หัวข้อการประชุม
วันที่
สถานที่
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
9) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 2 (Thai Journals Online System)
26 - 27 เม.ย. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23 คน
8) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 (Thai Journals Online System)
21 - 22 มี.ค. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17 คน
7) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 (Thai Journals Online System)
5 - 6 มี.ค. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24 คน
6) การประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1
7 ก.ย. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21 คน
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Tha Journal Online System (ThaiJO System)" ครั้งที่ 1
6 ก.ย. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39 คน
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 7-8
21-22 พ.ค. 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
120 คน
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 5-6
25-26 ต.ค. และ 1-2 พ.ย. 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
120 คน
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 3-4
29-30 ส.ค. 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
74 คน
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1-2
6 และ 20 ก.พ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
61 คน