1. ศูนย์ TCI เปิดรับเอกสารสำหรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2562 นั้น จะเปิดรับเอกสารพร้อมกับการประเมินวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  2.
กองบรรณาธิการวารสารส่ง
  1. ตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ตัวเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)

  2. กรุณาส่ง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  3. ข้อมูลบริหารจัดการเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI
  3.
ศูนย์ TCI พิจารณาตัวเล่มวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
  4.
ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสารและประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น
  5.
ศูนย์ TCI ดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
  6.
ศูนย์ TCI จะประกาศค่า T-Journal Impact Factors (T-JIF) ทุกวันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี แต่สำหรับวารสารใหม่จะประกาศค่า T-JIF ในปีถัดไป