วารสารการบริหารปกครอง, วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวารสารการบริหารท้องถิ่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60  (5 มิ.ย. 60)
Food and Applied Bioscience Journal และเชียงใหม่เวชสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 60  (29 พ.ค. 60)
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 17-19 พ.ค. 60  (22 พ.ค. 60)
วารสารของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 24-26 เม.ย. 60  (27 เม.ย. 60)
วารสารวิจัยสังคม และวารสารนิเทศศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 10-11 เม.ย. 60  (12 เม.ย. 60)
วารสารหาดใหญ่วิชาการ, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ และ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 3-5 เม.ย. 60  (7 เม.ย. 60)
BU Academic Review และ วารสารนักบริหาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค. 60  (27 มี.ค. 60)
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 14-16 มี.ค. 60  (17 มี.ค. 60)
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. 60  (13 มี.ค. 60)
JOURNAL OF HEALTH RESEARCH เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 60  (24 ก.พ. 60)
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 60  (16 ก.พ. 60)
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, Journal of Fisheries and Environment, วิศวกรรมสาร มก., วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสารวิชาการเกษตร, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 60  (10 ก.พ. 60)
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 6-8 ก.พ. 60  (9 ก.พ. 60)
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 60  (3 ก.พ. 60)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 18-20 ม.ค. 60  (23 ม.ค. 60)
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 12-13 ม.ค. 60  (17 ม.ค. 60)
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค. 60  (17 ม.ค. 60)
Journal of Population and Social Studies และ Environment and Natural เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (22 ก.ย. 59)
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (12 ก.ย. 59)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (28 ก.ค. 59)
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (21 ก.ค. 59)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวารสารวิทยาการจัดการ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 ก.ค. 59)
วารสารร่มพฤกษ์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (4 ก.ค. 59)
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวารสารสวนปรุง เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (30 มิ.ย. 59)
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 มิ.ย. 59)
รามาธิบดีเวชสาร และวิสัญญีสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (13 มิ.ย. 59)
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต เข้ารับบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (9 มิ.ย. 59)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (23 พ.ค. 59)
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (28 เม.ย. 59)
Siriraj Medical Journal เข้ารับฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (22 เม.ย. 59)
วารสารสารสนเทศ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (22 เม.ย. 59)
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (4 เม.ย. 59)
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน และวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (28 มี.ค. 59)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (23 มี.ค. 59)
วารสารจีนศึกษา และวารสารมนุษยศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (21 มี.ค. 59)
สงขลานครินทร์เวชสาร เข้ารับบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 59)
วารสารอักษรศาสตร์, Rian Thai:International Journal of Thai Studies, วารสารไทยศึกษา, วารสารวิจัยพลังงาน และ SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (18 ก.พ. 59)
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (11 ก.พ. 59)
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (8 ก.พ. 59)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ม.ค. 59)
วารสารพยาบาล, วารสารพยาบาลสาธารณสุข เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ม.ค. 59)
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา และวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (15 ม.ค. 59)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (15 ม.ค. 59)
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (28 ธ.ค. 58)
วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (24 ธ.ค. 58)
หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (23 ธ.ค. 58)
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ วารสารห้องสมุด เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (18 ธ.ค. 58)
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (3 ธ.ค. 58)
วารสารปาริชาต, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (27 พ.ย. 58)
วารสารนเรศวรพะเยา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (23 พ.ย. 58)
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 พ.ย. 58)
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 พ.ย. 58)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (5 พ.ย. 58)
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ NIDA Journal of Language and Communication เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (2 พ.ย. 58)
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และ KMITL Science and Technology Journal เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (8 ต.ค. 58)
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (1 ต.ค. 58)
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (16 พ.ค. 57)
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (25 ก.พ. 57)
วารสาร มทร.อีสาน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (5 ก.พ. 57)
พยาบาลสาร และ วารสารการสื่อสารมวลชน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (25 มี.ค. 56)
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Veridian E-Journal, Silpakorn University เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (25 มี.ค. 56)
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, วารสารสารสนเทศศาสตร์ และวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ และวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (7 มี.ค. 56)
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, วารสารสภาการพยาบาล, วารสารพยาบาลทหารบก และเวชสารแพทย์ทหารบก เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (4 ก.พ. 56)
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (14 ม.ค. 56)
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (26 ธ.ค. 55)
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (3 ธ.ค. 55)
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO  (30 พ.ย. 55)
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (19 พ.ย. 55)
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (12 พ.ย. 55)