1. ศูนย์ TCI เปิดรับเอกสารสำหรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2562 นั้น จะเปิดรับเอกสารพร้อมกับการประเมินวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  2.
กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ (Url จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
  3.
ศูนย์ TCI พิจารณวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
  4.
ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสารและประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น
  5.
ศูนย์ TCI ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่เล่มปี พ.ศ. ที่เข้าฐานข้อมูลเป็นต้นไป
  6.
ศูนย์ TCI จะประกาศค่า T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทุกวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี แต่สำหรับวารสารใหม่จะประกาศค่า T-JIF เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลไปแล้ว 3 ปี