สถานภาพวารสารที่เข้ารับการติดตั้งและฝึกอบรมระบบ ThaiJO


ลำดับ รายชื่อวารสาร วันที่เข้ารับบริการ วันที่คาดว่าจะเปิดใช้ระบบ ThaiJO
1. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5-7 พฤศจิกายน 2555 -
2. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5-7 พฤศจิกายน 2555 -
3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 13-15 พฤศจิกายน 2555 -
4. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 21-23 พฤศจิกายน 2555 -
5. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 26-28 พฤศจิกายน 2555 -
6. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 11-13 ธันวาคม 2555 -
7. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 8-10 มกราคม 2556 -
8. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 8-10 มกราคม 2556 -
9. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8-10 มกราคม 2556 -
10. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 8-10 มกราคม 2556 1 กุมภาพันธ์ 2556
11. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 29-31 มกราคม 2556 1 มีนาคม 2556
12. วารสารสภาการพยาบาล 29-31 มกราคม 2556 -
13. วารสารพยาบาลทหารบก 29-31 มกราคม 2556 -
14. เวชสารแพทย์ทหารบก 29-31 มกราคม 2556 -
15. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 -
16. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 -
17. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 -
18. วารสารสารสนเทศศาสตร์ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 -
19. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 -
20. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 27,28 กุมภาพันธ์ 2556
- 1 มีนาคม 2556
-
21. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 27,28 กุมภาพันธ์ 2556
- 1 มีนาคม 2556
-
22. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 27,28 กุมภาพันธ์ 2556
- 1 มีนาคม 2556
-
23. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 11-13 มีนาคม 2556 -
24. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 11-13 มีนาคม 2556 -
25. Veridian E-Journal, Silpakorn University 11-13 มีนาคม 2556 -
26. พยาบาลสาร 19-21 มีนาคม 2556 -
27. วารสารการสื่อสารมวลชน 19-21 มีนาคม 2556 -
28. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 17-19 เมษายน 2556 -
29. สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์ 17-19 เมษายน 2556 -
30. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 15-17 พฤษภาคม 2556 -
31. รามาธิบดีพยาบาลสาร 5-7 มิถุนายน 2556 -
32. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12-14 มิถุนายน 2556 -
33. เวชชสารสัตวแพทย์ 17-19 มิถุนายน 2556 1 กรกฎาคม 2556
34. Journal of Environmental Research 26-28 มิถุนายน 2556 -
35. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-28 มิถุนายน 2556 -
36. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 24-26 กรกฎาคม 2556 -
37. ภาษาและภาษาศาสตร์ 5-7 สิงหาคม 2556 -
38. ศรีนครินทร์เวชสาร 21-23 สิงหาคม 2556 -
39. วารสารศึกษาศาสตร์ 28-30 สิงหาคม 2556 -
40. วารสารการจัดการสมัยใหม่ 12-13 กันยายน,
31 ตุลามคม 2556
-
41. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 20, 26, 27 กันยายน 2556 -
42. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-4 ตุลาคม 2556 -
43. Thammasat International Journal of Science and Technology 28-30 ตุลาคม 2556 -
44. Thammasat Review 28-30 ตุลาคม 2556 -
45. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28-30 ตุลาคม 2556 -
46. วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา 19-21 พฤศจิกายน 2556 -
47. วารสาร มทร.อีสาน 29-31 มกราคม 2557 -
48. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 19-21 มีนาคม 2557 30 กรกฎาคม 2557
49. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 14-15 พฤษภาคม 2557 -
50. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 28-29 มิถุนายน 2557 -
51. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28-29 มิถุนายน 2557 -
52. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28-29 มิถุนายน 2557 -
51. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 17-18 กรกฎาคม 2557 -