จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (19 พ.ย. 55)


          จากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร ขณะนี้ทางศูนย์ TCI ได้เร่ิมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ TCI นำโดยนายชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ เดินทางไปให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้กับ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในวันแรก ทางศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ThaiJO และได้ทำการลงข้อมูลวารสารฉบับเก่าให้กับ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

          วันที่สองทาง จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ได้ทำการเชิญ วารสารทางด้านสังคมฯ ที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพวารสาร และเข้ารับการอบรมระบบ ThaiJO ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางศูนย์ TCI ได้แนะนำระบบ ThaiJO ให้กับวารสารที่เข้าร่วมประชุมฯ และจัดอบรมการ Setup ระบบ ThaiJO 5 ขั้นตอน คือ Details , Policies , Submissions , Managment และ The Look

          วันที่สาม ทางศูนย์ TCI ได้ทำการสาธิตระบบ Online Submission ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ทำให้ระบบ ThaJO ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างมาก


ภาพกิจกรรม


ข่าว / กิจกรรมวารสารที่เข้ารับการฝึกอบรมและใช้ระบบ ThaiJO ที่ผ่านมา
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (12 พ.ย. 55)
การจัดบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (17 ต.ค. 55)