ลำดับ
ชื่อโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
สถานภาพ
22.
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 5
สกว.
เม.ย. 58 - มี.ค. 61
ระหว่างดำเนินงาน
...................................................................................................................................................................................
21.
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 2
สกอ.
ส.ค. 57 - ก.ค. 60
ระหว่างดำเนินงาน
...................................................................................................................................................................................
20.
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย
วช.
ส.ค. 57 - ส.ค. 58
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
19.
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย: พัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับวารสารวิชาการ และวารสารวิชาการไทยรับใช้สังคมไทย
วช.
ส.ค. 56 - ม.ค. 57
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
18.
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 4
สกว.
ก.ย. 56 - ก.ย. 57
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
17.
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 1
สกอ.
ส.ค. 53 - ก.ค. 57
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
16.
การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2
สกว.
ส.ค. 54 - ก.ค. 57
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
15.
การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล
สกว.
ธ.ค. 53 - พ.ย. 56
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
14.
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3
สกว.
ก.ย. 53 - ส.ค. 56
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
13.
การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ h-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย
สมศ. และ มจธ.
พ.ย. 51 - พ.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
12.
การประเมินคุณภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษา สาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
วช.
ต.ค. 51 - ก.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
11.
คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 2)
มจธ.
ก.ค. 51 - มิ.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
10.
จัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สกว. และ สกอ.
พ.ค. 51 - เม.ย. 54
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
9.
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
สกว.
ก.ค. 50 - มิ.ย. 53
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
8.
คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 1)
มจธ.
ก.ค. 50 - มิ.ย. 51
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
7.
พฤติกรรมการอ้างอิง และดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
มจธ.
ม.ค.49 - มิ.ย.51
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
6.
การศึกษาทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของโลก กรณีศึกษา: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
เอ็มเท็ค
ก.ค.48 - ธ.ค.48
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
5.
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
สกว.
ก.ค.47 - มิ.ย.50
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
4.
การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ และแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546
สวทช.
ก.ค.47 - ม.ค.48
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
3.
โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)
สวทช.
ก.ย.46 - เม.ย.47
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
2.
การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ภายในประเทศ
สกว.
มี.ค. 45 - ก.พ. 46
ปิดโครงการแล้ว
...................................................................................................................................................................................
1.
การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ในประเทศ
มจธ.
ก.ย.44 - มี.ค. 45
ปิดโครงการแล้ว