รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


          วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No.
ISSN
Journal Title
Owner
1
0857-717X 
Journal of Population and Social StudiesThai Association of Population and Social Researchers 
2
0859-2659 
Sasin Journal of ManagementSasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University 
3
1513-4717 
Silpakorn University International JournalSilpakorn University 
4
0125-6564 
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5
0125-5061 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6
1686-9443 
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7
1686-1442 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8
0857-5428 
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
9
0858-9216 
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
10
0125-8362 
วารสารวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11
0857-5290 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
12
1513-7287 
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
13
0859-1113 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
14
1686-6541 
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15
0857-2690 
วารสารสุทธิปริทัศน์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
16
0125-8370 
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
17
0859-015X 
อินฟอร์เมชั่นสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น