1.
กองบรรณาธิการวารสารส่งตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี หรือตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (นับจากปีปัจจุบัน) พร้อมทั้งข้อมูลการบริหารจัดการวารสาร (แบบฟอร์มการคัดเลือกวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ สำเนาผลการประเมินบทความของผู้ทรงวุฒิที่พิจารณาบทความ (ปีปัจจุบัน)) มายังศูนย์ TCI
 • วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 • วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
 •   2.
  ศูนย์ TCI พิจารณาตัวเล่มวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
    3.
  ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร
    4.
  ศูนย์ TCI ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
    5.
  ศูนย์ TCI จะประกาศค่า T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทุกวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี
   
   
  หมายเหตุ* ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ของดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 หากวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กรุณาส่งข้อมูลมาในช่วงการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่