การให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (8 มี.ค. 56)


          สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7TCI 2012) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร

          ทางศูนย์ TCI ได้ดำเนินการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้แก่วารสารกลุ่มที่ 1 ที่เข้าร่วมประชุมประจำปีครั้งที่ 7 (TCI 2012) และได้ยื่นความจำนงในการขอรับบริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวน 27 วารสาร (รวมวารสารกลุ่มที่ 2, 3 ที่ขอร่วมรับบริการกับกลุ่มที่ 1 ด้วย)

          บัดนี้ทางศูยน์ TCI ได้กำหนดการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ในวารสารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ของ TCI ที่ได้ยื่นความจำนงในการขอรับบริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ กรณีขอรับบริการมากกว่า 1 วารสารต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 4 วารสาร) วารสารกลุ่มอื่นๆ สามารถรับบริการพร้อมกันได้ แต่ต้องอยู่ในหน่วยงานหรือสถาบันเดียวกัน  ค่าบริการ คิดตามจำนวนวารสารที่ใช้บริการ ดังนี้

จำนวนวารสารที่ใช้บริการ ค่าบริการ ส่วนลด% เฉลี่ยค่าบริการ/วารสาร
1 24,000 บาท 0 % 24,000 บาท
2 48,000 บาท
43,200 บาท
ลด 10% 21,600 บาท
3 72,000 บาท
61,200 บาท
ลด 15% 20,400 บาท
4 96,000 บาท
76,800 บาท
ลด 20% 19,200 บาท

หมายเหตุ
    0  กรณีวารสารที่ใช้บริการอยู่ต่างจังหวัดรอบนอกกทม. และต้องใช้เวลาเดินทางนานจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเดินทาง (ค่าน้ำมัน/ค่าเครื่องบินโดยสาร) และค่าที่พักของวิทยากร 2-3 คน ตามอัตราเบิกจ่ายจริง


  ระยะเวลาการบริการติดตั้งระบบและฝึกอบรม 3 วัน (ไม่รวมวันเดินทาง) แบ่งเป็น

    0  งานฝึกอบรมผู้ใช้งาน 3 วัน
    0  งานติดตั้งระบบและลงข้อมูลวารสาร


  ข้อตกลงการบริการ

 1. วารสารสามารถใช้ Server ของ ThaiJO ฟรี ซึ่งติดตั้งที่ CAT Telecom และดูแลโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ใช้เครือข่าย user เดียวกัน
 2. การลงข้อมูลบทความเก่าจะลงได้ไม่เกิน 100 บทความ
 3. จำกัดจำนวนวารสารใช้บริการไม่เกิน 4 วารสาร ต่อครั้ง
 4. คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวน 10 เล่ม/วารสาร
 5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวารสารที่จะใช้งานระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ ฯ
 6. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม แต่วารสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่าง น้ำ ค่าห้องประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
 7. หลังจากฝึกอบรม ศูนย์ TCI มีบริการ ติดตามแก้ปัญหาทางเทคนิคให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการ จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (แต่หน่วยงานต่างจังหวัดต้องรับผิดชอบ ค่าน้ำมัน/ค่ารถทัวร์ และค่าที่พักของวิทยากรให้แก่ศูนย์ TCI)
  การเตรียมการของวารสารก่อนรับบริการ
 1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นวารสาร โดยดูรายละเอียดในภาคผนวก 1 , ภาคผนวก 2 และส่งกลับก่อนรับบริการ 1 สัปดาห์
 2. เตรียมไฟล์ข้อมูลต่างๆ รูปภาพ และ ไฟล์ บทความ วารสาร ในรูปแบบ PDF สำหรับบทความเก่า และไฟล์ word แยกเป็นรายบทความ และอีเมลของผู้ใช้ในตำแหน่งต่างๆ สำหรับการทดลอง Online submission ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก 2
 3. เตรียมระบบอินเตอร์เน็ต (login และ password) สำหรับคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคน
 4. ห้องทำงานสำหรับคณะทำงานลงข้อมูลจำนวน 2-3 คน และห้องประชุมสำหรับการฝึกอบรมที่นั่งห้องตามจำนวนผู้อบรม