รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 ที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ ThaiJO และ
กำหนดการให้บริการ (พฤศจิกายน 55 - เมษายน 56)

ลำดับ ชื่อวารสาร กำหนดบริการ สถานะ
1. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5-7 พฤศจิกายน 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
2. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5-7 พฤศจิกายน 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 13-15 พฤศจิกายน 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
4. - KMITL Science and Technology Journal (ขอเลื่อนรับบริการ)
- วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (ร่วมรับบริการ)
- วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (ขอเลื่อนรับบริการ)
21-23 พฤศจิกายน 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
5. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 26-28 พฤศจิกายน 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
6. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 11-13 ธันวาคม 55 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
7. วารสารพยาบาลศาสตร์ ธันวาคม 55 ขอเลื่อนรับบริการ
8. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 17-19 เมษายน 2556 ยืนยันการรับบริการ
9. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ธันวาคม 55 ขอเลื่อนรับบริการ
10. Journal of Population and Social Studies ธันวาคม 55 ขอเลื่อนรับบริการ
11. - วารสารการพยาบาลและการศึกษา
- วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ร่วมรับบริการ)
- วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร่วมรับบริการ)
- วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (ร่วมรับบริการ)
8-10 มกราคม 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
12. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก มกราคม 56 ขอเลื่อนรับบริการ
13. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 29-31 มกราคม 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
14. - วารสารสภาการพยาบาล
- วารสารพยาบาลทหารบก (ร่วมรับบริการ)
- เวชสารแพทย์ทหารบก (ร่วมรับบริการ)
29-31 มกราคม 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
15. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 5-7 กุมภาพันธ์ 56 ขอเลื่อนการรับบริการ
16. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
11-12 กุมภาพันธ์ 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
17. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11-12 กุมภาพันธ์ 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
18. - วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
- วารสารสารสนเทศศาสตร์ (ร่วมรับบริการ)
19-21 กุมภาพันธ์ 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
19. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 19-21 กุมภาพันธ์ 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
20. - วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
- วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (ร่วมรับบริการ)
27-28 กุมภาพันธ์ 56
1 มีนาคม 56
รับบริการฝึกอบรมแล้ว
21. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 27-28 กุมภาพันธ์ 56
1 มีนาคม 56
รับบริการฝึกอบรมแล้ว
22. ศรีนครินทร์เวชสาร มีนาคม 56 ไม่ขอรับบริการ
23. - วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
- วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่วมรับบริการ)
- Veridian E-Journal, Silpakorn University (ร่วมรับบริการ)
11-13 มีนาคม 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว
24. - พยาบาลสาร
- วารสารการสื่อสารมวลชน (ร่วมรับบริการ)
19-21 มีนาคม 56 รับบริการฝึกอบรมแล้ว