ปี พ.ศ.
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2561
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
หมายเหตุ : ทางศูนย์ TCI จะประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ให้ทราบภายหลัง
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2559
       ปี 2560
       ปี 2561
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2560
  ค่า Thai-Journal Impact Factors   ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2558
       ปี 2559
       ปี 2560
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2558
       ปี 2559
       ปี 2560
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2559
  ค่า Thai-Journal Impact Factors   ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2557
       ปี 2558
       ปี 2559
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2557
       ปี 2558
       ปี 2559
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2558
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2556
       ปี 2557
       ปี 2558
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2556
       ปี 2557
       ปี 2558
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2557
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2555
       ปี 2556
       ปี 2557
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2555
       ปี 2556
       ปี 2557
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2556
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2554
       ปี 2555
       ปี 2556
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2554
       ปี 2555
       ปี 2556
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2555
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2553
       ปี 2554
       ปี 2555
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2554
       ปี 2555
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2554
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2552
       ปี 2553
       ปี 2554
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
       ปี 2554
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2553
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2552
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่า Thai-Journal Impact Factors
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
   (ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552)
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
-
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2551
  เรียงตามชื่อวารสาร หมายเหตุ : สำหรับวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะไม่ทำการประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงฯ แต่สามารถขอทราบค่า TCI Impact Factors ประจำปี 2551 ได้หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  เรียงตามค่า Total Cites
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2551)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2550
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  เรียงตามค่า Total Cites
  ค่าเฉลี่ย Thai-Journal Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง
    (ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550)
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2549
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  เรียงตามค่า Total Cites
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2548
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2547
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2546
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors
..........................................................................................................................................................
พ.ศ. 2545
  เรียงตามชื่อวารสาร -
  เรียงตามค่า Thai-Journal Impact Factors
  รายชื่อวารสารและจำนวนฉบับที่ใช้ในการคำนวณค่า
    Thai-Journal Impact Factors