต Vol.12 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
23 ธ.ค. 54
3.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.3 2011
2.    จุลนิติ Vol.8 No.6 2011
1.    Environment and Natural Resources Journal Vol.9 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
22 ธ.ค. 54
15.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.3 2011
14.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.3 2011
13.    วารสาร มฉก.วิชาการ Vol.15 No.29 2011
12.    Engineering Transactions Vol.14 No.2 2011
11.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.2 2011
10.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.1 2011
9.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.7 No.2 2011
8.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.11 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.9 2011
5.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.79 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.78 2011
3.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
2.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.3 2011
1.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
21 ธ.ค. 54
1.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.9 No. - 2010
............................................................................................................................................................................
20 ธ.ค. 54
10.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.14 2011
9.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.13 2011
8.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.พิเศษ(1) 2011
7.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.3 2011
6.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.2 2011
5.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.1 2011
4.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.พิเศษ 2011
3.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.2 2011
2.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.3 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
16 ธ.ค. 54
5.    Thai Journal of Genetics Vol.4 No.1 2011
4.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.2 2011
3.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.1 2011
2.    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Vol.6 No.2 2011
1.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
14 ธ.ค. 54
6.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.5 2011
5.    Journal of the Medical Technologist Association
   of Thailand
Vol.94 No.11 2011
4.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.2 2011
3.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.เพิ่มเติม 1 2011
2.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.4 2011
1.    วารสารอักษรศาสตร์ Vol.38 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
8 ธ.ค. 54
8.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.8 2011
7.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.79 2011
6.    วารสารพยาบาลศาสตร์ Vol.29 No.3 2011
5.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.3 2011
4.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Vol.13 No.4 2011
3.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.6 2011
2.    Asian Biomedicine Vol.5 No.5 2011
1.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
2 ธ.ค. 54
3.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
   and Public Health
Vol.42 No.6 2011
2.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.1 2011
1.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
1 ธ.ค. 54
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol.17 No.2 2011
2.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.5 2011
1.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
29 พ.ย. 54
7.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.13 No.2 2011
6.    Engineering Journal Vol.15 No.4 2011
5.    Pacific Rim International Journal of Nursing
   Research
Vol.15 No.4 2011
4.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.2 2011
3.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
2.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.3 2011
1.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
25 พ.ย. 54
4.    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Vol.3 No.1 2011
3.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
2.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.5 2011
1.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
23 พ.ย. 54
4.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Vol.7 No.13 2011
3.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol. - No.พิเศษ 2011
2.    วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.3 No.3 2011
1.    วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
22 พ.ย. 54
3.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.3 2011
2.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
21 พ.ย. 54
3.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.16 2011
1.    ข่าวสารทันตแพทย์ Vol.25 No.7 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ย. 54
1.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.5 2011
............................................................................................................................................................................
15 พ.ย. 54
11.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์์ Vol.51 No.3 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.1 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
8.    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.17 No.4 2011
7.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.2 2011
6.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
5.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.3 2011
4.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.4 2011
3.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.3 2011
2.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.2 2011
1.    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร
Vol.8 - 2011
............................................................................................................................................................................
11 พ.ย. 54
1.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
9 พ.ย. 54
5.    วารสารรูสมิแล Vol.32 No.3 2011
4.    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Vol.5 No.10 2011
3.    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin - No.70 2011
2.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.2 2011
1.    วารสารพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 พ.ย. 54
12.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.3 2011
11.    วารสารเกษตร Vol.27 No.3 2011
10.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.7 2011
9.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.6 2011
8.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.4 2011
7.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.3 2011
6.    Journal of the Medical Technologist Association
   of Thailand
Vol.94 No.5 2011
5.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.1 2011
4.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.6 No.3 2011
3.    วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.37 2011
2.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 ต.ค. 54

3.    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Vol.6 No.2 2011
2.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.2 2011
1.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
21 ต.ค. 54
1.    Tropical Natural History Vol.11 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
19 ต.ค. 54
3.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.3 2011
2.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.1 2011
1.    Natural History Bulletin of the Siam Society Vol.57 - 2011
............................................................................................................................................................................
17 ต.ค. 54
1.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
14 ต.ค. 54
6.    วารสารบริหารธุรกิจ Vol.34 No.131 2011
5.    วารสารจุลนิต Vol.8 No.5 2011
4.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.13 No.3 2011
3.    Journal of Demography Vol.27 No.2 2011
2.    Journal of Health Research Vol.25 No.3 2011
1.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.9 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
13 ต.ค. 54
1.    วารสารพยาบาลตำรวจ Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
12 ต.ค. 54
1.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร Vol.11 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
11 ต.ค. 54
10.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.3 2011
9.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.5 2011
8.    Engineering Journal Vol.15 No.3 2011
7.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.2 2011
6.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
5.    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.4 No.1 2011
4.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.1 2011
3.    วารสารวิชาการสาธารณสุข
   ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Vol.20 No.เพิ่มเติม1 2011
2.    วารสารวิชาการสาธารณสุข
   ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัวฯ
Vol.19 No.เพิ่มเติม1 2011
1.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
3 ต.ค. 54
5.    Journal of The Medical Association of Thailand Vol.94 No.4 2011
4.    วารสารพยาบาลสาร Vol.38 No.3 2011
3.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.12 2011
2.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.2 2011
1.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.2 2011