วัันที่ได้รับวารสาร
รายชื่อวารสาร
ปีที่
ฉบับที่
ปี
7 ก.พ. 55
4.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.3 2011
3.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล Vol.31 No.2 2011
2.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.24 No.80 2011
1.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
6 ก.พ. 55
4.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.13 No.13 2011
3.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.3 2011
2.    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   วิทยาเขตหาดใหญ่
Vol.3 No.2 2011
1.    วารสารปัญญาภิวัฒน์ Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
3 ก.พ. 55
2.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.54 No.3 2011
1.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
2 ก.พ. 55
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์่ Vol.18 No.1 2012
2.    วารสารการจัดการสมัยใหม่ Vol.9 No.2 2011
1.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.3 ธ.ค.2011-ก.พ.2012
............................................................................................................................................................................
31 ม.ค. 55
7.    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.17 No.6 2011
6.    International Journal of Behavioral Science Vol.6 No.1 2011
5.    วารสารวิชาชีพบัญชี Vol.7 No.19 2011
4.    วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Vol.54 No.3 2011
3.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.10 No.4 2011
2.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.2 2011
1.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.14 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
30 ม.ค. 55
14.    วารสารอาหารและยา Vol.18 No.3 2011
13.    KMITL Science and Technology Journal Vol.11 No.1 2011
12.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.4 2011
11.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.10 No.1 2011
10.    ดำรงวิชาการ Vol.10 No.1 2011
9.    วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Vol.38 No.1-2 2011
8.    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.33 No.1 2011
7.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.3 2011
6.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.2 2011
5.    วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Vol.41 No.1 2011
4.    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.14 No.1 2011
3.    วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.13 No.3 2011
2.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.3 2011
1.    วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ Vol.30 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 ม.ค. 55
30.    วารสารวิจัยสังคม Vol.34 No.1 2011
29.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.38 2011
28.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
27.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.78 No.24 2011
26.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.2 2011
25.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.4 2011
24.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.12 2011
23.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.2 2011
22.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.21 No.2 2011
21.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.4 2010
20.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.3 2010
19.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.2 2010
18.    วารสารราชบัณฑิตยสถาน Vol.35 No.1 2010
17.    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.42 No.2 2011
16.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.3 2011
15.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.3 2011
14.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.4 2011
13.    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol.16 No.2 2011
12.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.3 2011
11.    สัตวแพทย์มหานครสาร Vol.6 No.1 2011
10.    เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Vol.9 No.1 2011
9.    วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา Vol.8 No.1 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.2 2011
7.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.3 2011
6.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.2 2011
5.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.1 2011
4.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.4 2011
3.    พยาบาลสาร Vol.38 No.4 2011
2.    Walailak Journal of Science and Technology Vol.8 No.2 2011
1.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
13 ม.ค. 55
13.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ Vol.61 No.2 2011
12.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.10 No.1 2010
11.    วารสารศิลปศาสตร์ Vol.9 No.2 2009
10.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.3 2011
9.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.4 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน Vol.17 No.1 2011
7.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
6.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.3 2011
5.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.2 2011
4.    Engineering Transactions Vol.14 No.2(31) 2011
3.    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.4 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.3 2011
1.    Humanities and Social Sciences Vol.28 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
9 ม.ค. 55
9.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.4 2011
8.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.17 2011
7.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.5 2011
6.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.3 2011
5.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.2 2011
4.    วารสารพัฒนาสังคม Vol.13 No.1 2011
3.    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.7 No.1 2011
2.    สารศิริราช Vol.63 No.6 2011
1.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
5 ม.ค. 55
50.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.3 2011
49.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.2 2011
48.    วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ Vol.44 No.1 2011
47.    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Vol.6 No.1 June2010-May2011
