หัวข้อการประชุม
วันที่
สถานที่
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
6)
การประชุมเพืื่อชี้แจงขั้นตอนการนําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ผ่านศูนย์ TCI รุ่นที่ 1
7 ก.ย. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21 คน
5)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Tha Journal Online System (ThaiJO System)" ครั้งที่ 1
6 ก.ย. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39 คน
4)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 7-8
21-22 พ.ค. 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
120 คน
3)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 5-6
25-26 ต.ค. และ 1-2 พ.ย. 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
120 คน
2)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 3-4
29-30 ส.ค. 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
74 คน
1)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดคุณภาพผลงานวิจัย การจัดอันดับหน่วยงาน การใช้ค่า ISI Impact Factors, h-index และการใช้โปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1-2
6 และ 20 ก.พ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
61 คน