รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
No.
ISSN
Journal Title
Owner
1
0125-877X 
Asian Pacific Journal of Allergy and ImmunologyThe Allergy and Immunology Society of Thailand 
2
0125-2526 
Chiang Mai Journal of Scienceคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3
1685-9545 
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and CommunicationsThe Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association) 
4
1686-5456 
Environment and Natural Resources JournalFaculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 
5
1905-7172 
International Journal of Renewable EnergySchool of Renewable Energy Technology, (SERT) 
6
0858-7027 
International Journal of the Computer, The Internet and ManagementAssumption University 
7
0125-6939 
Journal of Environmental Researchสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8
0857-4421 
Journal of Health Researchวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
9
0857-5754 
Journal of Physiological and Biomedical SciencesThe Official Journal of The Physiological Society of Thailand 
10
0075-5192 
Kasetsart Journal (Natural Science)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11
1905-2367 
KMITL Science and Technology JournalFaculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang 
12
1905-7873 
Maejo International Journal of Science and TechnologyMaejo University 
13
1906-8107 
Pacific Rim International Journal of Nursing ResearchThailand Nursing and Midwifery Council 
14
0858-849X 
Suranaree Journal of Science and TechnologySuranarree University of Technology 
15
0859-4074 
Thammasat International Journal of Science and TechnologyThammasat University 
16
1686-3933 
Walailak Journal of Science and TechnologyInstitute of Research and Devolpment, Walailak University 
17
0125-0485 
แก่นเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18
0125-7501 
ขอนแก่นเวชสารโรงพยาบาลขอนแก่น 
19
0125-2208 
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
20
0125-6483 
จุฬาลงกรณ์เวชสารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21
0125-4685 
ไทยเภสัชสารคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22
0125-5118 
พยาบาลสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23
0125-1252 
วชิรเวชสารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
24
1906-1773 
วารสารการพยาบาลและการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 
25
1906-0025 
วารสารการพยาบาลและสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
26
0858-4338 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
27
0857-6653 
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
28
0857-605X 
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 
29
0125-8885 
วารสารพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
30
0125-7021 
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
31
1905-0852 
วารสารเภสัชศาสตร์อีสานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
32
1686-9311 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
33
0857-6149 
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
34
0858-2025 
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
35
0857-1724 
วารสารวนศาสตร์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
36
0859-3957 
วารสารวิจัย มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
37
1906-201X 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
38
1906-3628 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
39
0858-9437 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข 
40
0125-278X 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
41
0125-8850 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
42
0125-8389 
วารสารวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร 
43
1686-9869 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
44
0857-684x 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
45
1906-0432 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
46
0125-0369 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
47
1513-1262 
วารสารสภาการพยาบาลสภาการพยาบาล 
48
0125-6985 
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
49
0125-8842 
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
50
0858-396X 
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
51
1905-7164 
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
52
1905-1387 
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
53
0125-1678 
วารสารสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
54
2859-497-X 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิต 
55
0125-8273 
วิศวกรรมสาร มข.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
56
0125-6491 
เวชชสารสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
57
0857-6823 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
58
0857-3123 
ศรีนครินทร์เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
59
0125-8435 
สงขลานครินทร์เวชสารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์