46.    วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม Vol.5 No.1 June 2009-May2010
45.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.2 2011
44.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
43.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.2 2011
42.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.1 2011
41.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.5 No.4 2010
40.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.1 2011
39.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.2 2011
38.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
37.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.5 No.- 2011
36.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.4 No.- 2010
35.    Journal of Supply Chain Management Research
   and Practice
Vol.3 No.- 2009
34.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.2 2011
33.    วชิรเวชสาร Vol.55 No.1 2011
32.    วชิรเวชสาร Vol.54 No.3 2010
31.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.14 No.2 2011
30.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.3 2011
29.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.2 2011
28.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Vol.51 No.1 2011
27.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.14 No.- 2011
26.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.13 No.- 2010
25.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Vol.12 No.- 2009
24.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.17 2011
23.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.4 2011
22.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.3 2011
21.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.2 2011
20.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.1 2011
19.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.3 2011
18.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.2 2011
17.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.10 No.1 2010
15.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.9 No.1 and 2 2009
14.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Vol.8 No.1 2008
13.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.2 2011
12.    รามาธิบดีพยาบาลสาร Vol.17 No.1 2011
11.    วารสารช่อพะยอม Vol.22 No.- 2011
10.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
9.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.2 2011
8.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.1 2011
7.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.6 2011
6.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.4 2011
5.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.3 2011
4.    วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร Vol.8 No.2 2011
3.    วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Vol.12 No.1 2012
2.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.27 No.2 2011
1.    จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย Vol.5 No.5 2011
............................................................................................................................................................................
29 ธ.ค. 54
9.    Nakhara : Journal of Environmental Design and
   Planning
Vol.7 No.- 2011
8.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.2 2011
7.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.1 2011
6.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.20 No.3 2010
5.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.3 2011
4.    ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol.6 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.2 2011
2.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.2 2011
1.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
28 ธ.ค. 54
3.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.8 No.1 2010
2.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.5 2011
1.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
27 ธ.ค. 54
15.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Vol.4 No.4 2011
14.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.5 No.10 2011
13.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.5 No.9 2011
12.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Vol.4 No.8 2011
11.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.4 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.3 2011
9.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.2 2011
8.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.8 No.1 2010
7.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.7 No.2 2010
6.    วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Vol.7 No.1 2009
5.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.3 2011
4.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.2 2011
3.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.1 2011
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.3 2011
1.    วารสารเกษมบัณฑิต Vol.12 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
23 ธ.ค. 54
3.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.3 2011
2.    จุลนิติ Vol.8 No.6 2011
1.    Environment and Natural Resources Journal Vol.9 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
22 ธ.ค. 54
15.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.3 2011
14.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.3 2011
13.    วารสาร มฉก.วิชาการ Vol.15 No.29 2011
12.    Engineering Transactions Vol.14 No.2 2011
11.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.2 2011
10.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.1 2011
9.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.7 No.2 2011
8.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.11 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.9 2011
5.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.79 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.78 2011
3.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
2.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.3 2011
1.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
21 ธ.ค. 54
1.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.9 No. - 2010
............................................................................................................................................................................
