หัวข้อการประชุม
วัตถุประสงค์
วันที่/สถานที่
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
8)
"นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น"
1.
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556
2.
หาแนวทางการจัดทำวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เน้นพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม
3.
พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.
ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5.
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
30 พ.ค. 57
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
350 คน
7)
"นำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น"
1.
ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
2.
ร่วมหารือถึงแนวทางในการนำวารสารไทยมาไว้ในระบบ Online Journal System (OJS)
3.
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
4.
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
31 ส.ค. 55
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ
250 คน
6)
"เพิ่ม International Visibility ให้กับวารสารไทย"
1.
รายงานผลการประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย (E–CSAC of Thailand)
2.
ประกาศผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
3.
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวารสารไทยเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journal Online System, ThaiJO System)
4.
ประกาศเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
5.
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
20 พ.ค. 54
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ
250 คน
5)
"สร้าง International Visibility ให้กับวารสารไทย"
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
การนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3.
การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (online Journal System, OJS)
4.
การจัดตั้งคณะกรรมการ E-CSAC เพื่อพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล
5.
การประกาศรางวัลคุณภาพสำหรับวารสารไทย TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards
10 ก.ย. 53
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
250 คน
4)
"หาแนวทางความร่วมมือกับ International Gateway"
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง SCOPUS กับ TCI ในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
3.
ระดมความคิด แนวคิดและมุมมองของนักวิจัยไทยกับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และประสบการณ์/บทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำวารสารไทยและแนวทางในการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ
20-21 ส.ค.52
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
220 คน
3)
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 3
"พัฒนา Gateway ให้มีประสิทธิภาพ"
1.
รายงานสถานภาพ ปัญหาของวารสารไทยทั้งวิทย์ และสังคมที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
2.
ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทยให้มีคุณภาพสากล
15 ส.ค. 51
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
190 คน
2)
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ และ วิธีการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI"
"สร้าง Gateway ให้กับบทความในวารสารไทย"
1.
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ (ศูนย์ TCI)
2.
กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
3.
ระดมความคิดและหาแนวทางร่วมกัน ในการกรอกข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการพัฒนาฐานให้เข้าถึง สืบค้นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
26 พ.ย. 47
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
120 คน
1)
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการในประเทศ และ การระดมความคิดเกี่ยวกับคุณภาพวารสารไทย"
"เปิดลิ้นชัก วารสารไทย"
1.
นำเสนอผลงานวิจัย การจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย
2.
เปิดเผยค่าดัชนีผลการะทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (Impact Factors) เป็นครั้งแรก
3.
ระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการไทย
20 มี.ค. 46
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
182 คน