พยาบาลสาร และ วารสารการสื่อสารมวลชน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (25 มี.ค. 56)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว          เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับ 2 วารสาร ได้แก่ พยาบาลสาร และ วารสารการสื่อสารมวลชน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ในวันแรก ทางศูนย์ TCI ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของระบบ ThaiJO และ 2 วันสุดท้าย ทางศูนย์ TCI ได้ทำการลงข้อมูลวารสารฉบับเก่าให้กับทั้ง 3 วารสาร และทำการจัดอบรมการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ Details , Policies , Submissions , Managment และ The Look ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสาร และขั้นตอนในของการ Online Submission ของระบบ ThaiJO


ภาพกิจกรรม


ข่าว / กิจกรรมวารสารที่เข้ารับการฝึกอบรมและใช้ระบบ ThaiJO ที่ผ่านมา
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Veridian E-Journal, Silpakorn University เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (25 มี.ค. 56)
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารสารสนเทศศาสตร์ และวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ และวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, วารสารสภาการพยาบาล, วารสารพยาบาลทหารบก และเวชสารแพทย์ทหารบก เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (4 ก.พ. 56)