20 ธ.ค. 54
10.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.14 2011
9.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.13 2011
8.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.พิเศษ(1) 2011
7.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.3 2011
6.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.2 2011
5.    วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Vol.11 No.1 2011
4.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.พิเศษ 2011
3.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.2 2011
2.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.4 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Vol.3 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
16 ธ.ค. 54
5.    Thai Journal of Genetics Vol.4 No.1 2011
4.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.2 2011
3.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.1 2011
2.    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Vol.6 No.2 2011
1.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
14 ธ.ค. 54
6.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.5 2011
5.    Journal of the Medical Technologist Association
   of Thailand
Vol.94 No.11 2011
4.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.2 2011
3.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.เพิ่มเติม 1 2011
2.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.4 2011
1.    วารสารอักษรศาสตร์ Vol.38 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
8 ธ.ค. 54
8.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.8 2011
7.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.79 2011
6.    วารสารพยาบาลศาสตร์ Vol.29 No.3 2011
5.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.3 2011
4.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Vol.13 No.4 2011
3.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.6 2011
2.    Asian Biomedicine Vol.5 No.5 2011
1.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
2 ธ.ค. 54
3.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
   and Public Health
Vol.42 No.6 2011
2.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.1 2011
1.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
1 ธ.ค. 54
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol.17 No.2 2011
2.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.5 2011
1.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
29 พ.ย. 54
7.    วารสารคณะพลศึกษา Vol.13 No.2 2011
6.    Engineering Journal Vol.15 No.4 2011
5.    Pacific Rim International Journal of Nursing
   Research
Vol.15 No.4 2011
4.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.2 2011
3.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
2.    วารสารสิ่งแวดล้อม Vol.15 No.3 2011
1.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
25 พ.ย. 54
4.    ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Vol.3 No.1 2011
3.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
2.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.5 2011
1.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
23 พ.ย. 54
4.    วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Vol.7 No.13 2011
3.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol. - No.พิเศษ 2011
2.    วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.3 No.3 2011
1.    วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
22 พ.ย. 54
3.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.3 2011
2.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Vol.28 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
21 พ.ย. 54
3.    วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี Vol.8 No.2 2011
2.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.16 2011
1.    ข่าวสารทันตแพทย์ Vol.25 No.7 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ย. 54
1.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.5 2011
............................................................................................................................................................................
15 พ.ย. 54
11.    วารสารพัฒนบริหารศาสตร์์ Vol.51 No.3 2011
10.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.1 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
8.    วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Vol.17 No.4 2011
7.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.2 2011
6.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
5.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.3 2011
4.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.4 2011
3.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.3 2011
2.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.2 2011
1.    หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร
Vol.8 - 2011
............................................................................................................................................................................
11 พ.ย. 54
1.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
9 พ.ย. 54
5.    วารสารรูสมิแล Vol.32 No.3 2011
4.    ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ Vol.5 No.10 2011
3.    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin - No.70 2011
2.    วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Vol.7 No.2 2011
1.    วารสารพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 พ.ย. 54
12.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.3 2011
11.    วารสารเกษตร Vol.27 No.3 2011
10.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.7 2011
9.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.6 2011
8.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.4 2011
7.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.3 2011
6.    Journal of the Medical Technologist Association
   of Thailand
Vol.94 No.5 2011
5.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.1 2011
4.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vol.6 No.3 2011
3.    วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.37 2011
2.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 ต.ค. 54

3.    วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Vol.6 No.2 2011
2.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.2 2011
1.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
21 ต.ค. 54
1.    Tropical Natural History Vol.11 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
19 ต.ค. 54
3.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.3 2011
2.    วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol.18 No.1 2011
1.    Natural History Bulletin of the Siam Society Vol.57 - 2011
............................................................................................................................................................................
17 ต.ค. 54
1.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
14 ต.ค. 54
6.    วารสารบริหารธุรกิจ Vol.34 No.131 2011
5.    วารสารจุลนิต Vol.8 No.5 2011
4.    วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.13 No.3 2011
3.    Journal of Demography Vol.27 No.2 2011
2.    Journal of Health Research Vol.25 No.3 2011
1.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.9 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
13 ต.ค. 54
1.    วารสารพยาบาลตำรวจ Vol.3 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
12 ต.ค. 54
1.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร Vol.11 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
11 ต.ค. 54
10.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.3 2011
9.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.5 2011
8.    Engineering Journal Vol.15 No.3 2011
7.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.2 2011
6.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
5.    วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.4 No.1 2011
4.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.1 2011
3.    วารสารวิชาการสาธารณสุข
   ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Vol.20 No.เพิ่มเติม1 2011
2.    วารสารวิชาการสาธารณสุข
   ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัวฯ
Vol.19 No.เพิ่มเติม1 2011
1.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
3 ต.ค. 54
5.    Journal of The Medical Association of Thailand Vol.94 No.4 2011
4.    วารสารพยาบาลสาร Vol.38 No.3 2011
3.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.12 2011
2.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.2 2011
1.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.2, 2011 Vol.28 No.2 2011