รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ด้านนโยบาย เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ และยกระดับวารสารไทย เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)"

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 เรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้านกระบวนการ Scientometric: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"