ประกาศ ขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (13 มิ.ย. 62)


ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 นั้น ศูนย์ TCI จึงขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อมูลกองบรรณาธิการของวารสาร ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่นี่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่นี่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

3. ข้อมูลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) หากวารสารของท่านมีการใช้ระบบ Review ในระบบ Online Submission เช่น ThaiJO ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบ Online Submission ให้ท่านทำการเตรียมข้อมูล โดยการ Zip ข้อมูล Peer-review form ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 50 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

4. วารสารฉบับเต็ม (Full Issue) หากวารสารของท่านมีบทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากวารสารของท่านไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ทำการ zip บทความฉบับเต็ม 3 ฉบับล่าสุด โดยทำการ zip ฉบับละ 1 ไฟล์ (แต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 20 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

5. บทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ให้ทำการ zip file บทความ 10 บทความที่คัดเลือกมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 20 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศเว็บไซต์เพื่อทำการส่งข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง