ประกาศ
รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI


          รายชื่อวารสารดังต่อไปนี้ ได้ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบสำคัญด้านมาตรฐานการจัดการวารสาร โดยทางศูนย์ TCI ได้กำหนดระยะเวลาของการถูกคัดชื่อออก (embargo period) ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

ลำดับ ISSN Online ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ถูกคัดชื่อออก
1 1906-3431 - - Veridian E-Journal, Silpakorn University 1 มกราคม 2563
- 31 ธันวาคม 2565
2 2408-1248 - - Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1 มกราคม 2563
- 31 ธันวาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
3 1685-6740 - วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Research Methodology and Cognitive Science 1 มกราคม 2563
- 31 ธันวาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562


หมายเหตุ:
1. บรรณาธิการวารสารจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์
2. อ้างอิงตามประกาศ TCI ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

  Announcement
List of deselected Journals from Thai-Journal Citation Index (TCI) Database


          The following journals have been deselected from the Thai-Journal Citation Index (TCI) database because those journals are considered lack of important components concerning journal management standards. The embargo periods for those journals are also specified.

No ISSN Online ISSN Journal Title (local) Journal Title (english) Embargo period
1 1906-3431 - - Veridian E-Journal, Silpakorn University 1st January 2020
- 31st December 2022
2 2408-1248 - - Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1st January 2020
- 31st December 2022
Announced as 14th August 2019
3 1685-6740 - วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Research Methodology and Cognitive Science 1st January 2020
- 31st December 2022
Announced as 12th September 2019


Note:
1. The notification letter and all relevant documents were sent to the Editors by post.
2. Referenced by TCI Announcement as of 24th June 2019