ลำดับ
ชื่อโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
สถานภาพ
 
 
17.
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
สกอ.
ส.ค. 54 - ก.ค. 55
ระหว่างดำเนินงาน
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
16.
การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2
สกว.
ส.ค. 54 - ก.ค. 57
ระหว่างดำเนินงาน
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
15.
การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล
สกว.
ธ.ค. 53 - พ.ย. 56
ระหว่างดำเนินงาน
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
14.
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3
สกว.
ก.ย. 53 - ส.ค. 56
ระหว่างดำเนินงาน
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
13.
การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ h-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย
สมศ. และ มจธ.
พ.ย. 51 - พ.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
12.
การประเมินคุณภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษา สาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
วช.
ต.ค. 51 - ก.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
11.
คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 2)
มจธ.
ก.ค. 51 - มิ.ย. 52
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
10.
จัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สกว. และ สกอ.
พ.ค. 51 - เม.ย. 54
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
9.
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
สกว.
ก.ค. 50 - มิ.ย. 53
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
8.
คุณภาพวารสารไทยกับกระบวนการประเมินวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI (ระยะที่ 1)
มจธ.
ก.ค. 50 - มิ.ย. 51
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
7.
พฤติกรรมการอ้างอิง และดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
มจธ.
ม.ค.49 - มิ.ย.51
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
6.
การศึกษาทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของโลก กรณีศึกษา: สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
เอ็มเท็ค
ก.ค.48 - ธ.ค.48
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
5.
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
สกว.
ก.ค.47 - มิ.ย.50
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
4.
การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ และแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546
สวทช.
ก.ค.47 - ม.ค.48
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
3.
โครงการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI)
สวทช.
ก.ย.46 - เม.ย.47
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
2.
การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ภายในประเทศ
สกว.
มี.ค. 45 - ก.พ. 46
ปิดโครงการแล้ว
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
1.
การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ ในประเทศ
มจธ.
ก.ย.44 - มี.ค. 45
ปิดโครงการแล้ว