วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (24 ธ.ค. 58)

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วงษ์แก้วและคณะ เดินทางไปให้การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Open Journal Systems (OJS) ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการ SET UP ระบบ OJS และ ขั้นตอนการ Peer Review ให้กับ วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนประมาณ 10 วารสาร โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการติดตั้งระบบ OJS ไว้ยัง Server ของทางมหาวิทยาลัยฯของตนเอง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 ท่าน และใช้ระยะเวลา 1 วัน

รูปกิจกรรม